Department of Art Education
Department of Biology (only in Slovak)
Department of Educational Studies (only in Slovak)
Department of English Language and Literature
Department of German Language and Literature (only in Slovak)
Department of Chemistry (only in Slovak)
Department of Mathematics and Computer Science
Department of School Education
Department of Slovak Language and Literature (only in Slovak)

The page is loading, please wait…

prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD.

blank space for profile photo

  Position: Head of Department
  Room: 524
  526
  Extension: 548
  547
  E‑mail: e-mail

Education and Qualification Growth

Academic Degree: Mgr., učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v kombinácii slovenský jazyk a literatúra – anglický jazyk a literatúra (UKF v Nitre), 1995
PhD., teória a dejiny slovenskej literatúry (UKF v Nitre), 2001
PaedDr., pedagogika, 2002
The Scientific‑pedagogical Degree: doc., pedagogika (UKF v Nitre), 2005
prof., 1.1.10 odborová didaktika (UKF v Nitre), 2014

Areas of Teaching

 • interpretácia umeleckého textu (Bc., 1/1),
 • všeobecná jazykoveda (Bc., 0/2),
 • štylistika anglického jazyka (Mgr., 1/1).

Previous Teaching Activities

 • teória a dejiny anglofónnych literatúr (Bc., 2/2; UKF v Nitre),
 • didaktika/Didaktika anglického jazyka a literatúry (Mgr., 2/2; UKF v Nitre, KU v Ružomberku/UTB v Zlíně),
 • Didaktika angličtiny pro primární školy (Mgr., 0/1; UTB v Zlíně),
 • Didaktika angličtiny pro předškolské vzdělávání (Mgr., 0/1; UTB v Zlíně),
 • metodológia lingvodidaktického výskumu (PhD., 2/2; UKF v Nitre),
 • metodológia literánovedného výskumu (PhD., 2/2; UKF v Nitre).

Selected Publications

Vedecké monografie

 • Pokrivčáková, S.: CLIL Research in Slovakia. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013. 77 p. ISBN 978­‑80­‑7435­‑302­‑4. 
  Ohlasy: 12
 • Pokrivčáková, S. et al.: CLIL, plurilingvizmus a bilingválne vzdelávanie. (2. dopl. a preprac.). Nitra : ASPA, 2008. 84 s. ISBN 978­‑80­‑969641­‑2­‑3. Pokrivčáková Silvia (70 %). 
  Ohlasy: 42
 • Pokrivčák, A. & Pokrivčáková, S.: Understanding Literature. Brno : MSD, 2006. 128 s. ISBN 80­‑86633­‑54­‑3. Pokrivčáková Silvia (50 %). 
  Ohlasy: 25
 • Pokrivčáková, S.: Komunikačné kompetencie vysokoškolského učiteľa. Nitra : UKF, 2005. 108 s. ISBN 80­‑8050­‑814­‑3. 
  Ohlasy: 8

Kapitoly vo vedeckých monografiách

 • Silvia Pokrivčáková – Anton Pokrivčák: Teaching Slovak language and literature in Slovakia. In Marek Pieniążek & Stanislav Štěpáník (Eds.), Teaching of National Languages in the V4 Countries. Prague : Charles University, p. 135–170. ISBN 978­‑80­‑7290­‑926­‑1.
 • Silvia Pokrivčáková: Latest Developments in Research in Foreign Language Education in Slovakia: A General Overview, 2012. In Silvia Pokrivčáková (Ed.): Research in Foreign Language Education. Brno : MSD, 2012, s. 9–28. ISBN 978­‑80­‑7392­‑193­‑4. 
  Ohlasy: 2
 • Silvia Pokrivčáková, Beata Menzlová, Eva Farkašová: Creating conditions for effective application of CLIL methodology in Slovakia, 2010. In Pokrivčáková, S. (Ed.): Modernization of Teaching Foreign Languages: CLIL, Inclusive and Intercultural Education. Brno : Masarykova univerzita, 2010, p. 9–22 [1,025 AH]. ISBN 978­‑80­‑210­‑5294­‑9. Pokrivčáková Silvia (34 %). 
  Ohlasy: 7
 • Silvia Pokrivčáková: Obsahovo integrované učenie sa cudzieho jazyka (CLIL) na 1. stupni ZŠ, 2010. In Učiteľ cudzieho jazyka v kontexte primárneho vzdelávania. Prešov : Prešovská univerzita, 2010, s. 99–121. ISBN 978­‑80­‑555­‑0232­‑8. 
  Ohlasy: 5
 • Silvia Pokrivčáková, Anton Pokrivčák: Grotesque Characters in Tolkien’s Novels The Hobbit and the Lord of the Rings, 2010. In Middle­‑earth and Beyond: Essays on the World of J. R. R. Tolkien. Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2010. ISBN 978­‑1­‑4438­‑2558­‑0. S. 75–90 [1,12 AH]. Pokrivčáková Silvia (50 %). 
  Ohlasy: 4
 • Pokrivčáková, Silvia: Štruktúra vnútornej motivácie mladších žiakov k učeniu sa cudzích jazykov. In Petlák, E. a kol.: Pedagogicko­‑didaktické požiadavky motivácie žiakov do učebnej činnosti. Nitra : PF UKF, 2006, s. 50–53. ISBN 80­‑8094­‑008­‑8. 
  Ohlasy: 8

