Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Profil absolventa: Absolvent študijného programu sa orientuje vo svetovej literatúre a dokáže konfrontovať podobu rôznych národných literatúr. Dokáže využívať teoretické a literárno­‑historické nástroje a nové kritické prístupy na uchopenie svetového literárneho procesu. Pozná a pri interpretácii literárneho textu vie aplikovať nové literárnokritické prístupy alebo ich prepájať s inými disciplínami ako sú arálové štúdiá, kulturológia, gender studies, literárny feminizmus, imagológia a kultúrna antropológia.

Absolvent je v prvom rade pripravený na akademickú a vedeckú kariéru. Medziodborová kvalifikácia umožní uplatnenie absolventov doktorandského štúdia v kultúrnych inštitúciách v SR, EÚ a vo svete, aj vo verejnej správe všetkých stupňov a v inštitúciách zameraných na kultúrny rozvoj a literárne vzdelávanie/osvetu. Absolvent sa uplatní aj v médiách alebo ako expert v oblasti kulturológie a historiografie príslušných krajín.

Podmienky prijatia: Základnou podmienkou prijatia na štúdium je získanie magisterského vzdelania vo filologických študijných programoch zameraných na štúdium vybraného národného jazyka a literatúry (vrátane slovenského jazyka a literatúry), resp. v učiteľských študijných programoch zameraných na národné jazyky a literatúry. Súčasťou prijímacieho konania je: posúdenie všeobecných študijných spôsobilostí a poznatkov v príslušnom študijnom odbore, overenie jazykových zručností vo vybranom svetovom jazyku a prezentácia základnej predstavy o riešení zvolenej témy dizertačnej práce (projekt).

Zoznam študijných jednotiek

Študijný program: komparatívna literatúra
Študijný odbor: 2.1.23 teória a dejiny konkrétnych národných literatúr
  3. stupeň, PhD., denná a externá forma
Garanti: prof. PhDr. Anton Pokrivčák, PhD.
  doc. Mgr. Erika Juríková, PhD.

 

Vysvetlivky:
TPA typ predmetu (aktivity)   KR kredity   ČŠP časti študijného programu
SJŠP skupina jednotiek študijného programu ZaG zabezpečuje a garantuje
 
