• Slovenčina
 • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

prof. PaedDr. Pavol Prokop, DrSc.

prázdne miesto na profilovú fotografiu

  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby: ikonaVUPCH

Vzdelanie a kvalifikačný rast

Akademický titul: Mgr., učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: prírodopis – etická výchova, 1998
PaedDr., učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: biológia, 2002
PhD., teória vyučovania biológie, 2002
Vedecko‑pedagogický titul: doc., biológia, 2009

Priebeh pracovných pomerov

 • Pedagogická fakulta TU, interný doktorand, 1998 – 2001
 • Pedagogická fakulta TU, Trnava, odborný asistent, 2001 – 2009
 • Ústav experimentálnej fytopatológie a entomológie SAV, odborný pracovník, 2001 – 2002
 • Pedagogická fakulta TU, Trnava, docent, 2010 – doteraz
 • Ústav zoológie SAV, vedecký pracovník, 2002 – doteraz

Oblasti pedagogickej činnosti

 • somatický vývin detí a mládeže (Bc.),
 • vybrané kapitoly z biológie (Bc.),
 • využitie IKT v biológii (Bc.),
 • zoológia chordátov (Bc.),
 • etológia (Mgr.).
 
Dĺžka pedagogickej praxe:
 
22 rokov
Vedenie záverečný prác (prebiehajúce/ukončené)
  Bakalárske: 0/5
  Diplomové: 4/24

Oblasti vedeckovýskumnej činnosti

  Research Interests

Výber z publikačnej činnosti

 • Prokop, P., Václav, R. 2005. Males respond to the risk of sperm competition in the sexually cannibalistic praying mantis Mantis religiosa. Ethology, 111(9): 836 – 848. (50 %) (IF 2005 – 1,621).
 • Prokop, P. 2006: Insemination does not affect female mate choice in a nuptial feeding spider. In Italian Journal of Zoology, 73(3): 197 – 201. (IF 2005 – 0,643).
 • Prokop, P., Lešková. A., Kubiatko, M., Diran, C. 2007. Slovakian students knowledge of and attitudes toward biotechnology. International Journal of Science Education, 29(7): 895 – 907. (25 %) (IF 2007 – 0,541).
 • Prokop, P., Prokop, M., Tunnicliffe, S. D., Diran, C. 2007. Children’s ideas of animals’ internal structures. Journal of Biological Education, 41(2): 62 – 67. (25 %) (IF 2007 – 0,211).
 • Prokop, P., Prokop, M., Tunnicliffe, S. D. 2008. Effects of keeping animals as pets on children’s concepts of vertebrates and invertebrates. International Journal of Science Education, 30(4): 431 – 449. (33 %) (IF 2008 – 0,690).

 
Publications in Peer­‑reviewed Journals

   
  Book Publications

  Výber z účasti na riešení projektov

  • VEGA 2/0009/09 Predsvadobné kŕmenie a imunitné funkcie lovčíka hájneho (Pisaura mirabilis) (hlavný riešiteľ).
  • VEGA 2/4082/4 Hniezdna hustota a reprodukčný úspech strnádky ciavej (Emberizia cia) v súvislosti s hustotou vegetácie na hniezdisku (zástupca hlavného riešiteľa).
  • VEGA 2/7080/27 Vplyv veku, pohlavia, biotických a abiotických faktorov na imunokompetenciu a veľkosť investícií do rastu a reprodukcie u jašterice zelenej Lacerta viridis. (zástupca hlavného riešiteľa).
  • VEGA 1/0111/03 Vplyv poveternostných podmienok na pohniezdny výskyt a dennú aktivitu vtákov (spoluriešiteľ).
  • VEGA 1/3257/06 Faktory ovplyvňujúce mieru predácie na umelých a skutočných hniezdach vtákov v močiarnych biotopoch (spoluriešiteľ).

  Ďalšie vedecké a odborné aktivity

  • Zástupca editora časopisu International Journal of Science and Environmental Education.
  • Člen redakčnej rady časopisu Educational Sciences: Theory & Practice.
  • Editor časopisu Entomofauna Carpathica.
  • Editor sekcie prírodovedného vzdelávanie v časopise International Electronic Journal of Elementary Education.
  • Zostavovateľ vedeckého zborníka Pedagogickej fakulty TU Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis.
  • Člen redakčnej rady časopisu Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education.
  • Člen redakčnej rady časopisu Journal of Baltic Science Education.
  • Člen redakčnej rady časopisu Advances in Biochemistry and Biosciences.
  • Člen redakčnej rady časopisu International Electronic Journal of Environmental Education.
  • Recenzent vedeckých príspevkov pre časopisy: Biological Journal of the Linnean Society, Personality and Individual Differences, Australian Journal of Zoology, Canadian Journal of Zoology, Journal of Ethology, Journal of Field Ornithology, Entomological News, Bulletin of Insectology, Wilson Journal of Ornithology, Biologia, International Journal of Science Education, Scientific Research and Essays, African Journal of Biotechnology, Environmental Education Research, Journal of Science Education and Technology, Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, International Journal of Environmental and Science Education, Journal of Baltic Science Education, International Electronic Journal of Elementary Education, International Electronic Journal of Environmental Education.

   
  Membership in Editorial Boards

  Prosím, zvoľte kartu s informáciami.

  Táto sekcia je momentálne prázdna.