Vysokoškolské učebnice, kapitoly vo vysokoškolských učebniciach a učebné texty

 • Silvia Pokrivčáková: Teaching Techniques for Modern Teacher of English. 1. vyd. Nitra : ASPA, 2013. 114 s. ISBN 978­‑80­‑89477­‑10­‑4. 
  Ohlasy: 6
 • Silvia Pokrivčáková: Modern Teacher of English. Nitra : ASPA, 2010. 124 s. ISBN 978­‑80­‑969641­‑6­‑1. 
  Ohlasy: 14
 • Pokrivčáková, S. et al. (2015). CLIL in Foreign Language Education: e‑textbook for foreign language teachers. Nitra : CPU. 139 p. ISBN 978­‑80­‑558­‑0889­‑5.
 • Pokrivčáková, S. et al. (2015). CALL and Foreign Language Education: e‑textbook for foreign language teachers. Nitra : CPU. 110 p. ISBN 978­‑80­‑558­‑0621­‑1.
 • Silvia Pokrivčáková: Teaching foreign languages to learners with special educational needs in Slovakia, 2015. ⟨https://doi.​org/​10.​17846/​SEN.​2015.​7­‑28 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)⟩. In Pokrivčáková, S. (Ed.): Teaching Foreign Languages to Learners with Special Educational Needs: e‑textbook for foreign language teachers. Nitra : UKF, 2015, p. 7–28. ISBN 978­‑80­‑558­‑0941­‑0.
 • Silvia Pokrivčáková a kol.: The Handbook of Academic Research in Applied Linguistics, Language Pedagogy, Cultural and Literary Studies. Nitra : UKF, 2011. ISBN 978­‑80­‑558­‑0028­‑8. Pokrivčáková Silvia (30 %).
 • Silvia Pokrivčáková a kol.: Inovácie a trendy vo vyučovaní cudzích jazykov u žiakov mladšieho školského veku. Nitra : UKF, 2008. 178 s. ISBN 978­‑80­‑8094­‑417­‑9. 
  Ohlasy: 17
 • Silvia Pokrivčáková: Všeobecná pedagogika pre študentov SPU. Nitra : SPU, 2000. 103 s. ISBN 80­‑7137­‑769­‑4. 
  Ohlasy: 9

Vedecké práce vo vedeckých časopisoch databázovaných v Scopus a WoS

 • Silvia Pokrivčáková: Code­‑switching ako lingvodidaktický fenomén = Code/switching as a phenomenon of language pedagogy, 2014. In XLinguae. Vol. 7, no. 2(2014), p. 61–74. ISSN 1337­‑8384. 
  Ohlasy: 2
 • Anton Pokrivčák, Silvia Pokrivčáková: Thinking through Images: Cognising the World of Emily Dickinson, 2011. In World Literature Studies. Vol. 3(20), no. 3(2011), p. 72–84. ISSN 1337­‑9275. Pokrivčáková Silvia (50 %).
 • Anton Pokrivčák, Silvia Pokrivčáková: Cognition and imagination in the poetry of William Wordsworth, 2015. In World Literature Studies. Vol. 7, no. 4(2015), p. 3–12. ISSN 1337­‑9275. Pokrivčáková Silvia (50 %).
 • Anton Pokrivčák – Silvia Pokrivčáková: Romantic imagination in a comparative perspective: English and Slovak Romantic literature. Journal of Language and Cultural Education, 2016, 4(3), p. 288–298. ISSN 1339­‑4045 (print), ISSN 1339­‑4584 (online), ⟨https://doi.​org/​10.​1515/​jolace­‑2016­‑0037 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)⟩. Pokrivčáková Silvia (50 %).