jednotky študijného programu (aktivity) TPA KR ČŠP SJŠP ZaG
1. Kritické prístupy k štúdiu literárneho diela P 6 študijná 1  
2. Antické tradície v európskej literatúre P 6 študijná 1  
3. Literárna komparatistika P 6 študijná 1  
4. Svetová literatúra P 6 študijná 1  
5. Kognitívna literárna veda P 6 študijná 1  
spolu 30
6. Základy klasických jazykov PV 4 študijná 2  
7. Intermediálne aspekty literárneho textu PV 4 študijná 2  
8. Slovenská literatúra ako súčasť stredoeurópskeho kultúrneho priestoru PV 4 študijná 2  
9. Literatúra a kultúra anglofónnych krajín PV 4 študijná 2  
10. Literatúra a kultúra germanofónnych krajín PV 4 študijná 2  
11. Postkoloniálne prístupy k štúdiu literatúry a kultúry PV 4 študijná 2  
12. Literatúra a kultúra v digitálnom priestore PV 4 študijná 2  
13. Knižná kultúra PV 4 študijná 2  
14. Jazyk v kultúrnom a pragmatickom diskurze PV 4 študijná 2  
spolu min. 20
pedagogická činnosť
priama vyučovacia činnosť (len denní študenti) V á 2; max. 6/ar pedagog. a odb.činnosti 4  
podporná pedagogická činnosť mimo priamej vyučovacej činnosti V max. 4/ar pedagog. a odb.činnosti 4  
oponovanie záverečnej práce V á 2; max. 12/ar pedagog. a odb.činnosti 4  
vedenie záverečnej práce V á 3; max. 15/ar pedagog. a odb.činnosti 4  
spolu min. 20
vedecká činnosť
publikácie zaradené v kategóriách 
AAA, ABA, ACA
V á 50 vedecká 5  
publikácie zaradené v kategóriách 
AAB, ABB, ACB, ADC, ADD, BDC, BDD
V á 30 vedecká 5  
publikácie zaradené v kategóriách 
BAA, BAB, BCB, BCI, FAI
V á 25 vedecká 5  
publikácie zaradené v kategóriách 
ABC, ACC, ADE, AEC, AFA, AFC
V á 15 vedecká 5  
publikácie zaradené v kategóriách 
ABD, ACD, ADF, AED, AFB, AFD, EAI, EAJ
V á 10 vedecká 5  
publikácie zaradené v kategóriách 
AFE, AFG, AFI, BBA, BCK, BDE, BEC
V á 5 vedecká 5  
publikácie zaradené v kategóriách 
AFF, AFH, AFJ, BBB, BDF, BED, EDI, EDJ
V á 3 vedecká 5  
spolu min. 36
členstvo v organizačných výboroch konferencií V á 2 vedecká 6  
citácie, ohlasy – domáce/zahraničné V á 3/5 vedecká 6  
redakčná a edičná činnosť V á 5 vedecká 6  
člen riešiteľského tímu vedeckého projektu V á 8 vedecká 6  
zodpovedný riešiteľ odborného grantového projektu V á 15 vedecká 6  
publikovanie správ a informácií V á 2 vedecká 6  
spolu min. 14
projekt dizertačnej práce s obhajobou ŠS 10 vedecká 7  
komparatistika ŠS 2 študijná 7  
svetová literatúra ŠS 2 študijná 7  
dizertačná práca s obhajobou ŠS 40 vedecká 7  
súčet kreditov za povinné predmety (1. skupina) 30
minimálny počet kreditov z PV predmetov, ktoré študent musí získať (2. skupina): 20
minimálny počet kreditov za pedagogické činnosti, ktoré študent musí získať (4. skupina): 20
minimálny počet kreditov za 1. blok vedeckej časti, ktoré študent musí získať (5. skupina): 36
minimálny počet kreditov za 2. blok vedeckej časti, ktoré študent musí získať (6. skupina): 20
súčet kreditov za výstupy dizertácie (7. skupina): 54
minimálny počet kreditov z vedeckej, študijnej a pedagogickej časti programu, ktoré študent musí získať: 180*
* V 2., 4., 5. a 6. skupine jednotiek študijného programu sa uvádza požadovaný minimálny počet kreditov. Súčet minimálneho počtu kreditov za všetkých 6 skupín je 166, z čoho vyplýva, že študent môže zvyšné kredity (min. 14) získať priebežne v 2., 4., 5., 6. skupine jednotiek študijného programu podľa vlastného výberu.

Odporúčaný študijný plán – externá forma štúdia

Študijný program: komparatívna literatúra
Študijný odbor: 2.1.23 teória a dejiny konkrétnych národných literatúr

 

