• Slovenčina
  • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Súvisiace informácie:

Študijný odbor: odborová didaktika
Číslo odboru: 1.1.10
Študijný program: teória chemického vzdelávania, 3. stupeň, PhD.
Garanti: prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc.
Spolugaranti: doc. Ing. Andrej Kolarovič, PhD., doc. RNDr. Martin Pipíška, PhD.

 

Vysvetlivky:

TPA typ predmetu (aktivity)   KR kredity   ČŠP časti študijného programu
SJŠP skupina jednotiek študijného programu ZaG zabezpečuje a garantuje

 

jednotky študijného programu (aktivity) TPA KR ČŠP SJŠP ZaG
diagnostika a evalvácia v prírodovednom vzdelávaní P 7 študijná 1 prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc., 
doc. PhDr. Jana Bérešová, PhD. 
Mgr. Paulína Koršňáková, PhD.
metodológia pedagogického výskumu P 7 študijná 1 prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc.
teória chemického vzdelávania 1 P 8 študijná 1 prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc.
teória chemického vzdelávania 2 P 8 študijná 1 prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc.
súčty   30      
všeobecná chémia D PV 10 študijná 2 doc. Ing. Andrej Kolarovič, PhD.
anorganická chémia D PV 10 študijná 2 doc. Ing. Mária Linkešová, CSc.
organická chémia a biochémia D PV 10 študijná 2 doc. Ing. Andrej Kolarovič, PhD., 
doc. RNDr. Martin Pipíška, PhD.
súčty   min. 20      
komplementárne odbor. a osobn. rozvoj. predmety V   študijná 2 z ponuky univerzity
pedagogická činnosť
priama vyučovacia činnosť (len denní študenti)   á 2 max. 8/AR pedagogické a odborné činnosti 3 vedúci prislúchajúcej katedry
podporná pedagogická činnosť mimo priamej vyučovacej činnosti   max. 4/AR pedagogické a odborné činnosti 3 vedúci prislúchajúcej katedry
oponovanie záverečnej práce   á 2 max. 12/AR pedagogické a odborné činnosti 3 vedúci prislúchajúcej katedry
vedenie záverečnej práce   á 3 max. 15/AR pedagogické a odborné činnosti 3 vedúci prislúchajúcej katedry
súčty   min. 20      
prvý blok jednotiek vedeckej časti študijného programu
publikácie zaradené v kategóriách 
AAA, ABA, ACA
  á 50 vedecká 4 školiteľ
publikácie zaradené v kategóriách 
AAB, ABB, ACB, ADC, ADD, BDC, BDD
  á 30 vedecká 4 školiteľ
publikácie zaradené v kategóriách 
BAA,BAB, BCB, BCI, FAI
  á 25 vedecká 4 školiteľ
Publikácie zaradené v kategóriách 
abc, ACC, ADE, AEC, AFA, AFC
  á 15 vedecká 4 školiteľ
publikácie zaradené v kategóriách 
ABD, ACD, ADF, AED, AFB, AFD, EAI, EAJ
  á 10 vedecká 4 školiteľ
publikácie zaradené v kategóriách 
AFE, AFG, AFI, BBA, BCK, BDE, BEC
  á 5 vedecká 4 školiteľ
publikácie zaradené v kategóriách 
AFF, AFH, AFJ, BBB, BDF, BED, EDI, EDJ
  á 3 vedecká 4 školiteľ
súčty   min. 30      
Kategórie publikácií vychádzajú zo smernice č.13/2008­‑R O bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov.
druhý blok jednotiek vedeckej časti študijného programu
členstvo v organizačných výboroch konferencií   á 2 vedecká 5 školiteľ
citácie, ohlasy – domácezahraničnéSCI   á 3/5/10 vedecká 5 školiteľ
redakčná a edičná činnosť   á 5 vedecká 5 školiteľ
zodpovedný riešiteľ tímu vedeckého projektu   á 15 vedecká 5 školiteľ
člen riešiteľského tímu vedeckého projektu   á 8 vedecká 5 školiteľ
zodpovedný riešiteľ tímu odborného projektu   á 10 vedecká 5 školiteľ
člen riešiteľského tímu odborného projektu   á 5 vedecká 5 školiteľ
publikovanie správ a informácií   á 2 vedecká 5 školiteľ
súčty   min. 10      
výstupy dizertácie
vypracovanie projektu dizertačnej práce s obhajobou P 10 vedecká 6 školiteľ
metodológia pedagogického výskumu P 2 študijná 6 komisia pre štátne dizertačné skúšky
teória chemického vzdelávania P 2 študijná 6 komisia pre štátne dizertačné skúšky
voliteľný predmet z teórie chemického vzdelávania súvzťažný s dizertačnou prácou P 2 študijná 6 komisia pre štátne dizertačné skúšky
dizertačná práca s obhajobou P 40 vedecká 6 školiteľ
súčty   56      
súčet kreditov za povinné predmety (1. skupina) 30
minimálny počet kreditov z PV predmetov v 2. skupine, ktoré študent musí získať: 20
minimálny počet kreditov z PV predmetov v 3. skupine, ktoré študent musí získať: 20
minimálny počet kreditov za aktivity v 4. skupine, ktoré študent musí získať: 30
minimálny počet kreditov za aktivity v 5. skupine, ktoré študent musí získať: 10
súčet kreditov za 6. skupinu: 56
minimálny počet kreditov z vedeckej, študijnej a pedagogickej časti programu, ktoré študent musí získať: 180