• Slovenčina
  • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

 
Upozornenie: Platnosť tohto článku sa skončila!

Tento článok je v súčasnosti archivovaný na našich stránkach, ale jeho obsah nie je záväzný a môže obsahovať zastarané, mylné alebo neplatné informácie…
 
 

Formy vzdelávania

Formy ďalšieho vzdelávania učiteľov na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave

Priebežné vzdelávanie

Priebežné vzdelávania (podľa vyhlášky MŠ SR č. 42/1996 Z. z. o ďalšom vzdelávaní pedagogických pracovníkov) organizujú a jeho rozsah v súlade s potrebami pedagogickej a odbornej praxe určujú školy a školské zariadenia, metodické centrá, ŠPÚ a vzdelávacie organizácie iných ústredných orgánov.

Obsahom priebežného vzdelávania je:

  • sprostredkovanie aktuálnych informácií využiteľných v pedagogickej praxi,
  • prehlbovanie, rozvíjanie a rozširovanie odborných a pedagogických vedomostí a zručností pedagogických pracovníkov,
  • zmeny v koncepcii výchovy a vzdelávania vyjadrené v učebných plánoch, učebných osnovách a učebniciach,
  • nové právne predpisy v oblasti školstva,
  • nové poznatky z pedagogiky, psychológie a odborovej didaktiky.

Priebežné vzdelávanie sa končí záverečným pohovorom pred trojčlennou komisiou. O absolvovaní priebežného vzdelávania vydá Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity účastníkovi osvedčenie.

Priebežné vzdelávanie je vhodnou prípravou na kvalifikačné skúšky učiteľov.

ikonaProjekt priebežného vzdelávania v oblasti zdravej výživy na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave 171,58 kB (167,56 KiB), 3. 3. 2005

Špecializačné inovačné štúdium

Špecializačné inovačné štúdium (podľa vyhlášky MŠ SR č. 42/1996 Z. z. o ďalšom vzdelávaní pedagogických pracovníkov) organizujú metodické centrá, ŠPÚ a vzdelávacie organizácie iných ústredných orgánov.

Obsahom špecializačného inovačného štúdia je príprava a vykonávanie špecializovaných pedagogických činností a na výskumnú činnosť.

Toto štúdium trvá najviac dva roky a uskutočňuje sa podľa jednotného projektu schváleného MŠ SR. Pedagogický pracovník sa naň môže prihlásiť so súhlasom riaditeľa školy.

Špecializačné inovačné štúdium končí obhajobou záverečnej práce pred trojčlennou komisiou. O skončení špecializačného inovačného štúdia sa vydáva osvedčenie.

Špecializačné inovačné štúdium sa podľa vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov uznáva ako náhrada I. kvalifikačnej skúšky.

ikonaProjekt špecializačného inovačného štúdia v oblasti zdravej výživy 173,78 kB (169,71 KiB), 3. 3. 2005