Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 30. 4. 2020, minulý rok, aktualizované: 1. 5. 2020, minulý rok

 
Upozornenie: Platnosť tohto článku sa skončila!

Tento článok je v súčasnosti archivovaný na našich stránkach, ale jeho obsah nie je záväzný a môže obsahovať zastarané, mylné alebo neplatné informácie…
 
 

Organizačné pokyny pre končiacich študentov na KAJL PdF TU v Trnave

Vážení študenti končiacich ročníkov,

je nám veľmi ľúto, že dôležitú súčasť Vášho štúdia – štátne záverečné skúšky (ŠZS) – budete prežívať v komplikovanom čase, keď Ústav verejného zdravia vyhlásil mimoriadnu situáciu v záujme ochrany nás všetkých. Mrzí nás, že Vaše štátnice neprebehnú štandardne a že sa nemôžeme stretnúť – a s tými, ktorí odchádzajú z univerzity do praxe – aj rozlúčiť osobne. Napriek tomu veríme, že vďaka spoločnému úsiliu skúšajúcich aj skúšaných budú Vaše online štátnice profesionálne zvládnuté, že prebehnú v pokojnej pracovnej atmosfére a že budú na tradične vysokej vedomostnej úrovni.

 

 1. Pri príprave a realizácii Vašich štátnic sa riadime zákonom 131/2002 Z. z. (novela zo 16. 4. 2020), platným študijným poriadkom PdF TU a aktuálnymi pokynmi Úradu verejného zdravotníctva.
 2. Štátne záverečné skúšky v akademickom roku 2019/20 (májové a júnové termíny) prebehnú online – v prostredí MS Teams.
 3. Organizačnú prípravu študentov na online štátnice (zaradenie študenta do MS Teams, preskúšanie pripojenia, organizačné pokyny) zabezpečí dekanát. Administratívne záležitosti spojené s ukončením štúdia vybavuje Študijné oddelenie (len online). Za organizačné zabezpečenie štátnic na katedre je zodpovedná vedúca katedry (VK) a za kvalitu a plynulosť práce jednotlivých komisií sú zodpovední predsedovia komisií (PK).
 4. Zoznamy študentov a členov štátnych komisií sú/budú zverejnené v MAIS.
 5. Všetci študenti si musia zabezpečiť kvalitné a stabilné online pripojenie, aby neohrozili priebeh štátnic. Komunikovať budú cez mikrofón a kameru, ktoré musia byť dostatočne výkonné, aby zabezpečili kvalitný obraz a zvuk. Zo štátnej skúšky sa bude robiť videozáznam a nahrávka bude priložená k protokolu zo štátnej skúšky.
 6. Všetci členovia komisie, ktorí budú prítomní virtuálne, si musia rovnako zabezpečiť kvalitné a stabilné online pripojenie, aby ani oni neohrozili priebeh štátnic.
 7. V čase konania ŠZS bude na katedre z bezpečnostných dôvodov vždy len jeden člen komisie (poverená osoba). Boli by sme veľmi radi, aby to bol počas ŠZS aj jediný človek prítomný na katedre. Prosíme Vás, aby ste zbytočne neriskovali svoje zdravie a aby ste si zabezpečili všetky technické náležitosti (pozri bod 5) tak, aby na fakultu nemuseli chodiť. Nezabúdajme, že stále platí mimoriadna situácia z dôvodu ohrozenia verejného zdravia a nesmie dochádzať k stretávaniu sa väčšieho množstva ľudí.
 8. Pokyny na pobyt študentov, ktorým dekanka PdF udelila/udelí súhlas so zložením ŠZS v budove PdF TU, o dodržiavaní prísnych hygienických požiadaviek vydá dekanát.
 9. Zatiaľ nie je možné realizovať štátne skúšky prezenčnou formou. Aj študenti, ktorí chcú skladať štátne skúšky na fakulte (napr. preto, že si nedokážu doma zabezpečiť kvalitné pripojenie), tak budú robiť online a cez MS Teams. Fakulta v takom prípade študentovi zabezpečí techniku a pripojenie, ale študent bude v miestnosti sám a musí zvládnuť prácu s aplikáciou. Preto považujeme za efektívnejšie, ak si študent zabezpečí kvalitné pripojenie doma a venuje istý čas tomu, aby si prácu s aplikáciou aj viackrát doma vyskúšal. Určite je väčším rizikom, ak niekto bude odpovedať cez jemu neznámu aplikáciu z cudzieho (fakultného) počítača.
 10. Študent sa pripája na skúšku 10 minút pred začiatkom samotnej skúšky. Toto skontroluje poverený člen komisie (poverená osoba = PO).
 11. Pri prípadnom výpadku signálu bude študenta a všetkých členov komisie kontaktovať poverený člen komisie a oznámi, či skúška pokračuje alebo sa presúva na ďalší termín (podľa toho, v ktorej fáze odpovede k výpadku došlo).

