• Slovenčina
 • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

doc. Ing. Ján Reguli, CSc.

prázdne miesto na profilovú fotografiu

  Miestnosť: 222
  Klapka: 513
  E‑mail: adresa elektronickej pošty

Vzdelanie a kvalifikačný rast

Akademický titul: Ing., fyzikálna chémia, 1977
Vedecká hodnosť: CSc., fyzikálna chémia, 1983
Vedecko‑pedagogický titul: doc., teória vyučovania chémie, 2002

Ďalšie vzdelávanie

všeobecná štátna skúška z anglického jazyka, 1994

Priebeh pracovných pomerov

 • Chemickotechnologická fakulta SVŠT v Bratislave ako interný ašpirant (1978 – 1982)
 • Ústav anorganickej chémie SAV v Bratislave vo funkcii vedecký pracovník (1982 – 1983)
 • Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave vo funkcii odborný asistent (1983 – 2006)
 • Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK vo funkcii vedecký pracovník (1995 – 1999)
 • Pedagogická fakulta TU, Trnava vo funkcii odborný asistent (1999 – 2002)
 • Pedagogická fakulta TU, Trnava vo funkcii docent (2003 – doteraz)

Oblasti pedagogickej činnosti

 • fyzikálna chémia,
 • fyzika pre chemikov,
 • neformálne vzdelávanie a komunikácia vedy,
 • spotrebiteľská chémia,
 • angličtina pre učiteľov chémie.

Výber z publikačnej činnosti

 • Reguli, J. Fyzikálna chémia pre bakalárske štúdium. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2015. 278 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑868­‑4.
 • Reguli, J., Paveleková, I. Spotrebiteľská chémia. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity 2015. 169 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑861­‑5. Dostupné na https://pdf.​truni.​sk/​veda­‑vyskum?​e­‑kniznica#​online otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz).
 • Reguli, J. Riešené úlohy z fyzikálnej chémie pre kategóriu A Chemickej olympiády. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2014. 358 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑782­‑3. Dostupné na https://pdf.​truni.​sk/​veda­‑vyskum?​e­‑kniznica#​online otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz).
 • Reguli, J. a kol. Veda, komunikácia, verejnosť, škola. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2011. 200 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑508­‑9.
 • Reguli, J. Komunikácia vedy a zapojenie verejnosti do vedy a techniky. In Veda, komunikácia, verejnosť, škola. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2011. ISBN 978­‑80­‑8082­‑508­‑9. S. 9–72.
 • Reguli, J. Neformálne vzdelávanie v oblasti chémie. Bratislava : Vydavateľstvo STU 2001, 109 s. ISBN 80­‑227­‑1553­‑0.
 • Reguli, J., Mišík, V. Superoxide scavenging by thiol/copper complex of captopril – an EPR study. In Free Radical Research, 22, pp. 123–130 (1995).
 • Ondriaš, K., Staško, A., Mišík, V., Reguli, J., Švajdlenka, E. Comparison of perturbation effect of propranolol, verapamil, chlorpromazine, and carbisocaine on lecithin liposomes and brain total lipid liposomes. An EPR spectroscopy study. In Chem.­‑Biol. Interactions, 79, pp. 197–206 (1991).
 • Reguli, J., Orolínová, M., Kotuľáková, K. Creation of Chemistry Workbooks in Cooperation with a Daily Newspaper. In 7th European Variety in University Chemistry Education, Book of Abstracts. Belgrade, 28 – 30 June 2017, p. 63.
 • Reguli, J., Čičmanská, L. (Re)construction of Students’ Conceptions about Chemical Equilibrium by Peer­‑Led Team Learning. In ECRICE 2016. 13th European Conference on Research in Chemical Education, Barcelona 7 – 10 September. Book of Abstracts. P. 171.
 • Reguli, J. Controversial Socio­‑scientific Issues in Chemistry Teachers’ Education. In Proceedings of the 7th International Conference on Research in Didactics of the Sciences, DidSci 2016, Pedagogical University, Kraków, Poland, June 29th – July 1st, 2016, s. 130–133. ISBN 978­‑83­‑8084­‑037­‑9.
 • Reguli, J. Čo ďalej s chemickou olympiádou? In Biológia, ekológia, chémia, otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 20(4), pp. 43–46 (2016); ISSN 1338­‑1024.
 • Reguli, J. Equilibrium between chemical knowledge and teaching skills in pre service teachers’ education. In 6th Eurovariety in Chemistry Education : Chemistry Education for Responsible Citizenship and Employability. Tartu 30. 6. – 1. 7. 2015. S. 46–47. ISBN 978­‑9949­‑9654­‑2­‑7.
 • Reguli, J. Stačí jedna stredoškolská chémia? In Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie, XXIII. Mezinárodní konference o výuce chemie, Hradec Králové, 15. – 17. 9. 2014, s. 95–102. ISBN 978­‑80­‑7435­‑417­‑5.
 • Reguli, J. Science Toys and Interactive Exhibits in Chemistry Teachers’ Education. In HSCI2013. Proceedings of the 10th International Conference on Hands­‑on Science. Košice, (Costa, M. F., Dorrío, B. V., Kíreš, M. (eds.)). 2013, 1 – 5 July. Pp. 250–254. ISBN 978­‑989­‑98032­‑2­‑0.
 • Reguli, J., Konečná, I. Ako dosiahnuť, aby si vedci s verejnosťou lepšie rozumeli? In Biologie, chemie, zeměpis, 20(3x), pp. 132–136 (2011). ISSN 1210­‑3349.
 • Reguli, J. Výchova žiakov k práci s informáciami. Projekt „Sme v škole“ – zošit „Chémia okolo nás“. In Media4u Magazine – Journal for Education, 7(X3), pp. 162–166 (2010). ISSN 1214­‑9187.
 • Reguli, J. Laboratórne cvičenia z fyzikálnej chémie. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity 2009. 106 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑271­‑2. Dostupné na https://pdf.​truni.​sk/​veda­‑vyskum?​e­‑kniznica#​online otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz).
 • Reguli, J. What’s the solution for the question “What’s a solution”? (or: Why we need “English for Chemistry Teachers”?). In Current trends in Chemical Curricula. Proceedings of the International Conference, Prague, 24 – 26 September 2008, s. 232–235. ISBN 978­‑80­‑86561­‑8.
 • Melichová, Z., Reguli, J., Nagyová, I., Melicherčík, M., Samešová, D. Základy elektrochémie. Banská Bystrica : Fakulta prírodných vied UMB 2008, 176 s. ISBN 978­‑80­‑8083­‑606­‑1.
 • Reguli, J., Martinkovičová, M. Čo je to chemikália? Dá sa to jesť? In ChemZi, 2(2), pp. 72–73 (2006); ISSN 1336­‑7242.
 • Reguli, J. „Communicating Science“ v príprave učiteľov chémie. In Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie. Sborník přednášek z mezinárodní konference, 21. – 23. 6. 2006 v Ostravě, s. 50–55. ISBN 80­‑7368­‑244­‑3.
 • Reguli, J., Linkešová, M., Slanicay, J., Adamčík, V. Katalýza. Vzdelávací materiál na CD pre SŠ a ZŠ. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2005. ISBN 80­‑8082­‑012­‑0.
 • Martinkovičová, M., Reguli, J. Aditíva v potravinách – nevyhnutnosť alebo hrozba? (Vzdelávací materiál na CD.) Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2006. ISBN 80­‑8082­‑082­‑1.
 • Reguli, J., Martinkovičová, M. Výchova žiakov základných a stredných škôl k správnemu chápaniu pojmu chemikália. In Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis, séria D, supplement 1, 9, pp. 133–136 (2005). ISBN 80­‑8082­‑049­‑X.
 • Reguli, J. Schopnosť študentov aplikovať vedomosti na reálne situácie. (Ability of students to apply their knowledge to real situations.) In Chemické listy, 98, pp. 201–204 (2004).
 • Reguli, J. Príprava chemicky gramotných učiteľov chémie. In Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis, séria D, supplement 1, 6, pp. 153–158 (2002); ISBN 80­‑89074­‑47­‑2.
 • Reguli, J., Linkešová, M., Slanicay, J. Pôvod názvov chemických prvkov. FCHPT STU Bratislava 2001, 28 s. (Schválilo MŠ SR 30. 10. 2001 pod číslom 1152/2001­‑41 ako doplnkový materiál pri vyučovaní chémie v základných a stredných školách.)

