• Slovenčina
  • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 3. 5. 2019, minulý rok

Viedeň, 18. apríla 2019: Populácie jeseterov v Dunaji sa dočkali podpory s pomocou dvoch podujatí prebiehajúcich paralelne v Isaccei v Rumunsku a v Baji v Maďarsku. Tieto aktivity sú súčasťou projektu MEASURES (Manažment a obnova akvatických ekologických koridorov migrujúcich druhov rýb v povodí Dunaja).

obrázok

„Jesetery a ostatné druhy migrujúcich rýb predstavujú historické, hospodárske a prírodné dedičstvo Dunaja.“

Cieľom týchto aktivít je záchrana a posilnenie dvoch výrazne ohrozených dunajských populácií jeseterov. V Maďarsku bolo zrealizované vysadenie jesetera malého (Acipenser ruthenus), v Rumunsku prebiehala táto aktivita v súvislosti s jeseterom ruským (A. gueldenstaedtii). Ryby sa označia tak, aby bola možná ich následná identifikácia v prípade opakovaného odchytu v rámci budúcich prieskumov, a zároveň bude možné overiť ich prežívanie po vypustení. Údaje z prieskumov predstavujú cenné informácie potrebné na budúce manažmenty populácií týchto druhov.

Jesetery a iné migrujúce ryby predstavujú historické, hospodárske a prírodné dedičstvo Dunaja. Navyše indikujú ekologický stav vodných tokov, najmä z hľadiska fungovania riek ako ekologických koridorov. Fragmentácia riek spôsobená budovaním priečnych stavieb, akými sú vodné elektrárne, či protipovodňové opatrenia ohrozuje prirodzené rybie populácie, ktoré sú odrezané od dôležitých habitatov, akými sú neresiská, krmoviská a zimoviská. Nadnárodný manažment a aktivity na obnovenie týchto koridorov ako migračných trás spolu s vysádzaním pôvodných druhov budú kľúčovými činnosťami na dosiahnutie životaschopných populácií mnohých druhov rýb. „Opätovné zarybňovanie je nevyhnutnou činnosťou v snahe o záchranu ohrozených rýb. V súvislosti s obnovovaním habitatov je kľúčové zvyšovanie počtu jedincov a populácií na samom pokraji vyhynutia,“ Thomas Friedrich, University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna.

Podujatia sú organizované v rámci projektu MEASURES, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou (ERDF, IPA). Viac informácií nájdete na webovej stránke projektu: www.​interreg­‑danube.​eu/​measures otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz).

O projekte

MEASURES (1. 6. 2018 – 31. 5. 2021) zastrešuje 10 krajín pozdĺž Dunaja (Nemecko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko, Maďarsko, Chorvátsko, Srbsko, Rumunsko a Bulharsko). Partneri projektu spojili sily v úsilí o záchranu ohrozených druhov migrujúcich rýb v povodí Dunaja. Počas troch rokov trvania projektu, bude MEASURES mapovať a identifikovať kľúčové habitaty, vývojom a testovaním metodológie pre mapovanie habitatov rýb a vyvíjať harmonizovanú stratégiu na obnovu ekologických koridorov. Zároveň sa bude snažiť o zahrnutie výsledkov výskumu do budúcich manažmentových plánov. S cieľom poskytovania relevantných informácií expertom, zástupcom rozhodovacích orgánov a širokej verejnosti bude vytvorená online databáza – „MEASURES informačný systém.“

Kontakt

Ladislav Pekárik, koordinátor projektu pre Slovensko, 
Pedagogická fakulta Trnavskej Univerzity, Trnava, 
adresa elektronickej pošty

Paul Meulenbroek, projektový manažér, 
University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna, 
adresa elektronickej pošty

Mădălina Corciu, manažér pre komunikáciu, 
WWF DCP Romania, 
adresa elektronickej pošty

 

Projekt spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja (ERDF, IPA) www.​interreg­‑danube.​eu/​measures otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz).