Department of Art Education
Department of Biology (only in Slovak)
Department of Educational Studies (only in Slovak)
Department of English Language and Literature
Department of German Language and Literature (only in Slovak)
Department of Chemistry (only in Slovak)
Department of Mathematics and Computer Science
Department of School Education
Department of Slovak Language and Literature (only in Slovak)

The page is loading, please wait…

Mgr. Petra Hitková, PhD.

blank space for profile photo

  Room: 527
  Extension: 546
  E‑mail: e-mail

Education and Qualification Growth

Academic Degree: 1999: (Mgr.) Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave; učiteľstvo akademických predmetov anglicky jazyk a literatúra
2017: (PhD.) Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, predškolská a elementárna pedagogika; téma dizertačnej práce: „Rozvíjanie cudzojazyčných zručností prostredníctvom naratívnych techník v primárnom vzdelávaní“

Enumeration of Employments

 • od 1. 2. 2018: odborný asistent na Katedre anglického jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity
 • od 1. 10. 2011: examiner (skúšajúci): Cambridgské skúšky z anglického jazyka (FCE, CAE, CYLET) na British Council
 • 2014 – 2016: odborný asistent na Katedre anglického jazyka, Fakulta aplikovaných jazykov, Ekonomická univerzita v Bratislave
 • 2009 – 2015: odborný asistent na Katedre anglického jazyka literatúry Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
 • 2010 – 2013: Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách
 • 1999 – 2007: British Council Bratislava. Kurzy AJ, Cambridgské skúšky z AJ, projekty, tréningy, prezentácie a školenia pre učiteľov anglického jazyka
 • 1997 – 1998: učiteľ AJ na Gymnáziu I. Horvátha v Bratislave

Areas of Teaching

 • Pedagogická činnosť zameraná na: gramatiku AJ, didaktiku AJ, didaktiku AJ pre primárne vzdelávanie, odborný jazyk: obchodná angličtina.

Selected Publications

Vedecké a odborné monografie

 • AAA: Hitková, Petra: Abbreviatory Trends in Linguistic Communication / Lančarič Daniel, Hitková Petra, Pavlík Radoslav, Pčolinská Adriana. 1. vyd. Bački Petrovac : BPS Ekselent d.o.o, 2012. 106 s. ISBN 978­‑86­‑89071­‑02­‑3.
 • AAB: Hitková, Petra: Abbreviation tendencies in English and Slovak: Electronic language and onomastics / Lančarič Daniel, Pavlík Radoslav, Hitková Petra. 1. vyd. Bratislava : Z–F LINGUA, 2011. 72 s. ISBN 978­‑80­‑89328­‑66­‑6.
 • AAB: Hitková, Petra: Deklaratívne a procedurálne vedomosti vo výučbe anglického jazyka / Lojová Gabriela, Blight Dagmar, Hankerová Kristína, Hitková Petra, Hlava Tomáš. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. 186 s. ISBN 978­‑80­‑223­‑3754.

Ďalšie vedecké a odborné práce

 • ADF: Hitková, Petra: Zlepšovanie postoja žiakov k angličtine ako vyučovaciemu predmetu pomocou naratívnych techník a autentických kníh = Improving Pupils’ Attitude towards English Language as a School Subject Using Storytelling and Authentic Books. In Scientia et Eruditio. ISSN 2585­‑8556. Roč. 1, č. 3 (2017), s. 67–84.
 • AFD: Hitková, Petra: Využitie naratívnych techník na zlepšenie cudzojazyčnej kompetencie u žiakov v primárnom vzdelávaní = Using narrative techniques to develop foreign language skills in primary education. In Výzvy2017. Nitra : SlovakEdu, 2017. ISBN 978­‑80­‑89864­‑03­‑4. Online, s. 108–129.
 • AFD: Hitková, Petra: Using stories to develop foreign language skills in primary classroom [elektronický optický disk (CD ROM)]. In Challenges in Foreign Language Education (CD­‑ROM). Bratislava : Z–F LINGUA, 2010. S. 47–50. ISBN 978­‑80­‑89328­‑50­‑5 [Challenges in foreign language education. International conference. Bratislava, 25. – 26. 11. 2010]
 • BEF: Hitková, Petra: Používanie naratívnych techník vo výučbe angličtiny. In Inovatívne a aktivizujúce metódy vo výučbe 1. – 4. ročníka ZŠ. Bratislava : Josef Raabe Slovensko, 2011. S. 1–8. ISBN 978­‑80­‑89182­‑54­‑1.
 • BEF: Hitková, Petra: Zvyšovanie motivácie pomocou drámy na hodinách anglického jazyka u žiakov 3. ročníka ZŠ. Bratislava : Josef Raabe Slovensko, 2011. 3. ročník. Jazyk a komunikácia. S. 1–12. ISBN 978­‑80­‑89182­‑54­‑1.
 • GII: Hitková, Petra: CREO pracovné listy: angličtina : Hitková Petra / Bodláková Eva. 1. vyd. Bratislava : ŠEVT, 2014. 51 s.

Selection of Participating in the Project

Vedecké projekty

 • V rámci dizertačnej práce s názvom „Rozširovanie jazykových zručností pomocou naratívnych techník v primárnom vzdelávaní“, v školskom roku 2010/2011 uskutočnila strednodobý experiment na piatich základných školách v Bratislave a v Senci.
 • V rámci rigoróznej práce s názvom „Efektívne spôsoby ako vyučovať systém anglických časov na Slovensku“ uskutočnila výskumný projekt, ktorého výsledky boli publikované ako súčasť vedeckej monografie.

Domáce projekty

 • Spoluriešiteľka v projekte KEGA č. 060UK­‑4/2017 „Podpora naratívnej kompetencie v slovenskom jazyku u detí z marginalizovaného jazykového prostredia – súbor metodických materiálov“. Vedúca projektu: Mgr. Zlatica Jursová Zacharová, PhD. (2017 – 2019).
 • Spoluriešiteľka v projekte VEGA č. 1/0716/13 nazvanom „Kontinuálne rozvíjanie deklaratívnych a procedurálnych vedomostí pri vyučovaní gramatiky angličtiny v primárnom, sekundárnom a celoživotnom vzdelávaní na Slovensku“, v ktorom je hlavným riešiteľom doc. PhDr. Gabriela Lojová, PhD. (2013 – 2015).
 • Spoluriešiteľka v projekte VEGA č. 1/0354/14 nazvanom „Vplyv ekonomizačných faktorov reči na štruktúru a používanie jazykových jednotiek“, v ktorom je hlavným riešiteľom doc. PhDr. Daniel Lančarič, PhD. (2014 – 2016).
 • Spoluriešiteľka v projekte VEGA č. 1/1030/11 nazvanom „Abreviačné tendencie v anglicko­‑slovenskej terminológii a lexikológii“, v ktorom je hlavným riešiteľom doc. PhDr. Daniel Lančarič, PhD. (2011 – 2013).

Please, select one of informational tabs.