Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Mgr. Ing. Roman Horváth, PhD.

profilová fotografia

  Pozícia: katedrový správ­ca knižnice
  Miestnosť: 518
  Klapka: 549
  E‑mail: adresa elektronickej pošty
  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby: ikonaVUPCH

Vzdelanie a kvalifikačný rast

Akademický titul: Ing., aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle, Materiálovotechnologická fakulta v Trnave, Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2001
Mgr., učiteľstvo akademických predmetov: informatika, Pedagogická fakulta v Trnave, Trnavská univerzita v Trnave, 2007
PhD., 9.2.3 teória vyučovania informatiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v Bratislave, Univerzita Komenského v Bratislave, 2013

Priebeh pracovných pomerov

 • Katedra matematiky a informatiky PdF TU, Trnava, odborný asistent, 2011 – doteraz
 • Stredisko pre celoživotné vzdelávanie (PdF) TU, Trnava, vedeckovýskumný pracovník, 2010 – 2011
 • Stredisko pre celoživotné vzdelávanie (PdF) TU, Trnava, odborný asistent, 2008 – 2010
 • Stredisko pre celoživotné vzdelávanie (PdF) TU, Trnava, vedeckovýskumný pracovník, 2003 – 2008
 • Pedagogická fakulta TU, Trnava, pracovník pre IT, 2002
 • Katedra informatiky a automatizácie MtF STU, Trnava, asistent, 2001 – 2002

Oblasti pedagogickej činnosti

Zameriavam sa predovšetkým na oblasť vyučovania programovania budúcich učiteľov informatiky.

  Zoznam aktuálne vyučovaných predmetov je pravidelne aktualizovaný tu.

   Komplexnejší zoznam za dlhšie obdobie nájdete tu.

    
   Dĺžka pedagogickej praxe:
    
   19 rokov

   Výber z publikačnej činnosti

   Publikačná činnosť tohto autora je pravidelne aktualizovaná v knižničnej databáze Trnavskej univerzity v Trnave (TU), odkiaľ sú údaje automaticky prenášané do Centrálneho registra Evidencie publikačnej činnosti (SR).

    Prístupy k obom databázam sú verejné.

    Ako autora zadajte Horváth,Roman a v prípade potreby filtrujte podľa obidvoch nasledujúcich identifikátorov autorov: Horváth RomanHorváth Roman 1978.

    Výber z účasti na riešení projektov

    Upozornenie: Zoznam projektov nemusí byť aktuálny…

    • VEGA 1/0262/21 Umelá inteligencia v cudzojazyčnom a literárnom vzdelávaní, 2021 – «rieši sa».
    • KEGA 012TTU­‑4/2021 Integrácia využívania dištančných výučbových procesov a tvorby elektronických učebných materiálov do edukácie budúcich pedagógov, člen riešiteľského kolektívu, 2021 – «rieši sa» (predpokladané ukončenie riešenia 2023).
    • KEGA 013TTU­‑4/2021 Interaktívne animačno­‑simulačné modely pre deep learning, zástupca vedúceho projektu, 2021 – «rieši sa» (predpokladané ukončenie riešenia 2023).
    • KEGA 012TTU­‑4/2018 Interaktívne animačno­‑simulačné modely vo vzdelávaní, TU v Trnave, zástupca vedúceho projektu, 2018 – 2021.
    • KEGA 015TTU­‑4/2018 Interaktivita v elektronických didaktických aplikáciách, TU v Trnave, člen riešiteľského kolektívu, 2018 – 2021.
    • KEGA 010UJS-4/2014 Modelovanie, simulácia a animácia vo vzdelávaní, podané na Univerzite J. Selyeho v Komárne (UJS), v spolupráci s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre (UKF), dokončené na Trnavskej univerzite v Trnave (v spolupráci s UKF a UJS), člen riešiteľského kolektívu, 2014 – 2016.
    • KEGA 010TTU­‑4/2012 Tvorba a overovanie využitia virtuálnych exkurzií na strednej škole, zodpovedný riešiteľ, 2012 – 2014.
    • ESF – ITMS 26110230039: Racionalizácia vzdelávania na Trnavskej univerzite v Trnave (Operačný program Vzdelávanie), zodpovedný riešiteľ, autor kurzu, programové obdobie: 2007 – 2013.
    • ESF – ITMS 26110230029: Rozvoj virtuálnej univerzity – Tvorba a inovácia študijných programov s využitím moderných foriem vzdelávania (Operačný program Vzdelávanie), zodpovedný riešiteľ, autor kurzu, programové obdobie: 2007 – 2013.
    • Podrobnejší zoznam nájdete tu.

    Prosím, zvoľte kartu s informáciami.