• Slovenčina
  • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Ing. Mária Linkešová, CSc., Mgr. Katarína Gergeľová, 
Mgr. Ivana Vdovjaková, Mgr. Marianna Vyletelová

 

Exkurzia je jedným zo spôsobov, ktorým môže učiteľ žiakom názorne priblížiť predkladané učivo. Ak žiakom ukážeme veci, o ktorých sa učia spolu s ich využitím, umožníme im lepšie si uvedomiť svoje poznatky. Dobre zorganizovaná a pripravená exkurzia môže byť motivačným prvkom pre žiakov nielen v chémii, ale aj v iných predmetoch. Rovnako je pre učiteľa dôležitá aj kladná spätná väzba od žiakov po exkurzii. Môže tak chémii pomôcť stať sa pre mnohých žiakov zaujímavejším a atraktívnejším predmetom.

Návšteva priemyselných závodov im umožňuje bližšie poznať prácu robotníkov a technikov, vnímať chemické deje a javy v reálnom prostredí, pomôže im uvedomiť si skutočný význam chémie a jej štúdia – že chémia nie je iba teória, v lepšom prípade efektné laboratórne pokusy, ale že jej význam spočíva predovšetkým v konečnej výrobe užitočných produktov, či sú to lieky, potraviny, textil alebo rozmanité úžitkové predmety do domácnosti. V neposlednom rade im táto návšteva umožní oboznámiť sa s postupom výroby, jej automatizáciou, umožní sledovať, ako sa uplatňujú vo výrobe chemické, fyzikálne a iné vedecké zákony a zákonitosti, s ktorými sa už teoreticky obozná­mili v jednotlivých vyučovacích predmetoch, čím plní aj úlohy polytechnickej a pracovnej výchovy.

Aby exkurzia splnila svoje výchovno­‑vzdelávacie poslanie, musí byť do vyučovania cieľavedome a plánovane začlenená, skoordinovaná s ďalšími aktivitami triedy a školy a sa­mozrejme aj dokonale pripravená.

I keď sa to na prvý pohľad nemusí zdať, jednou z časovo najnáročnejších fáz prípravy je výber objektu exkurzie – výber vhodného závodu.

Výber objektu je veľmi zložitý a nie je, žiaľ, daný iba stanoveným výchovno­‑vzdelávacím cieľom, ale mnohými ďalšími faktormi. Rozhodovanie učiteľa závisí od infor­mácií o chemických podnikoch, od vedomostnej úrovne žiakov, vzdialenosti od školy. Do väčšiny pedagogicky atraktívnych chemických zariadení sa pritom žiaci vôbec nedostanú. Exkurzie do týchto zariadení nie sú povolené z bezpečnostných príčin alebo z dôvodov výrobných, ekonomických, prípadne jednoducho preto – ako sme sa s tým neraz stretli aj my – že vedenie závodu nemá záujem „zdržiavať sa“ sprevádzaním exkurzie. Okruh možností sa veľmi zúži aj vylúčením zariadení nevyhovujúcich z didaktických dôvodov, pre veľkú vzdialenosť od školy, zlé dopravné spojenie a pod. Konečný výber objektu – z toho, čo zostalo – je ovplyvnený v prvom rade výchovno­‑vzdelávacími cieľmi a prostriedkami, ktoré umožňujú ich splnenie, ako je pozorovanie operácií a postupov, ktoré chce učiteľ chémie žiakom demonštrovať, druh technológie, typickosť výroby, dodržiavanie bezpečnostných pravidiel a hygieny práce a pod. Ďalšie rozhodujúce skutočnosti pri výbere sú: dôležitosť prevádzky podniku, motivujúce prostredie, možnosť pozorovať aj pracovnú činnosť človeka, stupeň modernizácie a automatizácie zariadení, osvojovanie si nových chemických vedomostí a upevňovanie skôr získaných vedomostí.

Po tom ako učiteľ vyberie objekt exkurzie a získa na jej realizáciu súhlas prislúchajúceho podniku, čaká ho ešte náročná príprava administratívna, odborná i pedagogická.

Medzi organizačné opatrenia, ktoré musí uskutočniť, patrí okrem vyžiadania si súhlasu od vedenia závodu, dohoda o pridelení odborného sprievodcu, ktorý poskytne žiakom patričné objasnenie primerané ich schopnostiam a veku, pokyny pre učiteľa o bezpečnosti na exkurzii, aby mohol poučiť žiakov, ako sa majú v závode správať, zabezpečenie dopravného prostriedku a prípadného ďalšieho pedagogického dozoru.

Učiteľ sa i sám pripravuje na exkurziu, pričom ťažisko jeho prípravy spočíva predovšetkým v odbornej príprave. Ak závod ešte nepozná, mal by ho navštíviť ešte pred vlastnou exkurziou, aby jej priebeh mohol z organizačnej a štrukturálnej stránky usporiadať tak, aby z nej žiaci čo najviac získali. Pri príprave žiakov na exkurziu učiteľ venuje pozornosť predovšetkým učivu, ktoré bude možné overiť, prehĺbiť alebo doplniť a toto učivo s nimi zopakuje. Ak však predpokladá, že získajú na exkurzii aj nové poznatky, uvažuje, ako ich čo najlepšie žiakom sprístupniť.

