Department of Art Education
Department of Biology (in Slovak)
Department of Educational Studies (in Slovak)
Department of English Lan­guage and Lit­er­a­ture
Department of German Lan­guage and Lit­er­a­ture (in Slovak)
Department of Chemistry (in Slovak)
Department of Mathematics and Computer Science
Department of School Education
Department of Slovak Lan­guage and Lit­er­a­ture (in Slovak)

The page is loading, please wait…

prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD.

blank space for profile photo

  Position: Head of Department
  Room: 524
  Extension: 548
  E‑mail: e-mail
  Research/art/teacher profile of a person: ikonaRATP

Education and Qualification Growth

Academic Degree: Mgr., učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v kombinácii slovenský jazyk a literatúra – anglický jazyk a literatúra (UKF v Nitre), 1995
PhD., teória a dejiny slovenskej literatúry (UKF v Nitre), 2001
PaedDr., pedagogika, 2002
The Scientific‑pedagogical Degree: doc., pedagogika (UKF v Nitre), 2005
prof., 1.1.10 odborová didaktika (UKF v Nitre), 2014

Areas of Teaching

 • interpretácia umeleckého textu (Bc., 1/1),
 • všeobecná jazykoveda (Bc., 0/2),
 • štylistika anglického jazyka (Mgr., 1/1).

Previous Teaching Activities

 • teória a dejiny anglofónnych literatúr (Bc., 2/2; UKF v Nitre),
 • didaktika/Didaktika anglického jazyka a literatúry (Mgr., 2/2; UKF v Nitre, KU v Ružomberku/UTB v Zlíně),
 • Didaktika angličtiny pro primární školy (Mgr., 0/1; UTB v Zlíně),
 • Didaktika angličtiny pro předškolské vzdělávání (Mgr., 0/1; UTB v Zlíně),
 • metodológia lingvodidaktického výskumu (PhD., 2/2; UKF v Nitre),
 • metodológia literánovedného výskumu (PhD., 2/2; UKF v Nitre).

Selected Publications

Vedecké monografie

 • Pokrivčáková, S.: CLIL Research in Slovakia. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013. 77 p. ISBN 978­‑80­‑7435­‑302­‑4. 
  Ohlasy: 12
 • Pokrivčáková, S. et al.: CLIL, plurilingvizmus a bilingválne vzdelávanie. (2. dopl. a preprac.). Nitra : ASPA, 2008. 84 s. ISBN 978­‑80­‑969641­‑2­‑3. Pokrivčáková Silvia (70 %). 
  Ohlasy: 42
 • Pokrivčák, A. & Pokrivčáková, S.: Understanding Literature. Brno : MSD, 2006. 128 s. ISBN 80­‑86633­‑54­‑3. Pokrivčáková Silvia (50 %). 
  Ohlasy: 25
 • Pokrivčáková, S.: Komunikačné kompetencie vysokoškolského učiteľa. Nitra : UKF, 2005. 108 s. ISBN 80­‑8050­‑814­‑3. 
  Ohlasy: 8