povinné predmety ECTS 
kredit
rozsah forma ukončenia odporučený meno vyučujúceho
rok semester
1. Kritické prístupy k štúdiu literárneho diela 6 3 hod./P  S 1 – 2 Z/L prof. PhDr. Anton Pokrivčák, PhD.
2. Antické tradície v európskej literatúre 6 3 hod./P S 1 – 2 Z/L doc. Mgr. Erika Juríková, PhD.
3. Literárna komparatistika 6 3 hod./P S 1 – 2 Z/L  
4. Svetová literatúra 6 3 hod./P S 1 – 2 Z/L prof. PhDr. Anton Pokrivčák, PhD.
5. Kognitívna literárna veda 6 3 hod./P  S 1 – 2 Z/L  
počet kreditov spolu 30
povinne voliteľné predmety ECTS 
kredit
rozsah forma ukončenia odporučený meno vyučujúceho
rok semester
predmety študijnej časti
6. Základy klasických jazykov 4 2 hod./P A 1 – 3 Z/L Doc. Mgr. Erika Juríková, PhD.
7. Intermediálne aspekty literárneho textu 4 2 hod./P A 1 – 3 Z/L prof. PaedDr. René Bílik, CSc.
8. Slovenská literatúra ako súčasť stredoeurópskeho kultúrneho priestoru 4 2 hod./P A 1 – 3 Z/L prof. PaedDr. Eva Vitézová, PhD.
9. Literatúra a kultúra anglofónnych krajín 4 2 hod./P A 1 – 3 Z/L prof. PhDr. Anton Pokrivčák, PhD.
10. Literatúra a kultúra germanofónnych krajín 4 2 hod./P A 1 – 3 Z/L  
11. Postkoloniálne prístupy k štúdiu literatúry a kultúry 4 2 hod./P A 1 – 3 Z/L prof. PhDr. Anton Pokrivčák, PhD.
12. Literatúra a kultúra v digitálnom priestore 4 2 hod./P A 1 – 3 Z/L prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD.
13. Knižná kultúra 4 2 hod./P A 1 – 3 Z/L doc. PhDr. Gabriela Magalová, PhD.
14. Jazyk v kultúrnom a pragmatickom diskurze 4 2 hod./P A 1 – 3 Z/L doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD.
min. počet kreditov spolu 20          
voliteľné predmety ECTS 
kredit
rozsah forma ukončenia odporučený meno vyučujúceho
rok semester
priama vyučovacia činnosť (len denní študenti) á 2 á 2; max. 6/ar A 1 – 3 Z/L školiteľ
podporná pedagogická činnosť mimo priamej vyučovacej činnosti   max. 4/ar A 1 – 3 Z/L školiteľ
oponovanie záverečnej práce á 2 max. 12/ar A 1 – 3 Z/L školiteľ
Vedenie záverečnej práce á 3 max. 15/ar A 1 – 3 Z/L školiteľ
spolu 20          
publikácie zaradené v kategóriách 
AAA, ABA, ACA
    A 1 – 3 Z/L školiteľ
publikácie zaradené v kategóriách 
AAB, ABB, ACB, ADC, ADD, BDC, BDD
    A 1 – 3 Z/L školiteľ
publikácie zaradené v kategóriách 
BAA, BAB, BCB, BCI, FAI
    A 1 – 3 Z/L školiteľ
publikácie zaradené v kategóriách 
ABC, ACC, ADE, AEC, AFA, AFC
    A 1 – 3 Z/L školiteľ
publikácie zaradené v kategóriách 
ABD, ACD, ADF, AED, AFB, AFD, EAI, EAJ
    A 1 – 3 Z/L školiteľ
publikácie zaradené v kategóriách 
AFE, AFG, AFI, BBA, BCK, BDE, BEC
    A 1 – 3 Z/L školiteľ
publikácie zaradené v kategóriách 
AFF, AFH, AFJ, BBB, BDF, BED, EDI, EDJ
    A 1 – 3 Z/L školiteľ
spolu 36          
členstvo v organizačných výboroch konferencií   á 2 A 1 – 3 Z/L školiteľ
citácie, ohlasy – domáce/zahraničné   á 3/5 A 1 – 3 Z/L školiteľ
redakčná a edičná činnosť   á 5 A 1 – 3 Z/L školiteľ
člen riešiteľského tímu vedeckého projektu   á 8 A 1 – 3 Z/L školiteľ
zodpovedný riešiteľ odborného grantového projektu   á 5 A 1 – 3 Z/L školiteľ
publikovanie správ a informácií   á 2 A 1 – 3 Z/L školiteľ
spolu 20
predmety štátnej skúšky
predmety ECTS 
kredit
rozsah forma ukončenia odporučený meno vyučujúceho
rok semester
projekt dizertačnej práce s obhajobou 10   ŠS      
komparatistika 2   ŠS      
svetová literatúra 2   ŠS      
dizertačná práca s obhajobou 40   ŠS      
spolu 54

Profil absolventa: Absolvent študijného programu sa orientuje v aktuálnych didaktických problémoch súvisiacich s odborovou didaktikou, a to najmä so zreteľom na komunikatívny aspekt v jazyku, na didaktické prístupy v jazykovom vzdelávaní v nárečovom, bilingválnom a multilingválnom prostredí; na problematiku výstavby textu a interpretácie textu. Absolvent reflektuje na integračné tendencie jazykového a literárneho vzdelávania, čo mu otvára možnosť uplatnenia v metodickej sfére a vo sfére ďalšieho vzdelávania učiteľov, aj v oblasti riadenia štátnych vzdelávacích programov. Iné možnosti vyplývajú z potrieb a možností uplatnenia vo sfére kurikulárneho výskumu a vývoja s nevyhnutnosťou obsahovej koordinácie až po prípravu odborníkov pre potreby národného certifikovaného merania (maturitná skúška, testovanie 9, testovanie 5) a medzinárodnej evalvácie školských sústav (PIRLS, PISA).

Podmienky prijatia: Základnou podmienkou prijatia na štúdium je získanie magisterského vzdelania v študijnom odbore slovenský jazyk a literatúra alebo cudzí jazyk a literatúra, resp. v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov a študijnom odbore učiteľstvo umelecko­‑výchovných a výchovných predmetov, študijný program učiteľstvo slovenského (cudzieho) jazyka a literatúry (v kombinácii predmetov). Súčasťou prijímacieho konania je: posúdenie všeobecných študijných spôsobilostí a poznatkov v príslušnom študijnom odbore, overenie jazykových zručností vo vybranom svetovom jazyku, overenie zručností v písomnej odbornej komunikácii, prezentácia základnej predstavy o riešení zvolenej témy dizertačnej práce.

Zoznam študijných jednotiek

Študijný program: teória jazykového a literárneho vzdelávania
Študijný odbor: 1.1.10 odborová didaktika
  3. stupeň, PhD., denná a externá forma
Garanti: prof. PaedDr. Eva Vitézová, PhD.
  prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD.
  doc. PhDr. Jana Bérešová, PhD.

 

Vysvetlivky:
TPA typ predmetu (aktivity)   KR kredity   ČŠP časti študijného programu
SJŠP skupina jednotiek študijného programu ZaG zabezpečuje a garantuje
 
