• Slovenčina
 • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Všeobecné informácie o rigoróznom konaní sú zverejnené na fakultnej stránke: Uchádzač » Rigorózne konanie.

Predsedom komisie na rigorózne skúšky programu učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry je prof. PhDr. Lívia Adamcová, PhD.

Rámcové témy rigoróznych prác

 1. Adaptácia internacionalizmov v súčasnej nemčine v porovnaní so slovenčinou.
 2. Gramatické progresie v učebniciach NJ na ZŠ a SŠ.
 3. Komunikačné zručnosti v učebniciach NJ na ZŠ a SŠ.
 4. Osvojenie nemeckej slovnej zásoby.
 5. Viacjazyčnosť v európskom rozmere.
 6. Nové trendy vo výučbe cudzích jazykov.
 7. K problematike slovotvorby v nemeckých odborných textoch.
 8. Interkultúrna dimenzia v cudzojazyčnej výučbe.
 9. Obraz vo vyučovaní nemeckého jazyka.
 10. Vizualizačné aspekty vo vyučovaní cudzích jazykov.

Tematické okruhy skúšobných otázok na rigoróznu skúšku

 1. Lingvistika a vyučovanie cudzích jazykov.
 2. Jazyk a komunikácia. Proces komunikácie. Komunikatívna situácia.
 3. Metódy vyučovania nemčiny ako cudzieho jazyka.
 4. Štatút gramatiky v koncepciách a metódach výučby cudzích jazykov.
 5. Otázky vzťahu medzi jazykom a kultúrou vo vyučovaní cudzieho jazyka.
 6. Komunikatívny prístup v učebných osnovách a učebniciach na výučbu nemčiny na ZŠ a SŠ na Slovensku.
 7. Princípy komunikatívneho prístupu vo výučbe cudzích jazykov.
 8. Gramatika a lexika ako súčasť komunikatívnej kompetencie.
 9. Fonetika vo výučbe nemeckého jazyka.
 10. Princípy a zásady nácviku nemeckej výslovnosti.
 11. Médiá vo výučbe cudzích jazykov.
 12. Nácvik komunikatívnej zručnosti – počúvanie s porozumením.
 13. Nácvik komunikatívnej zručnosti – hovorenie.
 14. Nácvik komunikatívnej zručnosti – čítanie.
 15. Nácvik komunikatívnej zručnosti – písanie.
 16. Slovné druhy vo výučbe nemčiny.
 17. Overovanie znalostí a testovanie vo výučbe nemeckého jazyka.
 18. Slovotvorné aspekty výučby nemeckého jazyka.
 19. Kultúra a výučba cudzích jazykov.
 20. Reálie v cudzojazyčnej výučbe.
 21. Osobnosť učiteľa cudzích jazykov.

Literatúra

 • Westhoff, G.: Fertigkeit Leseverstehen, Goethe – Institut München 1991.
 • Westhoff, G.: Didaktik des Leseverstehens, Max Hueber Verlag, Ismaning 1987.
 • Kost, B., Neuer, G.: Zur Analyse, Begutarltung und Entnichlng vom Lehrwerkern, Langenscheidt 1994.
 • Kost, B.: Fertigkeit Schreben, Erprobungsfassung 12/92 Goethe Institut München.
 • Kleppin, K.: Fehler und Fehlerkorrektur, Fernstundiemeinheit, 7/94 Langenscheidt.
 • Krerhel, K.: Landeskunde und Literaturdidaktik, Langenscheidt 1991.
 • Neuf – Münhel, G., Roland, R.: Fertigkeit Sprechen, Langenscheidt 1995.
 • Neuer, G., Hufeisen, B. et al.: Deutsch im Kontext anderer Sprachen. Tertiärsprachendidaktik: Deutsch noch Englisch. München, Langenscheidt 2003.
 • Neuer, G., Hunfeld, H.: Methoden des fremdsprachlichen Deutschunterrichts, Langenscheidt 1993.
 • Neuer, G., Krüger, M., Grewer, V.: Űbungstypologie zum kommunikationen Deutschunterricht, Langenscheidt 1990.
 • J. Ch.: Sozialformen im Fremdsprachenunterricht. Materialien zur Lehrerfortbildung, Goethe – Institut München 1985.
 • Weigmann, J.: Unterrichtsmodelle für DaF, M. Hueber Verlag 1987.
 • Albers, H. – G., Bolton, S.: Testen und Prüfen in der Grundschule, Langenscheidt 1995.
 • Bausch, K. R. et al.: Handbuch Fremdsprachenunterricht. Franche Verlag Tübingen 1989.
 • Bimmel, P., Kost, B, Neuer, G.: Arbeit mit Lehrwerklektionen, Goethe – Institut München 1994.
 • Bischof, M., Kessling, V.: Landeskunde und Literatur. Briefe aus Berlin, Fernstudieneinheit 1992.
 • Dalhaus, B.: Fertigkeit Hören, Langenscheidt 1994.
 • Doye, P.: Typologie der Testaufgehen für den Unterricht Deutsch als Fremdsprache. Langenscheidt 1992.
 • Eerdmenger, M., Istel, H. – W.: Didaktik der Landeskunde, Hueber 1978.
 • Funk, H., Koenig, M.: Grammatik lehren und lernen. Langenscheidt 1995.
 • Heyd, G.: Deutsch Lehren. Verlag Moritz Diesterneg, Frankfurt am Main 1990.
 • Helbig, G.: Genheitle der neueren Sprachnissenschaft. 7. Aufl. Wiesboden 1986.
 • Pongo, S., Ernst, P. et al.: Einführung in die germanistische Sprachnissenlaft. Wörterbuch sprachissensleflicher Fochhausdrücke. 1997.
 • Helbig, G., Buscho, J.: Űbungsgrammatik Deutsch. Leipzig 1992.
 • Marko, E.: Príručná gramatika nemčiny. Bratislava 1991.
 • Fleiner, W.: Worbildung der deutschen Gegennartsprache. Leipzig 1978.
 • Eichinger, L. M.: Deutsche Wortbildung. Eine Einführung. Tübingen 2000.
 • Vajíčková, M.: Lexikolinkes Grundrissen in Sprachesystem und Sprachgebrauch. Bratislava 2005.
 • Rohrer, J.: Lernpsychologische Aspekte der Wortschetarbeit. DAAD, Regensburg 1985.
 • Gavora, P.: Žiak a text. Bratislava : SPN, 1992.
 • Masár, I.: Ako pomenúvame v slovenčine. Kapitolky z terminologickej teórie a praxe. Bratislava : SAV, 2000.
 • Repka, R.: Gramatika a perspektívy jej učenia a vyučovania. Bratislava : Retaas, 2001.
 • Repka, R.: Od funkcií jazyka ku komunikatívnemu vyučovaniu. Bratislava : SAP, 1997.
 • Turek, I.: Inovácie v didaktike. Bratislava : Metodicko­‑pedagogické centrum v Bratislave, 2004.
 • Wimmer, G. a kol.: Úvod do analýzy textov. Bratislava : VEDA, 2003.
 • Borsuková, H.: Postavenie a funkcia odbornej lexiky v cudzojazyčnom vyučovaní. Nitra 2004.
 • Müller­‑Jacquier, B. 2001. Interkulturelle Landeskunde. In Helbig – Henrici – Krumm, (Hrsg.) Deutsch als Fremdsprache. HSK 19.1, Berlin, New York : de Gruyter. 2001.
 • Zborníky z vedeckých konferencií a seminárov.