Výber z účasti na riešení projektov

 • Vedúci riešiteľ projektu KEGA 003TTU­‑4/2016. Chémia a spoločnosť. Návrh alternatívneho obsahu stredoškolskej chémie a tvorba učebnice pre zvýšenie chemickej gramotnosti študentov a lepší vzťah verejnosti k chémii.
 • Vedúci riešiteľ projektu KEGA 004TTU­‑4/2013 Tvorba vzdelávacích materiálov pre pregraduálne a celoživotné vzdelávanie učiteľov chémie a pre riešiteľov úloh chemickej olympiády.
 • Zástupca vedúceho riešiteľa projektu VEGA 1/0413/10 Princípy a stratégie komunikácie vedcov s verejnosťou (2010 – 2011).
 • Zodpovedný riešiteľ projektu KEGA 3/5275/07 Inovácia vysokoškolskej prípravy a ďalšieho vzdelávania učiteľov chémie základných a stredných škôl využívajúca konštruktivistický prístup a smerujúca k zvýšeniu prírodovednej gramotnosti učiteľov i žiakov (2007 – 2009).
 • Zodpovedný riešiteľ spolupracujúceho pracoviska projektu KEGA 3/4202/06 Elektrochemické experimenty a úlohy vo vzdelávaní, FPV UMB Banská Bystrica (2006 – 2008).
 • Spoluriešiteľ štátnej úlohy výskumu a vývoja Výživa a zdravie vo výchove a vzdelávaní (2003 – 2006).
 • Spoluautor interaktívnych vedeckých výstav projektu Schola ludus (Kvapaliny 1999; Prekvapenia v kvapalinách 1998; Fyzika zážitkom 1998; Labyrint 1996; 5E (v rámci nej výstava Katalýza) 1993, Energia 1992). Zodpovedný riešiteľ projektu KEGA 97/97 Neformálne vzdelávanie v oblasti chémie na FCHPT STU (1999 – 2001).

Prosím, zvoľte kartu s informáciami.