jednotky študijného programu (aktivity) TPA KR ČŠP SJŠP ZaG
metodológia pedagogického výskumu P 7 študijná 1  
teória jazykového a literárneho vzdelávania I P 8 študijná 1  
teória jazykového a literárneho vzdelávania II P 8 študijná 1  
diagnostika a evalvácia v jazykovom a literárnom vzdelávaní P 7 študijná 1  
spolu 30
didaktika nemeckej literatúry PV 8 študijná 2  
intermediálne aspekty literárneho textu PV 8 študijná 2  
jazyk v kultúrnom a pragmatickom diskurze PV 8 študijná 2  
jazykovo­‑literárna interpretácia umeleckých textov PV 8 študijná 2  
knižná kultúra PV 8 študijná 2  
kognitívna lingvistika PV 8 študijná 2  
literatúra pre deti a mládež v literárnom systéme PV 8 študijná 2  
sociolingvistika PV 8 študijná 2  
textová lingvistika PV 8 študijná 2  
metodológia výskumu v lingvodidaktike PV 8 študijná 2  
súčasné trendy v didaktike anglického jazyka PV 8 študijná 2  
spolu min. 20
Komplementárne odbor. a osobn. rozvoj – predmety V   študijná 3  
Priama vyučovacia činnosť (len denní študenti) V á 2; max. 6/AR pedagog. a odb.činnosti 4  
Podporná pedagogická činnosť mimo priamej vyučovacej činnosti V max. 4/AR pedagog. a odb.činnosti 4  
Oponovanie záverečnej práce V á 2; max. 12/AR pedagog. a odb.činnosti 4  
Vedenie záverečnej práce V á 3; max. 15/AR pedagog. a odb.činnosti 4  
spolu min. 20
publikácie zaradené v kategóriách 
AAA, ABA, ACA
V á 50 vedecká 5  
publikácie zaradené v kategóriách 
AAB, ABB, ACB, ADC, ADD, BDC, BDD
V á 30 vedecká 5  
publikácie zaradené v kategóriách 
BAA, BAB, BCB, BCI, FAI
V á 25 vedecká 5  
publikácie zaradené v kategóriách 
ABC, ACC, ADE, AEC, AFA, AFC
V á 15 vedecká 5  
publikácie zaradené v kategóriách 
ABD, ACD, ADF, AED, AFB, AFD, EAI, EAJ
V á 10 vedecká 5  
publikácie zaradené v kategóriách 
AFE, AFG, AFI, BBA, BCK, BDE, BEC
V á 5 vedecká 5  
publikácie zaradené v kategóriách 
AFF, AFH, AFJ, BBB, BDF, BED, EDI, EDJ
V á 3 vedecká 5  
spolu min. 30
členstvo v organizačných výboroch konferencií V á 2 vedecká 6  
citácie, ohlasy – domáce/zahraničné V á 3/5 vedecká 6  
redakčná a edičná činnosť V á 5 vedecká 6  
člen riešiteľského tímu vedeckého projektu V á 8 vedecká 6  
zodpovedný riešiteľ odborného grantového projektu V á 15 vedecká 6  
publikovanie správ a informácií V á 2 vedecká 6  
spolu min. 10
projekt dizertačnej práce s obhajobou ŠS 10 vedecká 7  
teória jazykového a literárneho vzdelávania ŠS 2 študijná 7  
voliteľný predmet z jazykového a literárneho vzdelávania súvzťažný s dizertačnou prácou ŠS 2 študijná 7  
dizertačná práca s obhajobou ŠS 40 vedecká 7  
súčet kreditov za povinné predmety (1. skupina) 30
minimálny počet kreditov z PV predmetov, ktoré študent musí získať (2. skupina): 20
minimálny počet kreditov za pedagogické činnosti, ktoré študent musí získať (4. skupina): 20
minimálny počet kreditov za 1. blok vedeckej časti, ktoré študent musí získať (5. skupina): 30
minimálny počet kreditov za 2. blok vedeckej časti, ktoré študent musí získať (6. skupina): 10
súčet kreditov za výstupy dizertácie (7. skupina): 56
minimálny počet kreditov z vedeckej, študijnej a pedagogickej časti programu, ktoré študent musí získať: 180*
* V 2., 4., 5. a 6. skupine jednotiek študijného programu sa uvádza požadovaný minimálny počet kreditov. Súčet minimálneho počtu kreditov za všetkých 6 skupín je 166, z čoho vyplýva, že študent môže zvyšné kredity (min. 14) získať priebežne v 2., 4., 5., 6. skupine jednotiek študijného programu podľa vlastného výberu.

Odporúčaný študijný plán

Študijný program: teória jazykového a literárneho vzdelávania
Študijný odbor: 1.1.10 odborová didaktika
  3. stupeň, PhD., denná a externá forma
Garanti: prof. PaedDr. Eva Vitézová, PhD.
  prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD.
  doc. PhDr. Jana Bérešová, PhD.

 