Kapitoly vo vedeckých monografiách

 • Silvia Pokrivčáková – Anton Pokrivčák: Teaching Slovak language and literature in Slovakia. In Marek Pieniążek & Stanislav Štěpáník (Eds.), Teaching of National Languages in the V4 Countries. Prague : Charles University, p. 135–170. ISBN 978­‑80­‑7290­‑926­‑1.
 • Silvia Pokrivčáková: Latest Developments in Research in Foreign Language Education in Slovakia: A General Overview, 2012. In Silvia Pokrivčáková (Ed.): Research in Foreign Language Education. Brno : MSD, 2012, s. 9–28. ISBN 978­‑80­‑7392­‑193­‑4. 
  Ohlasy: 2
 • Silvia Pokrivčáková, Beata Menzlová, Eva Farkašová: Creating conditions for effective application of CLIL methodology in Slovakia, 2010. In Pokrivčáková, S. (Ed.): Modernization of Teaching Foreign Languages: CLIL, Inclusive and Intercultural Education. Brno : Masarykova univerzita, 2010, p. 9–22 [1,025 AH]. ISBN 978­‑80­‑210­‑5294­‑9. Pokrivčáková Silvia (34 %). 
  Ohlasy: 7
 • Silvia Pokrivčáková: Obsahovo integrované učenie sa cudzieho jazyka (CLIL) na 1. stupni ZŠ, 2010. In Učiteľ cudzieho jazyka v kontexte primárneho vzdelávania. Prešov : Prešovská univerzita, 2010, s. 99–121. ISBN 978­‑80­‑555­‑0232­‑8. 
  Ohlasy: 5
 • Silvia Pokrivčáková, Anton Pokrivčák: Grotesque Characters in Tolkien’s Novels The Hobbit and the Lord of the Rings, 2010. In Middle­‑earth and Beyond: Essays on the World of J. R. R. Tolkien. Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2010. ISBN 978­‑1­‑4438­‑2558­‑0. S. 75–90 [1,12 AH]. Pokrivčáková Silvia (50 %). 
  Ohlasy: 4
 • Pokrivčáková, Silvia: Štruktúra vnútornej motivácie mladších žiakov k učeniu sa cudzích jazykov. In Petlák, E. a kol.: Pedagogicko­‑didaktické požiadavky motivácie žiakov do učebnej činnosti. Nitra : PF UKF, 2006, s. 50–53. ISBN 80­‑8094­‑008­‑8. 
  Ohlasy: 8

Vysokoškolské učebnice, kapitoly vo vysokoškolských učebniciach a učebné texty

 • Silvia Pokrivčáková: Teaching Techniques for Modern Teacher of English. 1. vyd. Nitra : ASPA, 2013. 114 s. ISBN 978­‑80­‑89477­‑10­‑4. 
  Ohlasy: 6
 • Silvia Pokrivčáková: Modern Teacher of English. Nitra : ASPA, 2010. 124 s. ISBN 978­‑80­‑969641­‑6­‑1. 
  Ohlasy: 14
 • Pokrivčáková, S. et al. (2015). CLIL in Foreign Language Education: e‑textbook for foreign language teachers. Nitra : CPU. 139 p. ISBN 978­‑80­‑558­‑0889­‑5.
 • Pokrivčáková, S. et al. (2015). CALL and Foreign Language Education: e‑textbook for foreign language teachers. Nitra : CPU. 110 p. ISBN 978­‑80­‑558­‑0621­‑1.
 • Silvia Pokrivčáková: Teaching foreign languages to learners with special educational needs in Slovakia, 2015. ⟨https://doi.​org/​10.​17846/​SEN.​2015.​7­‑28 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)⟩. In Pokrivčáková, S. (Ed.): Teaching Foreign Languages to Learners with Special Educational Needs: e‑textbook for foreign language teachers. Nitra : UKF, 2015, p. 7–28. ISBN 978­‑80­‑558­‑0941­‑0.
 • Silvia Pokrivčáková a kol.: The Handbook of Academic Research in Applied Linguistics, Language Pedagogy, Cultural and Literary Studies. Nitra : UKF, 2011. ISBN 978­‑80­‑558­‑0028­‑8. Pokrivčáková Silvia (30 %).
 • Silvia Pokrivčáková a kol.: Inovácie a trendy vo vyučovaní cudzích jazykov u žiakov mladšieho školského veku. Nitra : UKF, 2008. 178 s. ISBN 978­‑80­‑8094­‑417­‑9. 
  Ohlasy: 17
 • Silvia Pokrivčáková: Všeobecná pedagogika pre študentov SPU. Nitra : SPU, 2000. 103 s. ISBN 80­‑7137­‑769­‑4. 
  Ohlasy: 9