Online forma štátnic bude veľmi náročná na dodržiavanie času. Čas vyhradený na jedného študenta (obhajoba práce a skúška) je max. 40 minút. Potom sa študent odpojí a začína odpovedať ďalší študent (bez prestávky).

 

Priebeh samotnej obhajoby a štátnice bude vyzerať takto:

Orientačný čas Kroky Kumulatívny čas
~10 min. Študent sa prihlasuje do MS Teams 10 minút pred začiatkom svojej odpovede a potichu sleduje koniec odpovede predchádzajúceho študenta. 0
0 min. Štart 
Štátnu skúšku s obhajobou otvára predseda komisie, ktorý študenta privíta a predstaví – v štátnom jazyku.
0
max 5 min. ŠS začína obhajobou ZP. Obhajoba môže prebiehať v štátnom alebo anglickom jazyku – podľa voľby študenta (vzhľadom na študijný program uprednostňujeme angličtinu). 
Študent najskôr veľmi stručne predstaví svoju prácu. Študent je povinný si pripraviť prehľadnú prezentáciu o svojej práci, pretože okrem školiteľa a oponenta jeho prácu členovia komisie nebudú poznať – nemajú možnosť do nej počas obhajoby nahliadnuť. Študent bude prezentáciu počas obhajoby zdieľať v MS Teams, príp. – ak sa obáva technických problémov – ju môže deň vopred zaslať predsedovi komisie. Študent prezentáciu voľne komentuje (nečíta). Trvanie prezentácie nesmie prekročiť 5 min., preto odporúčame, aby si študenti trvanie prezentácie odmerali a vyskúšali v dostatočnom predstihu. Sústrediť sa treba na praktickú/výskumnú časť práce, prezentovať najmä nové výsledky, výstupy, nové poznanie, ktorým študent prispel k rozvoju študijného programu. 
Predseda poďakuje študentovi a udelí slovo školiteľovi (v jeho neprítomnosti poverenému členovi komisie).
5′
max 2 min. Školiteľ (PO) prečíta/predstaví posudok a položí otázky. (1 min.) 7′
1 min. Predseda poďakuje a vyzve študenta, aby potvrdil, že sa s posudkom oboznámil. 
Študent toto nahlas potvrdí, ale zatiaľ na posudok nereaguje. 
Predseda odovzdá slovo oponentovi (alebo PO).
8′
max 2 min. Oponent (alebo PO) prečíta/predstaví posudok a položí otázky. (1 min.) 
Predseda vyzve študenta, aby reagoval na oba posudky.
10′
max 3 min. Študent reaguje na posudky. Vzhľadom na krátkosť času a potrebnú disciplínu by sa študent mal sústrediť len na konkrétne a jasné odpovede. 13′
max 2 min. Predseda poďakuje a jednotlivo vyzýva členov komisie, aby položili ďalšie otázky alebo pripomienky k obhajobe. Študent odpovedá bezprostredne po každej otázke – nie naraz. 
Predseda poďakuje študentovi za odpovede a členom komisie za otázky. Ukončí obhajobu.
15′
3 min. Všetci členovia komisie sa v tomto momente odpájajú z tímu „štátnice“ a pripájajú sa do tímu „komisia,“ v ktorej neverejne prediskutujú priebeh obhajoby a dohodnú sa na hodnotení. (max. 3 min.). Študent zostáva pripojený a očakáva výsledok. Následne sa členovia komisie opäť pripoja do tímu „štátnice,“ kde predseda v štátnom jazyku vyhlási výsledok obhajoby – obhájil/neobhájil. 18′
1 min. Ak študent prácu úspešne obhájil, hneď po uzavretí obhajoby práce bude nasledovať skúška (ak je na ňu študent prihlásený). 19′
Obálky s otázkami (pri Bc. štátniciach 2 otázky, pri Mgr. štátniciach 3 otázky) budú umiestnené na magnetickej tabuli ako na šachovnici. Študent si „ťahá“ otázky tak, že komisii nadiktuje pozíciu zvolenej obálky, napr. „A4.“ Poverený člen komisie otázky nahlas prečíta študentovi aj členom komisie. Študent odpovedá bez prípravy, čo komisia zohľadní pri hodnotení. 
(Poznámka: tézy na štátnice sú uverejnené na webe katedry od decembra 2019.)
 
