Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

  • Študenti sú povinní kontrolovať výsledky svojho štúdia a sledovať počet kreditov počas svojho štúdia v súlade s aktuálnym študijným programom pre svoj študijný odbor a predmetovú špecializáciu v konkrétnom roku štúdia.
  • Študijný program musí byť v súlade s tým, na ktorého štúdium nastúpili v prvom semestri svojho štúdia.
  • Stránkové hodiny študijného oddelenia sú aktualizované na fakultnej stránke Študent » Študijné oddelenie.
  • Informačné listy predmetov aktuálneho akademického roka sú prístupné prostredníctvom verejnej časti otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) akademického informačného systému MAIS. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
  • Témy záverečných (bakalárskych a diplomových) prác sú dostupné (po prihlásení sa otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)) prostredníctvom akademického informačného systému MAIS. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
Garant: prof. PhDr. Anton Pokrivčák, PhD.
Vysvetlivky:
TP typ predmetu   RK ročník   SM semester   KR kredity   ΣKH kontaktné hodiny spolu
PR prednášky SE semináre CV cvičenia PX prax
 
ponuka predmetov TP RK SM KR PR SE CV PX ΣKH
ponuka povinných predmetov
štylistika AJ P 1 ZS 7 2 2     4
teória a prax tlmočenia a prekladu P 1 ZS 5 2 2     4
jazyková kultúra a jazykové sebavedomie (KSJL) P 1 ZS 4 1 2     3
historicko­‑kultúrny seminár I (interkultúrna komunikácia) P 1 ZS 4   2     2
súčasné anglofónne literatúry a kultúry I P 1 ZS 6   4     4
odborná komunikácia P 1 ZS 4   2     2
spolu 1 ZS 30 3 16 19
súčasné anglofónne literatúry a kultúry II P 1 LS 7 2 2     4
historicko­‑kultúrny seminár II P 1 LS 4   2     2
súčasný anglický jazyk v komunikačnom kontexte P 1 LS 4   2     2
lingvistická analýza textu P 1 LS 4   2   2 4
odborný preklad a preklad dokumentácie P 1 LS 5   3     3
  PV/V 1 LS 3   2      
  PV/V 1 LS 3   2      
spolu 1 LS 30 2 15 2 19
anglický jazyk a jeho vývinové špecifiká P 2 ZS 7 1 2     3
súčasné anglofónne literatúry a kultúry III P 2 ZS 6 1 1      
historicko­‑kultúrny seminár III P 2 ZS 4   2     2
IKT v administratíve P 2 ZS 4   3     3
základy tlmočníctva P 2 ZS 5   3     2
diplomový seminár P 2 ZS 1   1     1
  PV/V 2 LS 3   2     2
spolu 2 ZS 30 4 13 17
aplikovaná lingvistika P 2 LS 7 2 2     4
odborná prax P 2 LS 6       10dní  
  PV/V 2 ZS 3   2     2
ŠZS – anglický jazyk a kultúra P 2 LS 4          
ŠZS – záverečná práca a obhajoba P 2 LS 10          
spolu 2 LS 30 2 4 6
ponuka povinne voliteľných predmetov
súčasná filmová tvorba PV 1, 2 ZS, LS 3   2     2
audiovizuálny preklad PV 1, 2 ZS, LS 3   2     2
latinský jazyk a európska kultúra PV 1, 2 ZS, LS 3   2     2
IKT pre 21. storočie PV 1, 2 ZS, LS 3   2     2
kultúrno­‑historická exkurzia PV 1, 2 ZS, LS 3   2     2
základy prekladateľstva umeleckej literatúry PV 1, 2 ZS, LS 3   2     2
reálie po nemecky hovoriacich krajín PV 1, 2 ZS, LS 3   2     2
nemecké intelektuálne dejiny PV 1, 2 ZS, LS 3   2     2
ponuka výberových predmetov 24 16
riadenie ľudských zdrojov                  
tvorba a rozvoj tímov                  
psychológia ľudských zdrojov                  
interpersonálne aspekty v manažérskej psychológii                  
manažérska etika                  
úvod do štúdia dejín diplomacie a medzinárodnej politiky                  
spolu povinne voliteľné predmety (PV) 15 10 10
minimálny počet kreditov, ktoré musí študent získať za povinné predmety (P) 108
minimálny počet kreditov, ktoré musí študent získať za povinne voliteľné predmety (PV) 9
minimálny počet kreditov, ktoré musí študent získať za výberové predmety (V) 3
minimálny počet kreditov (P + PV), ktoré musí študent získať 120

