• Slovenčina
  • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Mária Orolínová. Chémia a životné prostredie. 1. vyd. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, 2009. 120 s. 27. 10. 2009. ISBN 978­‑80­‑8082­‑298­‑9.

Miroslav Prokša, Ľubomír Held, Daniela Heldová, Anna Tóthová, Zuzana Halaková, Mária Orolínová, Andrea Urbanová, Kristína Žoldošová. In Metódy pedagogického výskumu v ukážkach a analýzach. Trnava : Pedagogická fakulta TU v Trnave, 2009. CD­‑ROM, ISBN 978­‑80­‑8082­‑277­‑4.

Mária Orolínová. Miesto didaktickej transformácie na vyšších stupňoch vzdelávania. In Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie XIX. – Research, Theory and Practice in Chemistry Didactics XIX. : sborník přednášek 19. Medzinárodní konference o výuce chemie = Proceedings of the 19th International Conference on Chemistry Education. 1. část = 1st Part: Původní výzkumné práce, teoretické a odborné studie = Research Articles and Theoretical Studies. 1. vyd. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. ISBN 978­‑80­‑7041­‑827­‑7. S. 134–140.

Mária Orolínová, Ľubomír Held. Poznámky k didaktickej rekonštrukcii pojmov organickej chémie. In Súčasnosť a perspektívy didaktiky chémie II. : [zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie], Donovaly 27. – 29. 5. 2009. Banská Bystrica : UMB, 2009. ISBN 978­‑80­‑8083­‑751­‑8. S. 102–106.

Ján Reguli: Laboratórne cvičenia z fyzikálnej chémie. Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, Trnava 2009. 106 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑271­‑2. Dostupné na pdf.truni.sk v sekcii Študent » Elektronická knižnica a na pdf.​truni.​sk/​katedry/​kch/ v sekcii Študijné informácie » Študijné materiály.

Zuzana Melichová, Iveta Nagyová, Ján Reguli: Elektrolýza v jednoduchom zariadení v školskom laboratóriu. In Chem. listy. 103(5), s. 419–423 (2009).

Ľubomír Held, Ján Reguli: „Last reaction hero“ – hrozí koniec chemikov na Slovensku? In ChemZi 5. (9)62–63 (2009). ISSN 1336­‑7242.

Ján Reguli: Plasty a polyméry vo vyučovaní chémie. In Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie XIX. 2. část. Sborník přednášek 19. mezinárodní konference o výuce chemie, Hradec Králové 15. – 17. 9. 2009, s. 173–179. ISBN 978­‑80­‑7041­‑839­‑0.

Ján Reguli: Transformation of Chemistry Teachers’ Education at Trnava University. In Applied Natural Sciences 2009, Proceedings of International Conference, s. 298–302. ISBN 978­‑80­‑8105­‑129­‑6.

Ján Reguli: Transformation of Chemistry Teachers’ Education at Trnava University. In Applied Natural Sciences 2009, Book of Abstracts, s. 114. ISBN 978­‑80­‑8105­‑127­‑2.

Ján Reguli: Úlohy z fyzikálnej chémie I. Riešenie a hodnotenie úloh z fyzikálnej chémie I. Republikové kolo 45. ročníka CHO v kategórii A. In Chemické rozhľady. 10(1), s. 16–23 (2009); ISSN 1335­‑8391.

Viera Peterková, Ivona Paveleková, Terézia Vámošová. Hodnotenie postojov študentov stredných škôl k alternatívnym výživovým smerom. In Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis. Trnava : Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta, 2009. ISBN 978­‑80­‑8082­‑282­‑8. S. 3–113.

Viera Peterková, Ivona Paveleková. How lifestyle affects health. In School and Health 21, 2009. Brno : MSD, s. r. o., 2009. ISBN 978­‑80­‑210­‑4930­‑7. S. 329–337.

Ivona Paveleková, Viera Peterková. Smoking tolerance and attitudes to anti­‑smoking policies at selected workplaces. In School and Health 21, 2009. Brno : MSD, s. r. o., 2009. ISBN 978­‑80­‑210­‑4930­‑7. S. 338–346.

Viera Peterková, Ivona Paveleková. Hodnotenie úrovne vedomostí a postojov študentov vybraných stredných škôl ku GMO = Assessment of knowledge and attitudes of selected secondary school students to GMO. In Progres v biológii 2009. Nitra : Fakulta prírodných vied UKF v Nitre, 2009. ISBN 978­‑80­‑8094­‑595­‑4. S. 260–266.

Viera Peterková, Ivona Paveleková. Analýza efektivity využitia e‑learningu pri vyučovaní odborných predmetov = Analysis of Effectivity of E‑learning in Teaching Specialist Subjects. In Súčasné trendy vo vzdelávaní odbornej a laickej verejnosti v zdravotníckych disciplínach II. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 2009. ISBN 978­‑80­‑8082­‑295­‑8. S. 111–118.

Paveleková Ivona. Životný štýl vybranej vzorky stredoškolskej mládeže = Lifestyle of students of secondary schools. In Anotace. Brno : MSD, s. r. o., 2009. ISBN 978­‑80­‑7392­‑098­‑2. S. 46–47.

Ján Reguli ; Mária Linkešová, Zuzana Melichová. Laboratórne cvičenia z fyzikálnej chémie. 1. vyd. – Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2009. – 107 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑271­‑2. Popis urobený: 27. 10. 2009.

Mária Linkešová. Pomoc učiteľom pri organizovaní exkurzií z chémie. In Chemické rozhľady. ISSN 1335­‑8391. Roč. 10., č. 2 (2009), s. 139–144.

Ján Slanicay. Hrad chémii svedčí. In Biológia, ekológia, chémia. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) ISSN 1335­‑8960. Roč. 12, č. 4 (2008), s. 29–33.