• Slovenčina
  • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Ivona Paveleková, Viera Peterková. The Eating Habits of Pupils in the Gypsy Community in Bystrian. In School and Health, 21(2). – 1. vyd. – Brno : Paido, edice pedagogické literatury, 2007. ISBN 978­‑80­‑7315­‑138­‑6. (Paido). S. 753–763.

Viera Peterková, Ivona Paveleková. Evaluation of pupils’ knowledge in the area of healthy eating habits. In School and Health, 21(2). – 1. vyd. – Brno : Paido, edice pedagogické literatury, 2007. ISBN 978­‑80­‑7315­‑138­‑6. (Paido). S. 775–784.

Ivona Paveleková, Viera Peterková. Stravovanie žiakov v rómskej komunite Bystrany. In Škola a zdraví pro 21. století : elektronický sborník z konference 2006. – Brno : PdF MU, 2007. – [S. 74–10 s.].

Viera Peterková, Ivona Paveleková. Hodnotenie vedomostí žiakov v oblasti zdravej výživy. In Škola a zdraví pro 21. století : elektronický sborník z konference 2006. – Brno : PdF MU, 2007. – [S. 76–9 s.].

Viera Peterková, Ivona Paveleková. Je školská mládež na Slovensku obézna? In Přehled anotací 3. konference Škola a zdraví 21 : 35. konference pro podporu zdraví dětí a mládeže, pořádané 27.­‑29. srpna 2007 na PedF MU. – Brno : Masarykova univerzita, 2007. ISBN 978­‑80­‑86633­‑98­‑5.

Ivona Paveleková, Viera Peterková. Hodnotenie stravovacích návykov vybranej vzorky školskej mládeže. In Přehled anotací 3. konference Škola a zdraví 21 : 35. konference pro podporu zdraví dětí a mládeže, pořádané 27. – 29. srpna 2007 na PedF MU. Brno : Masarykova univerzita, 2007. ISBN 978­‑80­‑86633­‑98­‑5.

Mária Linkešová, Ivona Paveleková. Vybrané kapitoly z chemickej a potravinárskej technológie. 1. vyd. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2007. 239 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑170­‑8.

Ján Reguli: Úlohy z fyzikálnej chémie I. Riešenie a hodnotenie úloh z fyzikálnej chémie I. Republikové kolo 43. ročníka CHO v kategórii A. Chemické rozhľady 8(1), s. 9–10, 32–36 (2007); ISSN 1335­‑8391.

Zuzana Melichová, Ján Reguli: Batérie a akumulátory – galvanické články používané v bežnom živote. Chemické rozhľady 8(2), s. 143–149 (2007); ISSN 1335­‑8391.

Ján Reguli: Úlohy z fyzikálnej chémie. Študijné kolo 44. ročníka CHO v kategórii A. Chemické rozhľady 8(3), s. 164–165, (2007); ISSN 1335­‑8391.

Mária Martinkovičová, Ján Reguli: Ako si chemikálie a potravinové aditíva predstavujú žiaci základných a stredných škôl. ChemZi 3(1), s. 40–41 (2007); ISSN 1336­‑7242.

Ján Reguli: Príprava učiteľov ako informovaných spotrebiteľov. Aktuálne trendy vo vyučovaní prírodovedných predmetov. Bratislava 28. – 30. 5. 2007. S. 247–250. ISBN 978­‑80­‑88707­‑90­‑5.

Ján Reguli: Príprava učiteľov chémie k ich trvaloudržateľnému rozvoju. Environmentální výchova a výchova k trvale udržitelnému rozvoji. Sborník přednášek z mezinárodní konference 17. – 19. 10. 2007 v Šlapanicích u Brna, s. 97–102. ISBN 978­‑80­‑210­‑4504­‑0.

Ján Reguli, Mária Martinkovičová: Chápanie pojmov chemikália a potravinové aditíva verejnosťou. Zborník príspevkov XXI. vedeckej konferencie Cudzorodé látky v poživatinách. Štrbské pleso, 24. – 26. 9. 2007. S. 63–66. ISBN 978­‑80­‑227­‑2774­‑7.