• Slovenčina
 • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

 
Upozornenie: Platnosť tohto článku sa skončila!

Tento článok je v súčasnosti archivovaný na našich stránkach, ale jeho obsah nie je záväzný a môže obsahovať zastarané, mylné alebo neplatné informácie…
 
 

Kvalifikačné skúšky

Legislatívny rámec pre organizáciu kvalifikačných skúšok tvorí vyhláška MŠ SR č. 41/1996 o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov.

Kvalifikačné skúšky organizujú, vykonávajú a ukončujú metodické centrá, ŠPÚ, vzdelávacie organizácie iných ústredných orgánov a vysoké školy.

  I. kvalifikačná skúška je určená pre pedagogických pracovníkov, ktorí majú vysokoškolské vzdelanie pedagogického charakteru a najmenej 5 rokov praxe.
  II. kvalifikačná skúška je určená pre pedagogických pracovníkov, ktorí majú vysokoškolské vzdelanie pedagogického charakteru a najmenej 10 rokov praxe.

Obsah I. kvalifikačnej skúšky je zameraný na uplatnenie tvorivých pedagogických skúseností pedagogického pracovníka pri riešení odborno­‑metodických problémov vyučovania.

Obsah II. kvalifikačnej skúšky je zameraný na riešenie odborno­‑metodických problémov vyučovania alebo na metodiku riadenia s návrhom významných inovácií uskutočňovaných pedagogickými pracovníkmi v procese výchovy a vzdelávania.

Kvalifikačné skúšky sa vykonávajú a ukončujú v jeden deň pred päťčlennou komisiou schválenou dekanom Pedagogickej fakulty TU. Predmetom kvalifikačnej skúšky je obhajoba písomnej práce a ústna skúška v prislúchajúcej oblasti študijného odboru.

Po absolvovaní prvej kvalifikačnej skúšky získa pedagogický pracovník osvedčenie o zvýšení odbornej a pedagogickej spôsobilosti. Absolvovaním tejto skúšky splní pedagogický pracovník podmienku zaradenia do platovej triedy ustanovenej osobitným predpisom.

Absolvovanie II. kvalifikačnej skúšky môže zamestnávateľ zohľadniť v osobnom príplatku pedagogického pracovníka.

Ak pedagogický pracovník skúšku nevykonal úspešne, skúšobná komisia mu povolí jej zopakovanie, najskôr však o tri mesiace od neúspešného vykonania.

Ako náhrada I. kvalifikačnej skúšky sa uznáva:

 • absolvovanie rozširujúceho štúdia na získanie spôsobilosti na vyučovanie ďalšieho aprobačného predmetu alebo študijného odboru,
 • absolvovanie špecializačného inovačného alebo špecializačného kvalifikačného štúdia schváleného MŠ SR,
 • absolvovanie rigoróznej skúšky spojené s udelením akademického titulu PaedDr., PhDr., RNDr. a pod.
 • umiestnenie sa na prvom až treťom mieste celoštátneho kola tvorby svojpomocne zhotovených, akreditovaných a patentovaných učebných pomôcok, ktoré boli odovzdané do výroby,
 • autorstvo učebníc, ktoré boli schválené MŠ SR.

Ako náhrada II. kvalifikačnej skúšky sa uznáva:

 • získanie vedecko­‑akademickej hodnosti PhD. v akreditovaných vedných odboroch.

Náležitosti kvalifikačnej práce

 • Záverečná písomná práca k I. kvalifikačnej skúške. 
  Záverečná práca ku kvalifikačnej skúške môže mať buď výskumný alebo inovačný charakter. Rozsah práce je minimálne 25 strán.
 • Záverečná písomná práca k II. kvalifikačnej skúške. 
  Záverečná práca ku kvalifikačnej skúške môže mať buď výskumný alebo inovačný charakter. Rozsah práce je minimálne 40 strán. Výskumná alebo inovačná náplň práce by mala presiahnuť rámec školy, to znamená, že inovačné prvky vo vzdelávaní overujeme na viacerých školách, resp. výskum uskutočňujeme aspoň v okresnom meradle.

Vypracovanie záverečnej práce konzultuje pedagogický pracovník s vybraným konzultantom, ktorý bude jeho prácu hodnotiť aj pri kvalifikačnej skúške.

Témy kvalifikačných prác schvaľuje dekan fakulty.

Kvalifikačné skúšky sa vykonávajú a ukončujú v jeden deň pred päťčlennou komisiou schválenou dekanom Pedagogickej fakulty TU. Predmetom kvalifikačnej skúšky je obhajoba písomnej práce a ústna skúška v prislúchajúcej oblasti študijného odboru.