• Slovenčina
  • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Lenka Cepková: Identifikácia obsahu žiackych predstáv o pojme „chemická rovnováha“ – prekurzor k implementácii PLTL. In Aktuální problémy disertačních prací Oboru didaktika chemie : Sborník příspěvků. 17. – 18. 10. 2013 Olomouc, s. 75.

Lenka Cepková: Riešenie problému – jadro vzdelávacej koncepcie Peer­‑Led Team Learning (PLTL). In Aktuálne smerovanie výskumov v dizertačných prácach z didaktiky chémie. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave – Prírodovedecká fakulta – Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky, 2013, s. 43–56. ISBN 978­‑80­‑223­‑2582­‑0.

Katarína Kotuľáková: Didaktické stvárnenie problematiky životných prejavov mikroorganizmov na ISCED 2. In Súčasnosť a perspektívy didaktiky chémie III. Banská Bystrica : Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Banská Bystrica, 2013. ISBN 978­‑80­‑557­‑0546­‑0. S. 128–133.

Katarína Kotuľáková: Learning science process skills via CPD design module. In HSCI2013. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013. ISBN 978­‑989­‑98032­‑2­‑0. Online, s. 298–303.

Katarína Kotuľáková: Teachers’ focus on pupil’s prior conceptions in inquiry­‑based teaching. In Review of science, mathematics and ICT education. ISSN 1791­‑261X. Vol. 7, no. 2(2013), p. 53–71.

Ľubomír Held: K metodologickým problémom dizertačných prác v teórii chemického vzdelávania. In Aktuální problémy disertačních prací oboru didaktika chemie. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. ISBN 978­‑80­‑244­‑3776­‑7. Online, s. 7–21.

Ľubomír Held: Úskalia deduktívnej výučby chémie. In Súčasnosť a perspektívy didaktiky chémie III. Banská Bystrica : Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Banská Bystrica, 2013. ISBN 978­‑80­‑557­‑0546­‑0.

Mária Orolínová: Classification and measurement as a tool for inquiry­‑based approach in science education. 2013. In HSCI2013. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013. ISBN 978­‑989­‑98032­‑2­‑0. Online, s. 106–110.

Mária Orolínová: Predpoklady študentov učiteľstva a akademických a výchovných predmetov na Trnavskej univerzite pre realizáciu vlastného výskumu. In Súčasnosť a perspektívy didaktiky chémie III. Banská Bystrica : Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Banská Bystrica, 2013. ISBN 978­‑80­‑557­‑0546­‑0. S. 154–158.

Monika Mĺkva, Ľubomír Held: Miskoncepcie pojmov organickej chémie u absolventov základných škôl po školskej reforme na Slovensku. In Scientia in educatione. ISSN 1804­‑7106. Roč. 4, č. 2 (2013), s. 3–19.

Ján Reguli: Ako prispievajú k miskoncepciám učebnice chémie. In Biológia, ekológia, chémia, otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 17(2), s. 32–33 (2013) ISSN 13358­‑1024.

Ján Reguli: Fyzikálna chémia v úlohách CHO a MCHO. In Súčasnosť a perspektívy didaktiky chémie III. Zborník z medzinárodnej konferencie. Donovaly 29. – 31. 5. 2013. S. 139–143. ISBN 978­‑80­‑5570­‑546­‑0.

Ján Reguli: Fyzikálna chémia v úlohách CHO a MCHO. Súčasnosť a perspektívy didaktiky chémie III. Zborník z medzinárodnej konferencie. Donovaly 29. – 31. 5. 2013. S. 139–143. ISBN 978­‑80­‑5570­‑546­‑0.

Ján Reguli: Chémia pre chemikov verzus chémia pre nechemikov? Môže byť obsah predmetu chémia rozdielny na rôznych stredných školách? In ChemZi, 9(1), s. 118–119 (2013). ISSN 1336­‑7242.

Ján Reguli: Science Toys and Interactive Exhibits in Chemistry Teachers’ Education. HSCI2013. Proceedings of the 10th International Conference on Hands­‑on Science. Košice, (Costa, M. F. – Dorrío, B. V. – Kíreš, M. (eds.)). 2013, 1–5 July. Pp. 250–254. ISBN 978­‑989­‑98032­‑2­‑0.