• Slovenčina
  • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Reguli, J., Orolínová, M., Kotuľáková, K. Creation of Chemistry Workbooks in Cooperation with a Daily Newspaper. In 7th European Variety in University Chemistry Education, Book of Abstracts. Belgrade, 28 – 30 June 2017, p. 63.

Frišták, V., Micháleková­‑Richveisová, B., Víglašová, E., Ďuriška, L., Galamboš, M., Moreno­‑Jimenéz, E., Pipíška, M., Soja, G. Sorption separation of Eu and As from single­‑component systems by Fe­‑modified biochar: kinetic and equilibrium study (2017) Journal of the Iranian Chemical Society, 14(3), pp. 521–530. (IF 1,30).

Pipíška, M., Richveisová, B. M., Frišták, V., Horník, M., Remenárová, L., Stiller, R., Soja, G. Sorption separation of cobalt and cadmium by straw­‑derived biochar: a radiometric study (2017) Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 311(1), pp. 85–97. (IF 0,983).

Micháleková­‑Richveisová, B., Frišták, V., Pipíška, M., Ďuriška, L., Moreno­‑Jimenez, E., Soja, G. Iron­‑impregnated biochars as effective phosphate sorption materials (2017) Environmental Science and Pollution Research, 24(1), pp. 463–475. (IF 2,67).

Reguli, J. Ako môžu učitelia chémie pomôcť v boji proti konšpiráciám a hoaxom. Biológia, ekológia, chémia, vol. 21, no. 4, p. 47–50, 2017, ISSN 1338­‑1024.

Reguli, J. Čo potrebujeme vedieť z chémie, aby sme si nezničili Zem? Zborník zo 6. národnej konferencie učiteľov chémie. 2017. s. 27–31. ISSN 1339­‑5904.

Held, Ľ., Miklovičová, R., Schubertová, R. Látky, ich vlastnosti, látkové množstvo. (2017) Trnava : TIPY, 95 s., ISBN 978­‑80­‑568­‑0047­‑8.

Held, Ľ. Avogadro's Hypothesis after 200 Years. Universal Journal of Educational Research, vol. 5, no. 10(2017), p. 1718–1722. ISSN 2332­‑3205.

Held, Ľ. Zmena individuálnej koncepcie budúceho učiteľa chémie v záujme konštrukltivistickej paradigmy vzdelávania žiakov. Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie. 2017, s. 24–29, ISBN 978­‑80­‑7464­‑942­‑4.

Kotuľáková, K., Bugajová, D. Spôsobilosti vedeckej práce v koncepte dnešnej školy – posun od štruktúrovaného k riadenému skúmaniu. Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávaní učitelů chemie. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2017. ISBN 978­‑80­‑7464­‑942­‑4. S. 65–74.

Kováčová, L. Environmental education from perspective of Norwegian system of education with focus on environmental projects. Projektové vyučování v přírodovédných předmětech. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, s. 57–63, 2017, ISBN 978­‑80­‑7290­‑929­‑2.

Pipíška, M., Trajteľová, Z., Horník, M. Compartmentalization of Co and Mn in live cells of Escherichia coli: investigation using Co­‑60 and Mn­‑54 as radioindicators (2017) Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, vol. 314, no. 2, pp. 1197–1205. (IF 1,181).

Daňo, M., Galamboš, M., Frišták, V. Jadrové žiarenie: zákony, meranie, výpočty, štatistika. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského, 2017, 354 s., ISBN 978­‑80­‑223­‑4085­‑4.