• Slovenčina
  • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Iveta Juricová: Prírodovedné vzdelávanie podľa ISCED 1. In Biológia, ekológia, chémia. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) ISSN 1338­‑1024. Roč. 15, č. 4 (2011), s. 2–3.

Iveta Juricová: Smerovanie primárneho prírodovedného vzdelávania. In Biologie, chemie, zeměpis. ISSN 1210­‑3349. Roč. 20, č. 3× (2011), s. 336–339.

Ivona Paveleková, Viera Peterková: Hodnotenie efektivity e‑learningu vo vyučovaní chemických disciplín. In Biologie, chemie, zeměpis. ISSN 1210­‑3349. Roč. 20, č. 3× (2011), s. 263–267.

Ivona Paveleková, Viera Peterková: Majú obézni rodičia obézne deti? In Škola a zdraví pro 21. století. – Brno : Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2011. ISBN 978­‑80­‑210­‑5524­‑7. S. 169–176.

Ivona Paveleková: Analytická chémia v priemyselnej praxi (1). In ATP Journal. ISSN 1335­‑2237. Roč. 9, č. 8 (2011), s. 32–33.

Ivona Paveleková: Analytická chémia v priemyselnej praxi (2). In ATP Journal. ISSN 1335­‑2237. Roč. 9, č. 9 (2011), s. 44–45.

Ivona Paveleková: Analytická chémia v priemyselnej praxi (3). In ATP Journal. ISSN 1335­‑2237. Vol. 9, no. 10(2011), p. 46–47.

Ivona Paveleková: Analytická chémia v priemyselnej praxi (4). In ATP Journal. ISSN 1335­‑2237. Roč. 9, č. 11 (2011), s. 51–52.

Ivona Paveleková: Analytická chémia v priemyselnej praxi (5). In ATP Journal. ISSN 1335­‑2237. Roč. 9, č. 12 (2011), s. 40–42.

Ivona Paveleková: Toxikológia a bezpečnosť práce v chemickom laboratóriu. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2011. – online, [196 s.]. ISBN 978­‑80­‑8082­‑433­‑4.

Ján Slanicay: Madam Curie v Trnave alebo Chémia v tme I. časť. In Biológia, ekológia, chémia. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) ISSN 1338­‑1024. Roč. 15, č. 3 (2011), s. 27–29.

Ján Slanicay: Madam Curie v Trnave alebo Chémia v tme II. Časť. In Biológia, ekológia, chémia. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) ISSN 1338­‑1024. Roč. 15, č. 4 (2011), s. 26–33.

Jana Chmurová, Iveta Juricová: Trieda plná malých výskumníkov. In Dobrá škola. ISSN 1338­‑0338. Roč. 3, č. 3 (2011), s. 13.

Jana Chmurová, Iveta Juricová: Výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania (IBSE) v praxi. In Medzinárodná vedecká elektronická konferencia pre doktorandov, vedeckých pracovníkov a mladých vysokoškolských učiteľov. Prešov : Katedra pedagogiky FHPV PU v Prešove, 2011. ISBN 978­‑80­‑555­‑0482­‑7. S. 470–477.

Jana Chmurová, Ľubomír Held: Invisible factors of school catering. In School and Health 21. Brno : Masarykova univerzita a MSD, 2011. ISBN 978­‑80­‑210­‑5721­‑0. S. 193–200.

Jana Chmurová: Ovplyvňuje typ školy postoj k stravovaniu? In Biologie, chemie, zeměpis. ISSN 1210­‑3349. Roč. 20, č. 3× (2011), s. 331–335.

Jarmila Kmeťová, Ľubomír Held: Reforma vyučovania chémie na Slovensku a konfrontácia s prírodovedným vzdelávaním v Európe. In ChemZi. ISSN 1336­‑7242. Roč. 7, č. 13 (2011), s. 68.

Karol Klobušický, Ľubomír Held: Small polemics about personal attitudes of primary school children towards nature.2011.

Katarína Kotuľáková: Pokus o zovšeobecnenie genézy fungovania vedeckého pojmu mimo vedeckej komunity. In Veda, komunikácia, verejnosť, škola. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2011. ISBN 978­‑80­‑8082­‑508­‑9. S. 115–128.

Ľubomír Held a kolektív: Výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania. 2011.

Ľubomír Held: Charakter výskumného problému, štruktúra učebných úloh a klasifikácia pokusov v teórii chemického vzdelávania. In Biologie, chemie, zeměpis. ISSN 1210­‑3349. Roč. 20, č. 3× (2011), s. 17–23.

Ľubomír Held: Chemická performancia ako forma komunikácie vedy s verejnosťou. In Veda, komunikácia, verejnosť, škola. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2011. ISBN 978­‑80­‑8082­‑508­‑9. S. 156–159.

