Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Katedra matematiky a informatiky

História

Súčasne so vznikom Trnavskej univerzity v Trnave v roku 1992 vzniká Katedra humanitných vied a Katedra prírodných vied. Prvým vedúcim Katedry prírodných vied (teda i matematiky) sa stal doc. RNDr. Pavel Híc, CSc. Ako dlhoročný skúsený pedagóg významnou mierou ovplyvnil smerovanie, aj odbornú náplň štúdia matematiky.

Pedagogická fakulta TU vzniká v roku 1993. V akademických rokoch 1992/1993 a 1993/1994 sa matematika vyučuje iba vo dvoch študijných odboroch a to:

  • učiteľstvo pre 1. stupeň základných škôl
  • a fyzika pre 2. stupeň základných škôl.

Pod vedením doc. RNDr. Pavla Híca, CSc. vznikla v akademickom roku 1994/1995 roku Katedra matematiky, informatiky a fyziky a súčasne s ňou aj nová študijná špecializácia matematika pre učiteľstvo pre 5. – 9. ročník základných škôl. Od tohto akademického roka sa druhým vedúcim katedry stáva doc. RNDr. Imrich Komara, CSc., ktorý túto funkciu vykonáva presne od 15. 9. 1994 s predĺžením do 1. 3. 1999. Počas jeho pôsobenia sa katedra ďalej rozvíjala a stabilizovala. Prijímanie nových interných pracovníkov umožnilo postupné znižovanie stavu externých pracovníkov a pripravilo tiež dobrú pôdu pre kvalitnejšie vyučovanie.

V rámci špecializácie matematika, odboru učiteľstvo pre 5. – 9. ročník základných škôl sa vyučujú matematické a informatické predmety, ktorých cieľom je okrem iného:

  • dosiahnuť, aby budúci učitelia matematiky, ako jedného z najdôležitejších predmetov na základnej škole, považovali matematiku za krásnu a pre život potrebnú vedu; aby ju nielen chápali, ale boli ňou aj nadšení a ochotní stále sa v nej vzdelávať,
  • naučiť študentov niektoré dôležité spôsobilosti dobrého pedagóga, akými sú presvedčivá argumentácia, rozvíjanie pružnosti ich myslenia a stratégie sebavzdelávania,
  • naučiť študentov základy práce s aktuálnou verziou operačného systému, textového procesora (na úrovni postačujúcej pre vytvorenie záverečnej práce), využívať prednosti tabuľkového procesora (na efektívne spracovanie vlastných údajov) a efektívne využívať možnosti poskytované internetom,
  • rozvíjať algoritmické a logické myslenie a presné vyjadrovanie budúcich učiteľov matematiky,
  • oboznámiť študentov s existujúcim softvérom použiteľným pri riešení konkrétnych matematických úloh a so softvérom použiteľným v ich budúcej praxi pri vyučovaní v základných školách.

V školskom roku 1996/1997 končilo prvých 45 absolventov odboru učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ a o rok neskôr opustilo fakultu prvých 23 absolventov špecializácie matematika, učiteľstvo pre 5. – 9. ročník základných škôl.

Pre študijný odbor učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ bolo každoročne prijatých približne 40 študentov a pre 2. stupeň pre štúdium matematiky vo všetkých kombináciách bolo v priemere prijatých 30 študentov.

Nasledujúci pedagógovia pôsobili ako interní pracovníci Katedry prírodných vied a Katedry matematiky, informatiky a fyziky:

  doc. RNDr. Ján Regenda, CSc. (1992 – 1994)
  doc. RNDr. Pavel Híc, CSc. (1994 – 1999)
  doc. RNDr. Peter Čerňanský, CSc. (1994 – 1999)
  doc. RNDr. Imrich Komara, CSc. (1994 – 1999)
  PhDr. Ružena Horylová (1995 – 1999)
  RNDr. Ladislav Matejíčka, CSc. (1995 – 1999)
  Mgr. Peter Tóth (1996 – 1997)
  doc. RNDr. Jozef Mikloško, DrSc. (1997 – 1999)
  Mgr. Karol Petrík (1997 – 1999)
  Mgr. Milan Pokorný (1997 – 1999)
  Mgr. Dušan Jedinák (1997 – 1999)
  doc. RNDr. Mária Lucká, PhD. (1998 – 1999)
  prof. RNDr. Zoltán Zalabai, CSc. (1998 – 1999)
  doc. RNDr. Milan Paštéka, CSc. (1999 – 1999)

