Skočiť na hlavný obsah

Odborná prax

Dátum: 24. 3. 2021, minulý rok

Odborná prax 
v magisterskom študijnom programe anglický jazyk a anglofónne kultúry

 

Ciele odbornej praxe

Odborná prax ako forma prehlbovania profesijných zručností predstavuje dôležitú súčasť prípravy budúcich absolventov študijného programu anglický jazyk a anglofónne kultúry v záujme zabezpečenia ich konkurencieschopnosti z pohľadu potenciálnych budúcich zamestnávateľov.

Cieľom realizovania odbornej praxe je poskytnúť študentom možnosť aplikovať vedomosti a zručnosti nadobudnuté počas štúdia v praxi. Autentická skúsenosť s prekladateľskou a/alebo tlmočníckou činnosťou umožňuje študentom rozvíjať svoju jazykovú a interkultúrnu kompetenciu. Formou odbornej praxe majú navyše budúci absolventi možnosť získať prehľad o komplexnosti činnosti prekladateľa/tlmočníka od komunikácie so zadávateľom až po odovzdanie finálneho produktu a oboznámiť sa s reálnym fungovaním pracovného trhu, jeho aktuálnymi potrebami a meniacimi sa požiadavkami kladenými na výkon danej činnosti. Účastníci praxe majú možnosť rozvíjať mnohé ďalšie zručnosti, ako napr. prácu s rôznymi prekladateľskými programami a pod., v závislosti od zvolenej oblasti svojho pôsobenia v rámci praxe.

Organizačné podmienky odbornej praxe

Študent vykonáva odbornú prax v požadovanom rozsahu 10 dní. Podmienkou absolvovania predmetu je splnenie požiadaviek zahŕňajúcich odovzdanie záverečného portfólia, potvrdenia o absolvovaní praxe (vzory oboch výstupov je možné nájsť v časti Výsledný výstup praxe) a získanie celkového pozitívneho hodnotenie metodikom praxe (A až E).

Počas trvania realizácie odbornej praxe je študent povinný aktívne pristupovať k úlohám špecifikovaným zadávateľom (poskytovateľom praxe), rešpektovať podmienky a pokyny súvisiace s výkonom praxe stanovené prijímajúcou organizáciou, príp. univerzitou. Pri odovzdaní výstupov vyplývajúcich z podmienok absolvovania odbornej praxe je študent povinný dodržiavať termíny stanovené metodikom praxe.

Vyhodnotenie činnosti študentov realizuje prislúchajúci katedrový metodik praxe na základe zhodnotenia odovzdanej záverečnej písomnej dokumentácie a hodnotenia osoby zodpovednej za výkon odbornej praxe v zvolenej inštitúcii.

Uznanie praxe

Odborná prax môže byť čiastočne alebo úplne uznaná študentom preukázateľne vykonávajúcim prekladateľskú a/alebo tlmočnícku činnosť. Možné uznanie praxe sa posudzuje individuálne na základe povahy, rozsahu vykonávanej činnosti a potvrdenia vystaveného zadávateľom, s ktorým študent spolupracuje.