Vedecké práce vo vedeckých časopisoch databázovaných v Scopus a WoS

 • Silvia Pokrivčáková: Code­‑switching ako lingvodidaktický fenomén = Code/switching as a phenomenon of language pedagogy, 2014. In XLinguae. Vol. 7, no. 2(2014), p. 61–74. ISSN 1337­‑8384. 
  Ohlasy: 2
 • Anton Pokrivčák, Silvia Pokrivčáková: Thinking through Images: Cognising the World of Emily Dickinson, 2011. In World Literature Studies. Vol. 3(20), no. 3(2011), p. 72–84. ISSN 1337­‑9275. Pokrivčáková Silvia (50 %).
 • Anton Pokrivčák, Silvia Pokrivčáková: Cognition and imagination in the poetry of William Wordsworth, 2015. In World Literature Studies. Vol. 7, no. 4(2015), p. 3–12. ISSN 1337­‑9275. Pokrivčáková Silvia (50 %).
 • Anton Pokrivčák – Silvia Pokrivčáková: Romantic imagination in a comparative perspective: English and Slovak Romantic literature. Journal of Language and Cultural Education, 2016, 4(3), p. 288–298. ISSN 1339­‑4045 (print), ISSN 1339­‑4584 (online), ⟨https://doi.​org/​10.​1515/​jolace­‑2016­‑0037 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)⟩. Pokrivčáková Silvia (50 %).

Vedecké práce v ostatných vedeckých časopisoch

 • Silvia Pokrivčáková, Eva Malá: Developing plurilinguism in Slovakia. The CLIL method A starting point, 2004. In Profile: Issues in teachers’ professional development. Roč. 46 (2004), s. 165–168. ISSN 1657­‑0790. Pokrivčáková Silvia (70 %). 
  Ohlasy: 5
 • Petlák, Erich – Pokrivčáková, Silvia: On the need of innovation in teacher training, 2005. In The New Educational Review. Roč. 5, č. 1 (2005), s. 107–116. ISSN 1732­‑6729. Pokrivčáková Silvia (30 %).
 • Anton Pokrivčák, Silvia Pokrivčáková: Ambiguities in Modern Education, 2012. In Journal of Teaching and Education. Vol. 1, no. 7(2012), p. 27–32. ISSN 2165­‑6266. Pokrivčáková Silvia (50 %). 
  Ohlasy: 1
 • Silvia Pokrivčáková: Bilingual Education in Slovakia: A Case Study, 2013. In Journal of Arts and Humanities. Vol. 7, no. 5(2013), p. 10–19. ISSN 2167­‑9045. 
  Ohlasy: 2
 • Silvia Pokrivčáková: Foreign Language Education of Learners with Special Educational Needs in Slovakia, 2013. In International Journal of Arts and Commerce. Vol. 2, no. 8(2013), p. 115–126. ISSN 1929­‑7106. 
  Ohlasy: 1
 • Branislav Pupala a kol.: Vyučovanie cudzích jazykov v primárnom vzdelávaní: program vysokoškolskej prípravy učiteľov, 2008. In Technológia vzdelávania. Roč. 16, č. 2 (2008), s. 9–11. ISSN 1335­‑003X. Pokrivčáková Silvia (20 %). 
  Ohlasy: 2
 • Silvia Pokrivčáková: Applied Linguistics Research of Bilingualism and its Incentives for Foreign Language Pedagogy, 2013. In Journal of Language and Cultural Education. Vol. 1, no. 1(2013), p. 51–62. ISSN 1339­‑4045. 
  Ohlasy: 5