20 min. Študent povie, na ktorú časť ŠS bude odpovedať ako prvú a predseda určí skúšajúceho člena komisie. Skúšajúci nechá najskôr študenta voľne odpovedať, neskôr – ak to čas dovolí – môže študenta pomocnými otázkami usmerniť k odpovedi. Tento postup sa opakuje aj pri druhej, príp. aj tretej časti ŠS. 
Predseda komisie a PO dohliadajú na dodržanie času a rovnomerné rozdelenie medzi jednotlivé otázky (spolu 20 min.).
39′ 
V 30. minúte 
sa pripojí ďalší 
študent, ktorý 
je v poradí
1 min. Po zodpovedaní všetkých otázok predseda komisie študentovi poďakuje, rozlúčia sa a študent sa odpojí. 40′
0 Začína sa obhajoba ďalšieho študenta.  

  
Po odpovedi posledného študenta sa členovia komisie opäť prihlásia do tímu „komisia“ a dohodnú sa na výsledkoch skúšok, ktoré následne PO zapíše do hárkov a bude o nich predpísanou formou ešte v ten deň informovať aj študentov (e‑mailom a pod číslom – nie menom – študenta).

 

Upozornenia

 1. V prípade, že počas skúšania nastane výpadok systému, študent si bude voliť inú otázku. Ak sa výpadok bude opakovať viackrát, skúška bude zrušená a bude dohodnutý nový termín skúšania.
 2. Ktorýkoľvek člen komisie môže kedykoľvek počas skúšky študenta požiadať a zosnímanie celého priestoru okolo študenta (nemusí byť doma), aby mal istotu, že odpovedá samostatne a bez pomôcok.
 3. Študent si počas trvania skúšky nesmie vypnúť mikrofón ani kameru! To, aby bol študent neustále „na obraze,“ zabezpečuje predseda komisie tým, ako udeľuje slovo jednotlivým členom komisie a nepovolí skupinovú diskusiu.

 
  

Vážení študenti, toto je nepochybne pre nás aj pre Vás bezprecedentná situácia, ale veríme, že ju spoločne úspešne zvládneme a v budúcnosti nikto nebude môcť spochybniť kvalitu Vášho diplomu a Vašej štátnej skúšky. Za všetkých členov katedry Vám želám veľa síl, optimizmu, dobrej vôle, ale aj ľahkého nadhľadu, ktorý je pre študenta veľmi dôležitý. Budeme sa tešiť na zaujímavé obhajoby záverečných prác a kvalitné odpovede, ktoré budú dôkazom toho, že Váš čas strávený s nami nebol zbytočný a že naša univerzita bude mať ďalších múdrych a šikovných absolventov.

V Trnave 29. 4. 2020 prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD. 
vedúca KAJL PdF TU