• Slovenčina
 • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta sa ako víťaz obchodnej verejnej súťaže stala spoluriešiteľom podprogramu Výživa a zdravie vo výchove a vzdelávaní prierezového štátneho programu výskumu a vývoja „Kvalita života – zdravie, výživa a vzdelávanie.“ Zmluvne sa zaviazala prevziať garanciu za plnenie dvoch čiastkových úloh štátneho programu výskumu a vývoja:

ČÚ č. 1: Príprava a dodanie akreditovaných modulov ďalšieho vzdelávania učiteľov podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 42/1996 Z. z. z 26. januára 1996 o ďalšom vzdelávaní pedagogických pracovníkov
  (Termín plnenia: 1. 10. 2003 – 31. 12. 2004)
ČÚ č. 2: Zabezpečenie elektronického vzdelávania prostredníctvom navigačného štúdia na Internete, e‑learning, multimediálnymi pomôckami a dobudovaním elektronickej knižnice
  (Termín plnenia: 1. 10. 2003 – 31. 12. 2005)

Cieľom čiastkovej úlohy „Príprava a dodanie akreditovaných modulov ďalšieho vzdelávania učiteľov podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 42/1996 Z. z. z 26. januára 1996 o ďalšom vzdelávaní pedagogických pracovníkov“ je prispieť k riešeniu problematiky zdravej výživy vo výchove a vzdelávaní. V rámci riešenia úlohy sa vytvorí špecializačné štúdium učiteľov so zameraním na získanie najnovších informácií o racionálnej výžive, vedenie projektov podporujúcich zdravie a zdravú výživu, koordináciu vzdelávacích aktivít a aktivít zabezpečujúcich inštitucionálne stravovanie škôl a pod.

V rámci riešenia úlohy „Zabezpečenie elektronického vzdelávania prostredníctvom navigačného štúdia na Internete, e‑learning, multimediálnymi pomôckami a dobudovaním elektronickej knižnice“ sa vytvorí elektronická forma špecializačného štúdia učiteľov so zameraním na získanie najnovších informácií o racionálnej výžive, vedenie projektov podporujúcich zdravie a zdravú výživu, koordináciu vzdelávacích aktivít a aktivít zabezpečujúcich inštitucionálne stravovanie škôl. TU bude spolupracovať s STU pri príprave e‑learningu a elektronickej knižnice ako najprogresívnejšej forme masového vzdelávania.

Tím riešiteľov:

 • prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc.
 
 • PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD.
 • prof. PhDr. Ladislav Požár, CSc.
 • PaedDr. Jana Fančovičová
 • doc. RNDr. Alfréd Trnka, CSc.
 • PaedDr. Tomáš Jablonský
 • doc. Ing. Ján Reguli, CSc.
 • Mgr. Mária Orolínová
 • doc. PhDr. Jozef Kapucián, CSc.
 • Mgr. Zuzana Fialová
 • doc. PhDr. Miroslav Špánik, CSc.
 • Mgr. Eva Olachová
 • Ing. Ivona Paveleková, CSc.
 • Mgr. Martin Dojčár
 • Ing. Viera Peterková, PhD.
 • Ing. Jana Pribulová