• Slovenčina
  • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Štátny program výskumu a vývoja Obdobie riešenia: 2003 – 2005

Riešitelia

  • prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc.
  • pracovníci TU

Charakteristika projektu

Úlohy Štátneho programu výskumu a vývoja „Kvalita života – zdravie, výživa a vzdelávanie“ riešené na PdF TU:

  • Príprava a dodanie akreditovaných modulov ďalšieho vzdelávania učiteľov podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 42/1996 Z. z. z 26. januára 1996 o ďalšom vzdelávaní pedagogických pracovníkov (2003 – 2004).
  • Zabezpečenie elektronického vzdelávania prostredníctvom navigačného štúdia na Internete, e‑learning, multimediálnymi pomôckami a dobudovaním elektronickej knižnice (2003 – 2005).

V rámci plnenia uvedených úloh bude potrebné uskutočniť analýzu kurikulárnej dokumentácie a odporučeniami na opatrenia pre úpravu učebných osnov a vzdelávacích štandardov. Treba stanoviť poznatkové a postojové determinanty zdravej výživy v jednotlivých vekových obdobiach (energetická a obsahová primeranosť a vyváženosť výživy).

Z hľadiska metodiky vzdelávania je potrebné okrem celkového posúdenia stavu vedomostnej úrovne populácie zhodnotiť efektivitu rozličných foriem pôsobenia, preto sa výskumný tím bude zaoberať analýzou programov na podporu zdravej výživy ako napr. Školy podporujúce zdravie, Zdravá výživa pre zdravé srdce a pod. u nás a v zahraničí, takisto vplyv neformálneho kurikula a mediálne pôsobenie.

Sociálno­‑patologické javy čoraz častejšie postihujú aj školské prostredie. Keďže tieto sú v kontradikcii so zdravou výživou, bude zaujímavé preskúmať stravovacie návyky a výživu v sociálno­‑patologických skupinách detí a mládeže (drogové závislosti a výživa).

Úlohou pedagogickej fakulty bude tiež zabezpečiť implementáciu získaných poznatkov do vzdelávania učiteľov. Pomerne jednoduchý problém je implementácia poznatkov o zdravej výžive do pregraduálnej prípravy učiteľov. Po prehodnotení a koordinácii obsahu jednotlivých predmetov magisterského štúdia sa vytipuje priestor na pôsobenie v oblasti zdravého životného štýlu a zdravej výživy.

Najzložitejšou úlohou je „prísun“ poznatkov o zdravej výžive k relevantnej skupine učiteľov v praxi. Treba využiť všetky formy vzdelávania učiteľov. V tejto súvislosti sa realizuje obsahová analýza vzdelávacích podujatí určených pre učiteľov, analýza kvalifikačných prác učiteľov, možnosti podpory priebežného vzdelávania učiteľov vhodnou literatúrou, prípadne elektronickými médiami.

V rámci riešenia úlohy sa vytvorí špecializačné štúdium učiteľov so zameraním na získanie najnovších informácií o zdravej výžive, vedenie projektov podporujúcich zdravie a zdravú výživu, koordináciu vzdelávacích aktivít a aktivít zabezpečujúcich inštitucionálne stravovanie škôl a pod. TU bude spolupracovať s STU aj pri príprave e‑learningu ako najprogresívnejšej forme masového vzdelávania.