Vedecké práce v ostatných vedeckých časopisoch

 • Silvia Pokrivčáková, Eva Malá: Developing plurilinguism in Slovakia. The CLIL method A starting point, 2004. In Profile: Issues in teachers’ professional development. Roč. 46 (2004), s. 165–168. ISSN 1657­‑0790. Pokrivčáková Silvia (70 %). 
  Ohlasy: 5
 • Petlák, Erich – Pokrivčáková, Silvia: On the need of innovation in teacher training, 2005. In The New Educational Review. Roč. 5, č. 1 (2005), s. 107–116. ISSN 1732­‑6729. Pokrivčáková Silvia (30 %).
 • Anton Pokrivčák, Silvia Pokrivčáková: Ambiguities in Modern Education, 2012. In Journal of Teaching and Education. Vol. 1, no. 7(2012), p. 27–32. ISSN 2165­‑6266. Pokrivčáková Silvia (50 %). 
  Ohlasy: 1
 • Silvia Pokrivčáková: Bilingual Education in Slovakia: A Case Study, 2013. In Journal of Arts and Humanities. Vol. 7, no. 5(2013), p. 10–19. ISSN 2167­‑9045. 
  Ohlasy: 2
 • Silvia Pokrivčáková: Foreign Language Education of Learners with Special Educational Needs in Slovakia, 2013. In International Journal of Arts and Commerce. Vol. 2, no. 8(2013), p. 115–126. ISSN 1929­‑7106. 
  Ohlasy: 1
 • Branislav Pupala a kol.: Vyučovanie cudzích jazykov v primárnom vzdelávaní: program vysokoškolskej prípravy učiteľov, 2008. In Technológia vzdelávania. Roč. 16, č. 2 (2008), s. 9–11. ISSN 1335­‑003X. Pokrivčáková Silvia (20 %). 
  Ohlasy: 2
 • Silvia Pokrivčáková: Applied Linguistics Research of Bilingualism and its Incentives for Foreign Language Pedagogy, 2013. In Journal of Language and Cultural Education. Vol. 1, no. 1(2013), p. 51–62. ISSN 1339­‑4045. 
  Ohlasy: 5

