Skočiť na hlavný obsah

Adaptácia výskumne ladenej koncepcie prírodovedného a technického vzdelávania pre dištančné a on­‑line vyučovanie/skúmanie v éteri

adapter

Názov projektu v anglickom jazyku: Adapting the inquiry-based approach to science and technology education for distance and online teaching/research "on air".

http://ibse.truni.sk/

INTERREG (NFP304011AZC7)

Prioritná os: 1. Využívanie inovačného potenciálu

Špecifický cieľ: 1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce.

Trvanie projektu: 01/2022 – 06/2023

 

Vedúci partner projektu: Ostravská univerzita (Moravskoslezský kraj)

Hlavný cezhraničný partner: Trnavská univerzita v Trnave (Trnavský kraj)

 

Riešiteľský tím:

  • PaedDr. Mária Orolínová, PhD.
  • Ing. Valéria Obertová
  • RNDr. Michaela Mocňáková
  • prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc.
  • doc. PaedDr. Katarína Kotuľáková, PhD.
  • doc. RNDr. Martin Pipíška, PhD.
  • doc. Ing. Andrej Kolarovič, PhD.
  • RNDr. Vladimír Frišták, PhD.
  • MgA. Štefan Blažo, PhD.

 

Cieľom projektu je zabezpečenie rozvoja kľúčových kompetencií požadovaných na trhu práce aj formou dištančného a on­‑line vyučovania, a to nielen vo výnimočných situáciách ako je pandémia koronaviru. Dôraz sa kladie na kompetencie žiadané zamestnávateľmi, ktoré vo vzdelávaní predstavujú aktívny prístup k vzdelávaniu a riešeniu rozmanitých výziev. Nástrojom pre rozvoj kompetencie potrebného na trhu práce bude vzdelávací program založený na aktívnom prístupe žiaka k poznávaniu prírodovedných a technických otázok, tzn. na výskumne ladenej koncepcii prírodovedného a technického vzdelávania (bádateľskom vzdelávaní), a to v dištančnej podobe (v on­‑line priestore).

adapter

 

Realizácia projektu posilní vytvorenie rôznorodej cezhraničnej vzdelávacej infraštruktúry, ktorá vďaka spolupráci a synergii expertov z oblasti vzdelávania skvalitní a optimalizuje prácu s cieľovými skupinami, t. j. žiakmi a učiteľmi základných a stredných všeobecne vzdelávacích škôl. Neustále zároveň berie na zreteľ potrebu rozvoja prírodovedeckej a technickej gramotnosti as ňou súvisiace potreby trhu práce. Počas riešenia projektu vznikne vzdelávací program (A3, A7, A15), ktorý v on­‑line priestore ponúkne 20 rôznych vzdelávacích aktivít s príslušným metodickým materiálom s dôrazom na výskumnú činnosť ako model pre nadobúdanie zamestnávateľmi požadovaných kompetencií. Predpokladáme, že postupne (v horizonte najbližších 5 rokov) bude materiál využívaný minimálne dvojnásobným počtom učiteľov a žiakov (60 učiteľov a minimálne 3 000 žiakov) ako je plánovaný počet učiteľov a ich žiakov zapojených v projekte (30 učiteľov a 1 500 žiakov v prvotnej fáze školenia a overovanie programu, A5, A6, A8). Viac informácií o projekte a našich aktivitách nájdete na http://ibse.truni.sk/.