Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

  • Študenti sú povinní kontrolovať výsledky svojho štúdia a sledovať počet kreditov počas svojho štúdia v súlade s aktuálnym študijným programom pre svoj študijný odbor a predmetovú špecializáciu v konkrétnom roku štúdia.
  • Študijný program musí byť v súlade s tým, na ktorého štúdium nastúpili v prvom semestri svojho štúdia.
  • Stránkové hodiny študijného oddelenia sú aktualizované na fakultnej stránke Študent » Študijné oddelenie.
  • Informačné listy predmetov aktuálneho akademického roka sú prístupné prostredníctvom verejnej časti otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) akademického informačného systému MAIS. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
  • Témy záverečných (bakalárskych a diplomových) prác sú dostupné (po prihlásení sa otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)) prostredníctvom akademického informačného systému MAIS. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
Garant: prof. PhDr. Anton Pokrivčák, PhD.
Vysvetlivky:
TP typ predmetu   RK ročník   SM semester   KR kredity   ΣKH kontaktné hodiny spolu
PR prednášky SE semináre CV cvičenia PX prax
 
ponuka predmetov TP RK SM KR PR SE CV PX ΣKH
ponuka povinných predmetov
základy jazykovedy (KSJ) P 1 ZS 3 1 1     2
úvod do štúdia anglického jazyka P 1 ZS 2   1     1
úvod do štúdia literatúry (KSJL) P 1 ZS 2   1     1
úvod do štúdia anglofónnych literatúr P 1 ZS 3   2     2
teória literatúry (KSJL) P 1 ZS 5 2 2     4
komunikačné jazykové zručnosti I P 1 ZS 5   4     4
súčasný anglický jazyk I. (fonetika a fonológia AJ) P 1 ZS 7 2 2     4
akademické písanie a prezentačné zručnosti P 1 ZS 3     2   2
spolu 1 ZS 30 5 13 2 20
súčasný anglický jazyk II (morfológia AJ) P 1 LS 9 2 4     6
interpretácia umeleckého textu (KSJL) P 1 LS 3 1 1     2
komunikačné jazykové zručnosti II P 1 LS 7   5     5
anglofónne literatúry a kultúry I P 1 LS 7   4     4
IKT v jazykovom vzdelávaní P 1 LS 4   2     4
spolu 1 LS 30 3 16 19
súčasný anglický jazyk III (syntax AJ) P 2 ZS 7 2 2     4
anglofónne literatúry a kultúry II P 2 ZS 7 2 2     4
komunikačné jazykové zručnosti III P 2 ZS 4   4     4
úvod do teórie a praxe prekladu P 2 ZS 5 2 2     2
IKT v prekladateľskej praxi P 2 ZS 4   2     4
  PV/V     3   2      
spolu 2 ZS 30 6 14 20
história a kultúra SR (v AJ) P 2 LS 3 2 2     2
anglofónne literatúry a kultúry III P 2 LS 7 2 2     4
komunikačné jazykové zručnosti IV P 2 LS 4   3     4
prekladateľský seminár I (preklad zJ do SJ) P 2 LS 6   3     3
interkultúrna komunikácia a mediácia P 2 LS 4   3     3
  PV/V     3   2      
  PV/V     3   2      
spolu 2 LS 30 4 17 21
súčasný anglický jazyk IV (lexikológia AJ) P 3 ZS 8 2 2     4
anglofónne literatúry a kultúry IV P 3 ZS 8 2 2     4
komunikačné jazykové zručnosti V P 3 ZS 3   2     2
prekladateľský seminár II (preklad zoJ do AJ) P 3 ZS 4   3     3
bakalársky seminár P 3 ZS 1   1     1
  PV/V     3   2      
  PV/V     3   2      
spolu 3 ZS 30 4 14 18
anglofónne literatúry a kultúry V 
(literárno­‑kultúrny seminár)
P 3 LS 5 1 1     2
odborná prax P 3 LS 5         10 dní
  PV/V     3          
  PV/V     3          
ŠZS – anglický jazyk a kultúra (praktická) P 3 LS 4          
ŠZS – záverečná práca a obhajoba P 3 LS 10          
spolu 3 LS 30 3 8 11
ponuka povinne voliteľných predmetov
praktický seminár z FAJ PV 2, 3 ZS, LS 3   2     2
dynamika slovnej zásoby PV 2, 3 ZS, LS 3   2     2
história a kultúra Kanady PV 2, 3 ZS, LS 3   2     2
história a kultúra Írska PV 2, 3 ZS, LS 3   2     2
kultúrno­‑historická exkurzia PV 2, 3 ZS, LS 3   2     3 dni
nemecký jazyk a kultúra germanofónnych krajín PV 2, 3 ZS, LS 3   2     2
základy latinského jazyka PV 2, 3 ZS, LS 3   2     2
        21          
ponuka výberových predmetov
sociológia kultúry PV 2, 3 ZS, LS 3   1 1   2
interkultúrna psychológia PV 2, 3 ZS, LS 3   2     2
úvod do právnych disciplín PV 2, 3 ZS, LS 3   2     2
psychologické aspekty v mediácii PV 2, 3 ZS, LS 3   2     2
psychológia práce PV 2, 3 ZS, LS 3   2 1   2
profesijná etika PV 2, 3 ZS, LS 3   2     2
        18          
spolu povinne voliteľné a výberové predmety (PV + V) 39
minimálny počet kreditov, ktoré musí študent získať za povinné predmety (P) 159
minimálny počet kreditov, ktoré musí študent získať za povinne voliteľné predmety (PV) 15
minimálny počet kreditov, ktoré musí študent získať za výberové predmety (V) 6
minimálny počet kreditov (P + PV + V), ktoré musí študent získať 180

Akreditačný spis pre študentov prijatých do roku 2017     Akreditačný spis pre študentov prijatých od roku 2018

Akreditačný spis platný do AR 2015/2016     Akreditačný spis platný od AR 2016/2017