Vedecké práce v recenzovaných publikáciách

 • Silvia Pokrivčáková: Vizualizácia verbálnych textov. Nitra : UKF, 1997. In Plesník, Ľubomír (Ed.): O interpretácii umeleckého textu 18. Show ako výrazový princíp. 1997, s. 309–326. 
  Ohlasy: 5
 • Silvia Pokrivčáková: John Irving, Order, and Myth. In Žilka, Tibor (Ed.): Tracing Literary Postmodernism. Nitra : UKF, 1998, s. 129–132. 
  Ohlasy: 2
 • Silvia Pokrivčáková: Nová pozícia učebnice v prostredí multimediálneho vzdelávania. In Pokrivčáková, S. – Malá, E. (Eds.): Cudzie jazyky v škole: Didaktická efektívnosť učebníc cudzieho jazyka. Nitra : UKF, 2003, s. 73–77. ISBN 80­‑8050­‑607­‑8. 
  Ohlasy: 5
 • Silvia Pokrivčáková: Aktuálne modely realizmu v súčasnej americkej literatúre. In Pokrivčáková, S. – Pokrivčák, A. – Rákayová, L. (Eds.): Realizmus a antirealizmus v literatúre. Nitra : UKF, 2004, s. 149–154. ISBN 80­‑8050­‑673­‑6. 
  Ohlasy: 1
 • Silvia Pokrivčáková: Integrované prístupy k vyučovaniu cudzích jazykov na 1. stupni ZŠ. In Zelenická, E. (Ed.): Inováciami k rozvoju plurilingvizmu. Nitra : UKF, 2004. ISBN 80­‑8050­‑762­‑7. CD­‑ROM. 
  Ohlasy: 3
 • Gabriela Porubská, Silvia Pokrivčáková: Súčasnosť a perspektívy prípravy učiteľov cudzích jazykov pre predprimárny a primárny stupeň škôl. In Cudzie jazyky v škole 2. Nitra : UKF, 2004, s. 25–33. ISBN 80­‑8050­‑718­‑X. Pokrivčáková Silvia (50 %). 
  Ohlasy: 10
 • Silvia Pokrivčáková: Young Learners’ Motivation to Learn Foreign Languages. In Petlák, Erich – Juszczyk, Stanislaw (Eds.): New Trends in the Pedagogy of a Child. Nitra : UKF, 2006, s. 13–15. ISBN 80­‑8050­‑952­‑2. 
  Ohlasy: 1
 • Silvia Pokrivčáková: CLIL na Slovensku (2005 – 2010), 2011. In Aplikácia metódy CLIL vo vyučovaní na základnej škole (zborník). Martin : EZŠ, 2011, s. 28–33. ISBN 978­‑80­‑970723­‑6­‑0. 
  Ohlasy: 2
 • Silvia Pokrivčáková: Súčasné trendy vo výskume metodiky CLIL. 2012. In Obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie (CLIL) v ISCED 1. Bratislava : ŠPÚ, 2012, s. 67–74. ISBN 978­‑80­‑8118­‑110­‑8. 
  Ohlasy: 2
 • Anton Pokrivčák, Silvia Pokrivčáková: Vyučovanie literatúry a elektronické média, 2002. In Trendy ve vysokoškolském vzdělávání – e‑learning? Ústí nad Labem : Univezita J. E. Purkyně, 2002, s. 33–39. ISBN 80­‑7044­‑396­‑0. Pokrivčáková Silvia (50 %). 
  Ohlasy: 1
 • Silvia Pokrivčáková: Stories and narratives in integrated foreign language learning (CLIL), 2009. In Stories and narratives in foreign language teaching. Brno : MU, 2009, s. 49–54. ISBN 978­‑80­‑210­‑4861­‑4. 
  Ohlasy: 1
 • Silvia Pokrivčáková: Problémové úlohy vo vyučovaní pedagogických predmetov na SPU v Nitre. In Fulková, E. (Ed.): Uplatňovanie aktivizujúcich metód a foriem vyučovania vo vysokoškolskom vzdelávaní. Nitra : SPU, 2001, s. 133–136. ISBN 80­‑7137­‑841­‑0. 
  Ohlasy: 4
 • Anton Pokrivčák, Silvia Pokrivčáková: Kritické myslenie v súčasnom vzdelávaní, 2002. In 10 rokov Technológie vzdelávania. Nitra : UKF, 2002, s. 293–296. ISBN 80­‑967746­‑6­‑2. (Pokrivčáková Silvia 50 %). 
  Ohlasy: 3
 • Anton Pokrivčák, Silvia Pokrivčáková: Multimédiá vo vyučovaní literatúry, 2002. In Multimédiá vo vyučovaní cudzích jazykov. Nitra : SPU, 2002, s. 76–80. ISBN 80­‑8069­‑067­‑7. Pokrivčáková Silvia (50 %). 
  Ohlasy: 6
 • Silvia Pokrivčáková: Literárne texty vo vyučovaní cudzích jazykov na MŠ a 1. stupni ZŠ. In Malá, Eva – Pokrivčáková, Silvia (Eds.), Cudzie jazyky v škole 2: Dieťa – jazyk – svet. Nitra : UKF, 2004, n. s. ISBN 80­‑8050­‑718­‑X. 
  Ohlasy: 4
 • Silvia Pokrivčáková: Research Implications for the Training of CLIL teachers in Slovakia, 2015. In Learning together to be a better CLIL teacher. Banská Bystrica. Banská Bystrica : UMB, 2015. ISBN 978­‑80­‑5570887­‑4, p. 23–28. 
  Ohlasy: 1
 • Zdenka Gadušová, Silvia Pokrivčáková: Primary CLIL in Slovakia: Developments – Experiences – Case Studies – (2005 – 2010), 2012. In Primary CLIL Around Europe: Learning in Two Languages in Primary Education. Marburg : Tectum Verlag, 2012, p. 135–155. ISBN 978­‑3­‑8288­‑2764­‑6. Pokrivčáková Silvia (50 %). 
  Ohlasy: 3