Vedecké práce v recenzovaných publikáciách

 • Silvia Pokrivčáková: Vizualizácia verbálnych textov. Nitra : UKF, 1997. In Plesník, Ľubomír (Ed.): O interpretácii umeleckého textu 18. Show ako výrazový princíp. 1997, s. 309–326. 
  Ohlasy: 5
 • Silvia Pokrivčáková: John Irving, Order, and Myth. In Žilka, Tibor (Ed.): Tracing Literary Postmodernism. Nitra : UKF, 1998, s. 129–132. 
  Ohlasy: 2
 • Silvia Pokrivčáková: Nová pozícia učebnice v prostredí multimediálneho vzdelávania. In Pokrivčáková, S. – Malá, E. (Eds.): Cudzie jazyky v škole: Didaktická efektívnosť učebníc cudzieho jazyka. Nitra : UKF, 2003, s. 73–77. ISBN 80­‑8050­‑607­‑8. 
  Ohlasy: 5
 • Silvia Pokrivčáková: Aktuálne modely realizmu v súčasnej americkej literatúre. In Pokrivčáková, S. – Pokrivčák, A. – Rákayová, L. (Eds.): Realizmus a antirealizmus v literatúre. Nitra : UKF, 2004, s. 149–154. ISBN 80­‑8050­‑673­‑6. 
  Ohlasy: 1
 • Silvia Pokrivčáková: Integrované prístupy k vyučovaniu cudzích jazykov na 1. stupni ZŠ. In Zelenická, E. (Ed.): Inováciami k rozvoju plurilingvizmu. Nitra : UKF, 2004. ISBN 80­‑8050­‑762­‑7. CD­‑ROM. 
  Ohlasy: 3
 • Gabriela Porubská, Silvia Pokrivčáková: Súčasnosť a perspektívy prípravy učiteľov cudzích jazykov pre predprimárny a primárny stupeň škôl. In Cudzie jazyky v škole 2. Nitra : UKF, 2004, s. 25–33. ISBN 80­‑8050­‑718­‑X. Pokrivčáková Silvia (50 %). 
  Ohlasy: 10
 • Silvia Pokrivčáková: Young Learners’ Motivation to Learn Foreign Languages. In Petlák, Erich – Juszczyk, Stanislaw (Eds.): New Trends in the Pedagogy of a Child. Nitra : UKF, 2006, s. 13–15. ISBN 80­‑8050­‑952­‑2. 
  Ohlasy: 1
 • Silvia Pokrivčáková: CLIL na Slovensku (2005 – 2010), 2011. In Aplikácia metódy CLIL vo vyučovaní na základnej škole (zborník). Martin : EZŠ, 2011, s. 28–33. ISBN 978­‑80­‑970723­‑6­‑0. 
  Ohlasy: 2
 • Silvia Pokrivčáková: Súčasné trendy vo výskume metodiky CLIL. 2012. In Obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie (CLIL) v ISCED 1. Bratislava : ŠPÚ, 2012, s. 67–74. ISBN 978­‑80­‑8118­‑110­‑8. 
  Ohlasy: 2
 • Anton Pokrivčák, Silvia Pokrivčáková: Vyučovanie literatúry a elektronické média, 2002. In Trendy ve vysokoškolském vzdělávání – e‑learning? Ústí nad Labem : Univezita J. E. Purkyně, 2002, s. 33–39. ISBN 80­‑7044­‑396­‑0. Pokrivčáková Silvia (50 %). 
  Ohlasy: 1
 • Silvia Pokrivčáková: Stories and narratives in integrated foreign language learning (CLIL), 2009. In Stories and narratives in foreign language teaching. Brno : MU, 2009, s. 49–54. ISBN 978­‑80­‑210­‑4861­‑4. 
  Ohlasy: 1
 • Silvia Pokrivčáková: Problémové úlohy vo vyučovaní pedagogických predmetov na SPU v Nitre. In Fulková, E. (Ed.): Uplatňovanie aktivizujúcich metód a foriem vyučovania vo vysokoškolskom vzdelávaní. Nitra : SPU, 2001, s. 133–136. ISBN 80­‑7137­‑841­‑0. 
  Ohlasy: 4
 • Anton Pokrivčák, Silvia Pokrivčáková: Kritické myslenie v súčasnom vzdelávaní, 2002. In 10 rokov Technológie vzdelávania. Nitra : UKF, 2002, s. 293–296. ISBN 80­‑967746­‑6­‑2. (Pokrivčáková Silvia 50 %). 
  Ohlasy: 3
 • Anton Pokrivčák, Silvia Pokrivčáková: Multimédiá vo vyučovaní literatúry, 2002. In Multimédiá vo vyučovaní cudzích jazykov. Nitra : SPU, 2002, s. 76–80. ISBN 80­‑8069­‑067­‑7. Pokrivčáková Silvia (50 %). 
  Ohlasy: 6
 • Silvia Pokrivčáková: Literárne texty vo vyučovaní cudzích jazykov na MŠ a 1. stupni ZŠ. In Malá, Eva – Pokrivčáková, Silvia (Eds.), Cudzie jazyky v škole 2: Dieťa – jazyk – svet. Nitra : UKF, 2004, n. s. ISBN 80­‑8050­‑718­‑X. 
  Ohlasy: 4
 • Silvia Pokrivčáková: Research Implications for the Training of CLIL teachers in Slovakia, 2015. In Learning together to be a better CLIL teacher. Banská Bystrica. Banská Bystrica : UMB, 2015. ISBN 978­‑80­‑5570887­‑4, p. 23–28. 
  Ohlasy: 1
 • Zdenka Gadušová, Silvia Pokrivčáková: Primary CLIL in Slovakia: Developments – Experiences – Case Studies – (2005 – 2010), 2012. In Primary CLIL Around Europe: Learning in Two Languages in Primary Education. Marburg : Tectum Verlag, 2012, p. 135–155. ISBN 978­‑3­‑8288­‑2764­‑6. Pokrivčáková Silvia (50 %). 
  Ohlasy: 3