Garant: prof. PhDr. Anton Pokrivčák, PhD.
Vysvetlivky:
TP typ predmetu   RK ročník   SM semester   KR kredity   ΣKH kontaktné hodiny spolu
PR prednášky SE semináre CV cvičenia PX prax
 
ponuka predmetov TP RK SM KR PR SE CV PX ΣKH
ponuka povinných predmetov
štylistika AJ P 1 ZS 7 2 2     4
jazyková kultúra a jazykové sebavedomie (KSJL) P 1 ZS 4 1 2     3
historicko­‑kultúrny seminár I (interkultúrna komunikácia) P 1 ZS 4   2     2
súčasné anglofónne literatúry a kultúry I P 1 ZS 6   4     4
spolu 1 ZS 21 3 10 13
súčasné anglofónne literatúry a kultúry II P 1 LS 7 2 2     4
historicko­‑kultúrny seminár II P 1 LS 4   2     2
lingvistická analýza textu P 1 LS 4   2   2 4
  PV/V 1 LS 3   2      
spolu 1 LS 18 2 8 2 14
teória a prax tlmočenia a prekladu P 2 ZS 5 2 2     4
súčasné anglofónne literatúry a kultúry III P 2 ZS 6 1 1      
odborná komunikácia P 2 ZS 4   2     2
historicko­‑kultúrny seminár III P 2 ZS 4   2     2
spolu 2 ZS 19 3 7 10
aplikovaná lingvistika P 2 LS 5 2 2     2
súčasný anglický jazyk v komunikačnom kontexte P 2 LS 4   2     2
odborný preklad a preklad dokumentácie P 2 LS 5   3     3
  PV/V 2 LS 3   2      
  PV/V 2 LS 3   2     2
spolu 2 LS 20 2 11 13
anglický jazyk a jeho vývinové špecifiká P 3 ZS 7 1 2     3
základy tlmočníctva P 3 ZS 5   3     2
IKT v administratíve P 3 ZS 4   3     3
diplomový seminár P 3 ZS 1   1     1
  PV/V 3 LS 3   2     2
spolu 3 ZS 20 1 11 12
odborná prax P 3 LS 6       10dní  
ŠZS – anglický jazyk a kultúra P 3 LS 4          
ŠZS – záverečná práca a obhajoba P 3 LS 10          
spolu 3 LS 22
ponuka povinne voliteľných predmetov
súčasná filmová tvorba PV 1, 2 ZS, LS 3   2     2
audiovizuálny preklad PV 1, 2 ZS, LS 3   2     2
latinský jazyk a európska kultúra PV 1, 2 ZS, LS 3   2     2
IKT pre 21. storočie PV 1, 2 ZS, LS 3   2     2
kultúrno­‑historická exkurzia PV 1, 2 ZS, LS 3   2     2
základy prekladateľstva umeleckej literatúry PV 1, 2 ZS, LS 3   2     2
reálie po nemecky hovoriacich krajín PV 1, 2 ZS, LS 3   2     2
nemecké intelektuálne dejiny PV 1, 2 ZS, LS 3   2     2
ponuka výberových predmetov 24 16
riadenie ľudských zdrojov V 1, 2 ZS, LS 3   2     2
tvorba a rozvoj tímov V 1, 2 ZS, LS 3   2     2
psychológia ľudských zdrojov V 1, 2 ZS, LS 3   2     2
interpersonálne aspekty v manažérskej psychológii V 1, 2 ZS, LS 3   2     2
manažérska etika V 1, 2 ZS, LS 3   2     2
úvod do štúdia dejín diplomacie a medzinárodnej politiky V 1, 2 ZS, LS 3   2     2
spolu povinne voliteľné predmety (PV) 15 10 10
minimálny počet kreditov, ktoré musí študent získať za povinné predmety (P) 108
minimálny počet kreditov, ktoré musí študent získať za povinne voliteľné predmety (PV) 9
minimálny počet kreditov, ktoré musí študent získať za výberové predmety (V) 3
minimálny počet kreditov (P + PV), ktoré musí študent získať 120

Zoznam študijných jednotiek pre externú formu štúdia v tomto programe nájdete nižšie.