povinné predmety ECTS 
kredit
rozsah forma ukončenia odporučený meno vyučujúceho
rok semester
metodológia pedagogického výskumu 7 3 hod./P  S 1 – 2 Z/L prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc
teória jazykového a literárneho vzdelávania I 8 3 hod./P S 1 – 2 Z/L prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD.
teória jazykového a literárneho vzdelávania II 8 3 hod./P S 1 – 2 Z/L prof. PaedDr. Eva Vitézová, PhD.
diagnostika a evalvácia v jazykovom a literárnom vzdelávaní 7 3 hod./P S 1 – 2 Z/L doc. PhDr. Jana Bérešová, PhD. et PhD.
počet kreditov spolu 30
povinne voliteľné predmety ECTS 
kredit
rozsah forma ukončenia odporučený meno vyučujúceho
rok semester
predmety študijnej časti
didaktika nemeckej literatúry 10 2 hod./P A 1 – 3 Z/L  
intermediálne aspekty literárneho textu 10 2 hod./P A 1 – 3 Z/L prof. PaedDr. René Bílik, CSc.
jazyk v kultúrnom a pragmatickom diskurze 10 2 hod./P A 1 – 3 Z/L doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD., 
doc. PaedDr. Jozef Pavlovič, CSc.
jazykovo­‑literárna interpretácia umeleckých textov 10 2 hod./P A 1 – 3 Z/L doc. PhDr. Gabriela Magalová, PhD.
knižná kultúra 10 2 hod./P A 1 – 3 Z/L prof. PaedDr. Eva Vitézová, PhD. 
doc. PhDr. G. Magalová, PhD.
kognitívna lingvistika 10 2 hod./P A 1 – 3 Z/L  
literatúra pre deti a mládež v literárnom systéme 10 2 hod./P A 1 – 3 Z/L doc. PhDr. Gabriela Magalová, PhD.
metodológia výskumu v lingvodidaktike 10 2 hod./P A 1 – 3 Z/L prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD.
sociolingvistika 10 2 hod./P A 1 – 3 Z/L doc. PhDr. Ľudmila Jančovičová, CSc.
súčasné trendy v didaktike anglického jazyka 10 2 hod./P A 1 – 3 Z/L doc. PhDr. Jana Bérešová, PhD. et PhD.
textová lingvistika 10 2 hod./P A 1 – 3 Z/L doc. PhDr. Ľudmila Jančovičová, CSc.
min. počet kreditov spolu 20          
voliteľné predmety ECTS 
kredit
rozsah forma ukončenia odporučený meno vyučujúceho
rok semester
komplementárne odbor. a osobn. rozvoj – predmety
priama vyučovacia činnosť (len denní študenti)   á 2; max. 6/AR A 1 – 3 Z/L školiteľ
podporná pedagogická činnosť mimo priamej vyučovacej činnosti   max. 4/AR A 1 – 3 Z/L školiteľ
oponovanie záverečnej práce   á 2; max. 12/AR A 1 – 3 Z/L školiteľ
vedenie záverečnej práce   á 3; max. 15/AR A 1 – 3 Z/L školiteľ
publikácie zaradené v kategóriách 
AAA, ABA, ACA
    A 1 – 3 Z/L školiteľ
publikácie zaradené v kategóriách 
AAB, ABB, ACB, ADC, ADD, BDC, BDD
    A 1 – 3 Z/L školiteľ
publikácie zaradené v kategóriách 
BAA, BAB, BCB, BCI, FAI
    A 1 – 3 Z/L školiteľ
publikácie zaradené v kategóriách 
ABC, ACC, ADE, AEC, AFA, AFC
    A 1 – 3 Z/L školiteľ
publikácie zaradené v kategóriách 
ABD, ACD, ADF, AED, AFB, AFD, EAI, EAJ
    A 1 – 3 Z/L školiteľ
publikácie zaradené v kategóriách 
AFE, AFG, AFI, BBA, BCK, BDE, BEC
    A 1 – 3 Z/L školiteľ
publikácie zaradené v kategóriách 
AFF, AFH, AFJ, BBB, BDF, BED, EDI, EDJ
    A 1 – 3 Z/L školiteľ
spolu 30
členstvo v organizačných výboroch konferencií   á 2 A 1 – 3 Z/L školiteľ
citácie, ohlasy – domáce/zahraničné   á 3/5 A 1 – 3 Z/L školiteľ
redakčná a edičná činnosť   á 5 A 1 – 3 Z/L školiteľ
člen riešiteľského tímu vedeckého projektu   á 8 A 1 – 3 Z/L školiteľ
zodpovedný riešiteľ odborného grantového projektu   á 15 A 1 – 3 Z/L školiteľ
publikovanie správ a informácií   á 2 A 1 – 3 Z/L školiteľ
spolu 10
predmety štátnej skúšky
predmety ECTS 
kredit
rozsah forma ukončenia odporučený meno vyučujúceho
rok semester
projekt dizertačnej práce s obhajobou 10   ŠS      
teória jazykového a literárneho vzdelávania 2   ŠS      
voliteľný predmet z jazykového a literárneho vzdelávania súvzťažný s dizertačnou prácou 2   ŠS      
dizertačná práca s obhajobou 40   ŠS      
spolu 54