Učebnice pre základné a stredné školy

 • Beata Menzlová a kol.: Cudzie jazyky pre každého prváka. Bratislava : Orbis Pictus Istropolitana, 2011. 48 s. Pokrivčáková Silvia (20 %).
 • Beata Menzlová a kol.: Cudzie jazyky pre každého prváka (Bobo, Zuzka a ich kamaráti): Čítanka. Bratislava : Orbis Pictus Istropolitana, 2011. 53 s. Pokrivčáková Silvia (20 %).

Redakčné a zostavovateľské práce

 • Silvia Pokrivčáková (Ed.), Research in Foreign Language Education. Brno : MSD, 2012. 230 p. ISBN 978­‑80­‑7392­‑193­‑4.
 • Silvia Pokrivčáková, Eva Malá (Eds.): Cudzie jazyky v škole: didaktická efektívnosť učebníc cudzieho jazyka. Nitra : UKF, 2003. 131 s. ISBN 80­‑8050­‑607­‑8.
 • #publikácia: Eva Malá, Silvia Pokrivčáková (Eds.): Cudzie jazyky v škole 2: Dieťa – jazyk – svet. – Nitra : UKF, 2004. ISBN 80­‑8050­‑718­‑X.
 • Silvia Pokrivčáková, Anton Pokrivčák, Lucia Rákayová (Eds.): Realizmus a antirealizmus v literatúre. Nitra : UKF, 2004. 240 s. ISBN 80­‑8050­‑673­‑6.
 • Malá, Eva – Pokrivčáková, Silvia – Filo, Jozef – Hvozdíková, Silvia (Eds.): Cudzie jazyky v škole 3: európske dimenzie vo vyučovaní cudzích jazykov a kultúre. Nitra : UKF, 2005. 263 s. ISBN 80­‑8050­‑920­‑4.
 • Silvia Pokrivčáková, Jozef Filo (Eds.): Cudzie jazyky v škole 4: integrované prístupy k vyučovaniu cudzích jazykov CLIL a LLIL. Nitra : UKF, 2007. 260 s. ISBN 978­‑80­‑8094­‑225­‑0.
 • Silvia Pokrivčáková, Jozef Filo (Eds.): Cudzie jazyky v škole 5. Nitra : UKF, 2008. 260 s. ISBN 978­‑80­‑8094­‑416­‑2.
 • Silvia Pokrivčáková (Ed.): Current Issues in Teaching Foreign Languages. Brno : Masarykova univerzita, 2011. 218 p. ISBN 978­‑80­‑210­‑5608­‑4.
 • Silvia Pokrivčáková (Ed.): Cudzie jazyky a kultúry v škole 9 = Foreign Languages and Cultures at School 9. Nitra : UKF, 2012. 151 s. ISBN 978­‑80­‑558­‑0184­‑1.
 • Silvia Pokrivčáková, Beata Menzlová, Jana Luprichová (Eds.): Obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie (CLIL) v ISCED 1. Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2012. 160 s. ISBN 978­‑80­‑8118­‑110­‑8.

Ostatné

  Selection of Participating in the Project

  • Erasmus+ (No. PRO­‑2015­‑5/478­‑99:191013) – Transnational exchange of good CLIL practice among European Educational Instutitions (expert pre metodiku CLIL).
  • KEGA 055UKF­‑4/2016: Tvorba digitálnych vysokoškolských učebníc a multimediálnej didaktickej podpory pre skupiny predmetov Metodológia lingvodidaktického výskumu a Metodológia literárnodidaktického výskumu – zodpovedná riešiteľka.
  • VEGA č. 1/0637/16: Vývoj diagnostického nástroja na hodnotenie úrovne fonematického uvedomovania u detí v predškolskom veku (spoluriešiteľka).

  Please, select one of informational tabs.