Žiaci pred exkurziou musia poznať miesto exkurzie, musia vedieť, čo nové sa počas nej dozvedia, čomu majú venovať pozornosť a čo si majú všímať predovšetkým. Okrem toho treba deti poučiť, ako sa majú v priebehu pobytu v závode správať, čoho sa majú vyvarovať a čo si majú vziať so sebou.

Ako z uvedeného vidno, príprava exkurzie nie je vôbec jednoduchá. Preto sme sa podujali podať pri tejto práci učiteľom pomocnú ruku, a to pri prvej fáze jej organizácie – pri výbere vhodného objektu exkurzie.

Naším cieľom bolo poskytnúť prehľad možností realizovania chemických exkurzií na území Slovenska a ich prípadné začlenenie do učiva chémie. Prvou fázou bolo zmapovanie závodov, v ktorých prebieha chemická, prípadne potravinárska výroba. Predmetom nášho záujmu boli však aj tie závody, kde prebiehajú chemické procesy len čiastkovo, v niektorých fázach výroby. V druhej fáze sme sa snažili osloviť kompetentných ľudí so žiadosťou o informácie súvisiace s realizáciou exkurzie: či sú ochotní umožniť exkurziu, ak áno, tak za akých podmienok, pre akú vekovú kategóriu žiakov a do akých častí závodu. Podľa odpovedí sme závody, ktorým sme sa venovali, rozdelili do troch skupín, a to na závody, ktoré exkurziu umožnia, závody, ktoré ju neumožnia a na tie, z ktorých na našu žiadosť nikto nereagoval.

Pri zostavovaní zoznamu závodov sme využili ako zdroje informácií napríklad Zlaté stránky, obchodný register, internet a rôzne informačné materiály regionálneho charakteru. Vedenie podnikov sme kontaktovali písomne, telefonicky, faxom, prípadne sme využili elektronickú poštu. V niektorých prípadoch sme daný závod navštívili aj osobne, bol ich však len obmedzený počet.

Mnohé problémy sa vyskytli už na začiatku, pri zostavovaní zoznamu závodov. V poslednom období sa mnoho závodov zatvorilo a iné zmenili svoj výrobný program, prípadne názov, čo malo za následok, že sme sa niekedy snažili kontaktovať aj také firmy, ktoré už prakticky neexistovali. Vzhľadom na stále zmeny, ktoré v súčasnosti prebiehajú, nemôžeme povedať, ako dlho budú informácie, ktoré sme zistili a uvádzame, aktuálne.

Ďalšie časté problémy, s ktorými sa určite stretávajú aj učitelia organizujúci exkurziu, sa vyskytli pri nadväzovaní kontaktov s vedením podniku. V niektorých závodoch sú pracovníci, ktorí majú v pracovnej náplni styk s verejnosťou, v iných, kde pracovníka povereného touto činnosťou nemali, presúvalo vedenie zodpovednosť za podanie informácií z jedného zamestnanca na druhého, čo často viedlo až k tomu, že sme nezískali žiadne informácie.

Teda naša snaha o prístup k informáciám sa nestretla vždy s kladnou odozvou, resp. často sa nestretla so žiadnou odozvou, čomu zodpovedá aj najdlhší zoznam tých závodov, ktoré na našu žiadosť o informácie vôbec nereagovali. Výsledky našej práce napriek tomu ukazujú, že sú závody, kde exkurzie prebiehajú, aj keď ich nie je veľmi veľa.

Závodom, ktoré umožňujú realizáciu exkurzie, sme venovali zvýšenú pozornosť a exkurziu v nich sme sa snažili priradiť ku konkrétneho učivu chémie. Podľa toho, pre akú vekovú skupinu vedenie daného závodu umožní exkurziu, sme ich začleňovali do učiva chémie na základných školách alebo na gymnáziách.

Záujemca o informácie tu nájde tri zoznamy. V prvom z nich sú uvedené v abecednom poradí všetky nájdené podniky spolu so stručnou charakteristikou ich výrobného programu. V druhom sú uvedené tie, v ktorých je vedenie ochotné uskutočniť vo svojich výrobných priestoroch exkurziu pre školy. Tu uvádzame ich kontaktné adresy, podmienky, za ktorých je možné exkurziu realizovať, prípadne bližšie informácie o výrobe, ktoré nám poskytli. V niektorých prípadoch uvádzame i možné začlenenie exkurzie do dané­ho podniku ku konkrétnemu učivu chémie základnej školy, prípadne gymnázia. Prikladáme i tretí zoznam, v ktorom uvádzame podniky, ktoré na naše oslovenie nereagovali, prípadne odpovedali negatívne. Uvádzame ich i s kontaktnými adresami, pre prípad, že by mal niekto záujem pokúsiť sa s nimi sám nadviazať kontakt. Vzhľadom na to, že učitelia budú zrejme hľadať miesto pre realizáciu exkurzie vo svojom bezprostrednom okolí, pre rýchlejšiu orien­táciu sme podniky rozdelili na tri časti podľa zemepisných regiónov Slovenska.

Tento prehľad môže poslúžiť najmä učiteľom chémie v praxi. Pre učiteľov chémie je ťažké venovať sa popri zamestnaní exkurzii v takom rozsahu ako uvádzame. Je to ale nevyhnutné, ak má exkurzia čo najlepšie splniť svoj cieľ a úlohu. Preto dúfame, že takýmto spôsobom im aspoň sčasti pomôžeme pri organizovaní exkurzií a povzbudíme ich k využitiu možností, ktoré táto forma vzdelávania ponúka.