Ľubomír Held: Konfrontácia koncepcií prírodovedného vzdelávania v Európe. In Scientia in educatione. ISSN 1804­‑7106. Roč. 2, č. 1 (2011), s. 69–79.

Mária Linkešová, Monika Worobelová: Funkčné technologické modely historických výrobných zariadení a ich didaktické využitie. 1. šachtová pec na výrobu železa. In Biologie, chemie, zeměpis. ISSN 1210­‑3349. Roč. 20, č. 3× (2011), s. 84–88.

Mária Linkešová: História Nobelových cien. In Biológia, ekológia, chémia. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) ISSN 1338­‑1024. Roč. 15, č. 4 (2011), s. 15–20.

Mária Linkešová: Chémia v dejinách. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2011. – 1 CD­‑ROM, [407 s.]. ISBN 978­‑80­‑8082­‑442­‑6.

Mária Orolínová, Ľubomír Held: Didaktika prírodných vied na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity. In Interdisciplinárny dialóg odborových didaktík. Ružomberok : Verbum – vydavateľstvo KU, 2011. ISBN 978­‑80­‑8084­‑690­‑9.

Mária Orolínová: Prírodovedné pojmy a médiá. In Veda, komunikácia, verejnosť, škola. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2011. ISBN 978­‑80­‑8082­‑508­‑9. S. 85–114.

Paveleková Ivona: Súvisí sledovanie reklamy so stravovacími návykmi školskej mládeže? In Anotace. Brno : Masarykova univerzita, 2011. ISBN 978­‑80­‑210­‑5532­‑2. S. 43.

Peter Marianyi, Mária Orolínová: Zelené pneumatiky. In Biológia, ekológia, chémia. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) ISSN 1338­‑1024. Roč. 15, č. 3 (2011), s. 21–24.

Radoslav Kvasničák, Ľubomír Held: Inovatívna metóda výučby biológie (ekológie) žiakov základných škôl. In Didaktika. ISSN 1338­‑2845. Roč. 2, č. 5 (2011), s. 24–30.

Ján Reguli a kol. Veda, komunikácia, verejnosť, škola. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2011. 200 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑508­‑9.

Ján Reguli: Fyzikálna chémia. Študijné materiály pre Letnú školu chemikov, 2. ročník (kat. B). PdF TU, Trnava, 2011, 24 s.

Ján Reguli: Fyzikálna chémia. Študijné materiály pre Letnú školu chemikov, 1. ročník (kat. C). PdF TU, Trnava 2011, 32 s.

Ján Reguli: Úlohy z fyzikálnej chémie. Riešenie a hodnotenie úloh z fyzikálnej chémie. Celoštátne kolo 47. ročníka CHO v kategórii A. In Chemické rozhľady. 12(1), s. 16–25 (2011); ISSN 1335­‑8391.

Ján Reguli: Úlohy z fyzikálnej chémie. Študijné kolo 48. ročníka CHO v kategórii A. Chemické rozhľady 11(3), s. 136–1427 (2011); ISSN 1335­‑8391.

Ján Reguli – Ivana Konečná: Ako dosiahnuť, aby si vedci s verejnosťou lepšie rozumeli? In Biologie, chemie, zeměpis 20 (3×), s. 132–136 (2011). ISSN 1210­‑3349. (Chemické vzdělávání v teorii a praxi – Materiály z mezinárodní konference o výuce chemie, Plzeň, 15. – 17. 6. 2011).

Ján Reguli: Čo by mali vedci vedieť o komunikácii s verejnosťou? ChemZi 7(13), 114(2011).ISSN 1336­‑7242.

Ján Reguli: PISA a perspektíva Slovenska. In Biológia, ekológia, chémia, otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 15(1), s. 27–29 (2011).

Ján Reguli: TRNAVA, vystupovať! In Biológia, ekológia, chémia, otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 15(1), s. 18–19 (2011).

Viera Peterková, Ivona Paveleková: Alcoholism as a Social and biological Problems. In School and Health 21. Brno : Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2011. ISBN 978­‑80­‑210­‑5524­‑7. 157–165.

Viera Peterková, Ivona Paveleková: Alkoholizmus ako spoločenský a biologický problém. In Škola a zdraví pro 21. století. Brno : Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2011. ISBN 978­‑80­‑210­‑5524­‑7. S. 151–159.

Viera Peterková, Ivona Paveleková: Do Have Obese Parents Obese Children? In School and Health 21. Brno : Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2011. ISBN 978­‑80­‑210­‑5524­‑7. S. 175–182.

Viera Peterková, Ivona Paveleková: Možnosti využitia elektronických testov vo vyučovaní chémie. In Biologie, chemie, zeměpis. ISSN 1210­‑3349. Roč. 20, č. 3× (2011), s. 274–278.