Učebnice pre základné a stredné školy

 • Beata Menzlová a kol.: Cudzie jazyky pre každého prváka. Bratislava : Orbis Pictus Istropolitana, 2011. 48 s. Pokrivčáková Silvia (20 %).
 • Beata Menzlová a kol.: Cudzie jazyky pre každého prváka (Bobo, Zuzka a ich kamaráti): Čítanka. Bratislava : Orbis Pictus Istropolitana, 2011. 53 s. Pokrivčáková Silvia (20 %).

Redakčné a zostavovateľské práce

 • Silvia Pokrivčáková (Ed.), Research in Foreign Language Education. Brno : MSD, 2012. 230 p. ISBN 978­‑80­‑7392­‑193­‑4.
 • Silvia Pokrivčáková, Eva Malá (Eds.): Cudzie jazyky v škole: didaktická efektívnosť učebníc cudzieho jazyka. Nitra : UKF, 2003. 131 s. ISBN 80­‑8050­‑607­‑8.
 • #publikácia: Eva Malá, Silvia Pokrivčáková (Eds.): Cudzie jazyky v škole 2: Dieťa – jazyk – svet. – Nitra : UKF, 2004. ISBN 80­‑8050­‑718­‑X.
 • Silvia Pokrivčáková, Anton Pokrivčák, Lucia Rákayová (Eds.): Realizmus a antirealizmus v literatúre. Nitra : UKF, 2004. 240 s. ISBN 80­‑8050­‑673­‑6.
 • Malá, Eva – Pokrivčáková, Silvia – Filo, Jozef – Hvozdíková, Silvia (Eds.): Cudzie jazyky v škole 3: európske dimenzie vo vyučovaní cudzích jazykov a kultúre. Nitra : UKF, 2005. 263 s. ISBN 80­‑8050­‑920­‑4.
 • Silvia Pokrivčáková, Jozef Filo (Eds.): Cudzie jazyky v škole 4: integrované prístupy k vyučovaniu cudzích jazykov CLIL a LLIL. Nitra : UKF, 2007. 260 s. ISBN 978­‑80­‑8094­‑225­‑0.
 • Silvia Pokrivčáková, Jozef Filo (Eds.): Cudzie jazyky v škole 5. Nitra : UKF, 2008. 260 s. ISBN 978­‑80­‑8094­‑416­‑2.
 • Silvia Pokrivčáková (Ed.): Current Issues in Teaching Foreign Languages. Brno : Masarykova univerzita, 2011. 218 p. ISBN 978­‑80­‑210­‑5608­‑4.
 • Silvia Pokrivčáková (Ed.): Cudzie jazyky a kultúry v škole 9 = Foreign Languages and Cultures at School 9. Nitra : UKF, 2012. 151 s. ISBN 978­‑80­‑558­‑0184­‑1.
 • Silvia Pokrivčáková, Beata Menzlová, Jana Luprichová (Eds.): Obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie (CLIL) v ISCED 1. Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2012. 160 s. ISBN 978­‑80­‑8118­‑110­‑8.

Ostatné

  Selection of Participating in the Project

  • Erasmus+ (No. PRO­‑2015­‑5/478­‑99:191013) – Transnational exchange of good CLIL practice among European Educational Instutitions (expert pre metodiku CLIL).
  • KEGA 055UKF­‑4/2016: Tvorba digitálnych vysokoškolských učebníc a multimediálnej didaktickej podpory pre skupiny predmetov Metodológia lingvodidaktického výskumu a Metodológia literárnodidaktického výskumu – zodpovedná riešiteľka.
  • VEGA č. 1/0637/16: Vývoj diagnostického nástroja na hodnotenie úrovne fonematického uvedomovania u detí v predškolskom veku (spoluriešiteľka).

  Please, select one of informational tabs.