Department of Art Education
Department of Biology (in Slovak)
Department of Educational Studies (in Slovak)
Department of English Lan­guage and Lit­er­a­ture
Department of German Lan­guage and Lit­er­a­ture (in Slovak)
Department of Chemistry (in Slovak)
Department of Mathematics and Computer Science
Department of School Education
Department of Slovak Lan­guage and Lit­er­a­ture (in Slovak)

The page is loading, please wait…

doc. Mgr. Hana Vančová, PhD.

blank space for profile photo

  Position: Deputy Head of Department
  Study Advisor (details in Slovak: pre jednoodborové študijné programy anglického ja­zy­ka a literatúry)
  Study Advisor (details in Slovak: pre študijné programy v kombinácii s anglickým ja­zy­kom a literatúrou)
  Room: 531
  Extension: 528
  E‑mail: e-mail
  Research/art/teacher profile of a person: ikonaRATP

Education and Qualification Growth

Academic Degree: Mgr., učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: anglický jazyk a literatúra – slovenský jazyk a literatúra, PdF TU v Trnave, 2009
PhD., pedagogika, PdF TU v Trnave, 2012

Internships and Study Abroad

 • Študentská mobilita Socrates/Erasmus: 2010/2011, Utrechtská univerzita, Utrecht, Holandsko.

Areas of Teaching

 • fonetika a fonológia anglického jazyka (Bc., 2/2),
 • fonetika a fonológia anglického jazyka 1 (Bc., 2/2),
 • fonetika a fonológia anglického jazyka 2 (Bc., 2/2),
 • angličtina pre internet (Bc., 0/2).

Previous Teaching Activities

 • základy lexikografie (Bc., 0/2),
 • komunikácia v anglickom jazyku 4 (Bc., 0/2),
 • všeobecná jazykoveda (Bc., 2/0).

Other Teaching Activities

kontinuálne vzdelávanie pedagógov

Selected Publications

Vysokoškolské učebnice

   Vedecké práce v ostatných vedeckých časopisoch

   • Vančová, H.: The pronunciation mistakes of Slovak learners of English. In Educational Alternatives. ISSN 1314­‑7277. Vol. 14(2016), p. 264–272.
   • Vančová, H.: Popular words in English. In Language, Individual & Society = Journal of international scientific publications : peer­‑reviewed open access journal. ISSN 1313­‑2547. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) Vol. 10(2016), p. 72–79.
   • Halász, P., Vančová, H.: A comparison of selected phonetic, grammatical and lexical features and equivalents in contemporary German and English. In Language, Individual & Society = Journal of international scientific publications : peer­‑reviewed open access journal. ISSN 1313­‑2547. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) Vol. 9(2015), p. 50–60.
   • Vančová, H.: Irony in the Importance of Being Earnest by Oscar Wilde. In Language, Individual & Society = Journal of international scientific publications : peer­‑reviewed open access journal. ISSN 1313­‑2547. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) Vol. 9(2015), p. 42–49.
   • Halász, P., Vančová, H.: Kontrastívny pohľad na vybrané zvukové, gramatické a lexikálne javy a ich ekvivalenty v súčasnej nemčine a angličtine ako cieľových germánskych jazykoch. 2015.
   • Vančová, H.: Eye Movements during the Reading of Literary Text. In Language, Individual & Society. Vol. 8(2014), p. 150–157. ISSN 1313­‑2547.
   • Vančová, H.: Pronunciation of Loan Words in Slovak Language of Electronic Media. In Media & Mass Communication. Vol. 3(2014), p. 106–116. ISSN 1314­‑8028.
   • Vančová, H.: Eye Movements during the Performance of Reading Comprehension Tasks. In Educational Alternatives. Vol. 12(2014), p. 862–870. ISSN 1313­‑2571.
   • Vančová, H.: Experimental Methods in Linguistic Research. In Lingua Tyrnaviensis 2011. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2011. ISBN 978­‑80­‑8082­‑495­‑2. S. 104–113.
   • Vančová, H.: Výsledky experimentálneho výskumu čítania. In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů. Olomouc : Societas Scientiarum Olomucensis II, 2012. ISBN 978­‑80­‑87533­‑03­‑1. CD­‑ROM, s. 540–545.
   • Vančová, H.: Experimental reading. In Jazyková kompetencia ako súčasť celoživotného vzdelávania. Trnava : Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, 2011. ISBN 978­‑80­‑8082­‑507­‑2. S. 120–125.
   • Vančová, H.: Reading/Comprehension of Literary Text. In Jazyková kompetencia ako súčasť celoživotného vzdelávania. Trnava : Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, 2010. ISBN 978­‑80­‑8082­‑339­‑9. S. 199–212.

   Selection of Participating in the Project

   • Projekt APVV SK­‑PT­‑2015­‑0013. Samohodnotenie relevantné pre základné a stredné školy ako proces k zlepšovaniu sa a zabezpečovaniu kvality.
   • Projekty CERF – participácia na kalibrácii deskriptorov Spoločného Európskeho referenčného rámca v oblastiach: mediácia v komunikácii, fonológia a plurilingvistické kompetencie.

   Please, select one of informational tabs.