1.1.3 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry, Mgr. (denná forma)

Garant: prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD.
Vysvetlivky:
TP typ predmetu   RK ročník   SM semester   KR kredity   ΣKH kontaktné hodiny spolu
PR prednášky SE semináre CV cvičenia PX prax
 
ponuka predmetov TP RK SM KR PR SE CV PX ΣKH
ponuka povinných predmetov
štylistika AJ P 1 ZS 7 2 2     4
teória a prax vyučovania anglického jazyka I P 1 ZS 9 2 4   2 6
súčasné anglofónne literatúry a kultúry I P 1 ZS 6   4     4
historicko­‑kultúrny seminár I P 1 ZS 6   4     4
spolu 1 ZS 28 4 14 2 18
súčasný anglický jazyk v komunikačnom kontexte P 1 LS 4   2     2
súčasné anglofónne literatúry a kultúry II P 1 LS 7 2 2     4
historicko­‑kultúrny seminár II P 1 LS 4   2     2
teória a prax vyučovania anglického jazyka II P 1 LS 8 2 2   2 4
  PV 1 LS 3   2     2
spolu 1 LS 26 4 12 2 16
anglický jazyk a jeho vývinové špecifiká P 2 ZS 7 1 2     3
anglofónne literatúry pre deti a mládež P 2 ZS 6 1 1     2
vyučovanie angličtiny v mladšom školskom veku P 2 ZS 6 2 2     4
využitie technológií v cudzojazyčnom vzdelávaní P 2 ZS 4 1 1     2
  PV 2 ZS 3   2     2
spolu 2 ZS 26 5 8 13
ŠS – predmet P 2 LS 4          
spolu povinné predmety (P) 78 13 34 4 43
spolu P + PV 84 47
ponuka povinne voliteľných predmetov
vyučovanie AJ u žiakov so špeciálnymi potrebami PV 1, 2 ZS, LS 3   2     2
teória primárneho vzdelávania PV 1, 2 ZS, LS 3   2     2
jazyková a literárna gramotnosť PV 1, 2 ZS, LS 3   2     2
bilingválne vzdelávanie a CLIL PV 1, 2 ZS, LS 3   2     2
využitie technológií v cudzojazyčnom vzdelávaní II PV 1, 2 ZS, LS 3   2     2
kultúrno­‑historická exkurzia PV 1, 2 ZS, LS 3   2     2
spolu povinne voliteľné predmety (PV) 15 10 10
minimálny počet kreditov, ktoré musí študent získať za povinne voliteľné predmety (PV) 6
minimálny počet kreditov (P + PV), ktoré musí študent získať: 84

 


1.1.3 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry, Mgr. (externá forma)

Garant: prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD.
Vysvetlivky:
TP typ predmetu   RK ročník   SM semester   KR kredity
PXS prax za semester ΣSVH semestrálna výmera hodín spolu
 
ponuka predmetov TP RK SM KR PXS ΣSVH
ponuka povinných predmetov
teória a prax vyučovania anglického jazyka I P 1 ZS 9 2 6
súčasné anglofónne literatúry a kultúry I P 1 ZS 6   4
historicko­‑kultúrny seminár I P 1 ZS 6   4
spolu 1 ZS 21 2 14
súčasný anglický jazyk v komunikačnom kontexte P 1 LS 4   2
teória a prax vyučovania anglického jazyka II P 1 LS 8 2 4
spolu 1 LS 12 2 6
štylistika AJ P 1 ZS 7   4
vyučovanie angličtiny v mladšom školskom veku P 2 ZS 5   4
anglofónne literatúry pre deti a mládež P 3 ZS 6   2
spolu 2 ZS 18 10
súčasné anglofónne literatúry a kultúry II P 2 LS 7   4
historicko­‑kultúrny seminár II P 2 LS 5   2
  PV 2 LS 3   2
spolu 2 LS 15 8
anglický jazyk a jeho špecifiká (súčasná podoba anglického jazyka) P 2 ZS 7   3
využitie technológií v cudzojazyčnom vzdelávaní P 3 ZS 4   2
  PV 3 ZS 3   2
spolu 3 ZS 14 7
ŠS – predmet P 2 LS 4    
spolu povinné predmety (P) 78 4 43
spolu P + PV 84 47
ponuka povinne voliteľných predmetov
vyučovanie AJ u žiakov so špeciálnymi potrebami PV 1, 2 ZS, LS 3   2
teória primárneho vzdelávania PV 1, 2 ZS, LS 3   2
jazyková a literárna gramotnosť PV 1, 2 ZS, LS 3   2
bilingválne vzdelávanie a CLIL PV 1, 2 ZS, LS 3   2
kultúrno­‑historická exkurzia PV 1, 2 ZS, LS 3   2
spolu povinne voliteľné predmety (PV) 15 10
minimálny počet kreditov, ktoré musí študent získať za povinne voliteľné predmety (PV) 6
minimálny počet kreditov (P + PV), ktoré musí študent získať: 84

Akreditačný spis platný do AR 2015/2016     Akreditačný spis platný od AR 2016/2017