K činnosti katedry prispievajú aj externí pracovníci. Pomoc poskytli pedagógovia z Materiálovo­‑technologickej fakulty STU v Trnave, z Pedagogickej fakulty UK v Bratislave, Slovenskej akadémie vied a pedagógovia iných vysokých škôl. Uvedieme niektoré mená:

  doc. RNDr. Juraj Činčura, CSc.
  doc. RNDr. Jaroslav Červeňanský, CSc.
  doc. RNDr. Marián Halabarín, CSc.
  doc. RNDr. Ladislav Halada, CSc.
  doc. RNDr. Ján Kalužný, CSc.
  prof. Ing. Tomáš Kozík, DrSc.
  prof. RNDr. Július Krempaský, DrSc.
  RNDr. Karol Kvetan, CSc.
  RNDr. Vladimír Labaš
  RNDr. Edita Partová, PhD.
  prof. RNDr. Tibor Šalát, DrSc.
  doc. RNDr. Jozef Zámožík, CSc.
  doc. PhDr. Oliver Židek, CSc.

Od 1. 3. 1999 nastupuje do funkcie vedúceho Katedry matematiky, informatiky a fyziky RNDr. Mária Lucká, PhD. V apríli tohto roku dochádza k rozdeleniu katedry na dve samostatné katedry, a to na Katedru matematiky a informatiky a Katedru fyziky, ktorej vedúcim sa stáva prof. RNDr. Július Krempaský, DrSc.

Od akademického roka 1999/2000 sa tým začína samostatná história Katedry matematiky a informatiky, ktorej vedúcou je naďalej RNDr. Mária Lucká, PhD.

Katedra sa postupne rozširovala o ďalších interných členov: Mgr. Kristína Sotáková bola v roku 2001 prijatá ako vysokoškolská učiteľka matematiky pre učiteľstvo 1. stupňa ZŠ; doc. Ing. Martin Mišút, CSc. nastúpil v roku 2002 zároveň na miesto prodekana pre vedu a výskum, jeho prioritou sa stalo vytvorenie technického prostredia vhodného pre výskumnú prácu a pedagogickú prácu tak, aby bola porovnateľná s inými fakultami podobného zamerania; RNDr. Edita Vranková, PhD. nastúpila od akademického roka 2002/2003 na miesto vysokoškolského učiteľa geometrie pre učiteľstvo 2. stupňa ZŠ. Od akademického roka 2003/2004 pôsobil externe na katedre vysokoškolský učiteľ algebry RNDr. Pavol Černek, CSc. (do určitého obdobia ako hosťujúci docent a počas určitého obdobia aj ako interný pracovník).

V roku 2011 došlo k rozšíreniu katedry o všetkých zamestnancov pôvodne zamestnaných v Stredisku pre celoživotné vzdelávanie. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) Vznikli dve oddelenia. Pôvodní zamestnanci katedry boli zaradení do oddelenia matematiky a pôvodní zamestnanci strediska vytvorili základ oddelenia informatiky… Stredisko zostalo naďalej súčasťou organizačnej štruktúry univerzity, avšak bez zamestnancov.

V rozmedzí rokov 1999 – 2016 pôsobili (niektorí pôsobia i v súčasnosti) na Katedre matematiky a informatiky nasledujúci pedagógovia:

  doc. RNDr. Ladislav Halada, CSc. (2014 – 2016)
  doc. RNDr. Pavol Híc, CSc. (1992 – 2016)
  Mgr. Ing. Roman Horváth, PhD. (2011 – doteraz)
  Mgr. Marián Hosťovecký, PhD. (2011 – 2014 ?)
  PaedDr. Dušan Jedinák (1997 – 200?)
  doc. RNDr. Imrich Komara, CSc. (1994 – 2003)
  doc. RNDr. Mária Lucká, PhD. (1998 – 20?? doteraz)
  doc. Ing. Martin Mišút, CSc. (2002; 2011 – 2014)
  RNDr. Edita Partová, CSc. (1997 – 2002) – externý pracovník
  doc. RNDr. Milan Paštéka, CSc. (1999 – doteraz)
  doc. PaedDr. Milan Pokorný, PhD. (1997 – doteraz)
  Ing. Katarína Pribilová, PhD. (2011 – 2019)
  Ing. Ildikó Pšenáková, PhD. (2014 – doteraz) – do roku 2016 externá pracovníčka, od roku 2016 interná pracovníčka
  PaedDr. Kristína Sotáková (2001 – 2011)
  prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc. (2011 ? – doteraz) – do roku 2014 externá pracovníčka, od roku 2014 interná pracovníčka
  Ing. Milan Štrbo, PhD. (2014 – doteraz)
  RNDr. Edita Vranková, PhD. (2002 – 2013 ?)
  prof. RNDr. Zoltán Zalabai, CSc. (1998 – 200?)
  doc. PhDr. Oliver Židek, CSc. (1997 – 2015) – do roku 2004 externý pracovník, od roku 2004 interný pracovník
  RNDr. Pavol Černek, CSc. (2003 – 2018)
  a ďalší…
Archív