Department of Art Education
Department of Biology (in Slovak)
Department of Educational Studies (in Slovak)
Department of English Lan­guage and Lit­er­a­ture
Department of German Lan­guage and Lit­er­a­ture (in Slovak)
Department of Chemistry (in Slovak)
Department of Mathematics and Computer Science
Department of School Education
Department of Slovak Lan­guage and Lit­er­a­ture (in Slovak)

The page is loading, please wait…

Mgr. Petra Hitková, PhD.

blank space for profile photo

  Room: 527
  Extension: 546
  E‑mail: e-mail
  Research/art/teacher profile of a person: ikonaRATP

Education and Qualification Growth

Academic Degree: 1999: (Mgr.) Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave; učiteľstvo akademických predmetov anglicky jazyk a literatúra
2017: (PhD.) Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, predškolská a elementárna pedagogika; téma dizertačnej práce: „Rozvíjanie cudzojazyčných zručností prostredníctvom naratívnych techník v primárnom vzdelávaní“

Enumeration of Employments

 • od 1. 2. 2018: odborný asistent na Katedre anglického jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity
 • od 1. 10. 2011: examiner (skúšajúci): Cambridgské skúšky z anglického jazyka (FCE, CAE, CYLET) na British Council
 • 2014 – 2016: odborný asistent na Katedre anglického jazyka, Fakulta aplikovaných jazykov, Ekonomická univerzita v Bratislave
 • 2009 – 2015: odborný asistent na Katedre anglického jazyka literatúry Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
 • 2010 – 2013: Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách
 • 1999 – 2007: British Council Bratislava. Kurzy AJ, Cambridgské skúšky z AJ, projekty, tréningy, prezentácie a školenia pre učiteľov anglického jazyka
 • 1997 – 1998: učiteľ AJ na Gymnáziu I. Horvátha v Bratislave

Areas of Teaching

 • Pedagogická činnosť zameraná na: gramatiku AJ, didaktiku AJ, didaktiku AJ pre primárne vzdelávanie, odborný jazyk: obchodná angličtina.

Selected Publications

Vedecké a odborné monografie

 • AAA: Hitková, Petra: Abbreviatory Trends in Linguistic Communication / Lančarič Daniel, Hitková Petra, Pavlík Radoslav, Pčolinská Adriana. 1. vyd. Bački Petrovac : BPS Ekselent d.o.o, 2012. 106 s. ISBN 978­‑86­‑89071­‑02­‑3.
 • AAB: Hitková, Petra: Abbreviation tendencies in English and Slovak: Electronic language and onomastics / Lančarič Daniel, Pavlík Radoslav, Hitková Petra. 1. vyd. Bratislava : Z–F LINGUA, 2011. 72 s. ISBN 978­‑80­‑89328­‑66­‑6.
 • AAB: Hitková, Petra: Deklaratívne a procedurálne vedomosti vo výučbe anglického jazyka / Lojová Gabriela, Blight Dagmar, Hankerová Kristína, Hitková Petra, Hlava Tomáš. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. 186 s. ISBN 978­‑80­‑223­‑3754.

Ďalšie vedecké a odborné práce

 • ADF: Hitková, Petra: Zlepšovanie postoja žiakov k angličtine ako vyučovaciemu predmetu pomocou naratívnych techník a autentických kníh = Improving Pupils’ Attitude towards English Language as a School Subject Using Storytelling and Authentic Books. In Scientia et Eruditio. ISSN 2585­‑8556. Roč. 1, č. 3 (2017), s. 67–84.
 • AFD: Hitková, Petra: Využitie naratívnych techník na zlepšenie cudzojazyčnej kompetencie u žiakov v primárnom vzdelávaní = Using narrative techniques to develop foreign language skills in primary education. In Výzvy2017. Nitra : SlovakEdu, 2017. ISBN 978­‑80­‑89864­‑03­‑4. Online, s. 108–129.
 • AFD: Hitková, Petra: Using stories to develop foreign language skills in primary classroom [elektronický optický disk (CD ROM)]. In Challenges in Foreign Language Education (CD­‑ROM). Bratislava : Z–F LINGUA, 2010. S. 47–50. ISBN 978­‑80­‑89328­‑50­‑5 [Challenges in foreign language education. International conference. Bratislava, 25. – 26. 11. 2010].
 • BEF: Hitková, Petra: Používanie naratívnych techník vo výučbe angličtiny. In Inovatívne a aktivizujúce metódy vo výučbe 1. – 4. ročníka ZŠ. Bratislava : Josef Raabe Slovensko, 2011. S. 1–8. ISBN 978­‑80­‑89182­‑54­‑1.
 • BEF: Hitková, Petra: Zvyšovanie motivácie pomocou drámy na hodinách anglického jazyka u žiakov 3. ročníka ZŠ. Bratislava : Josef Raabe Slovensko, 2011. 3. ročník. Jazyk a komunikácia. S. 1–12. ISBN 978­‑80­‑89182­‑54­‑1.
 • GII: Hitková, Petra: CREO pracovné listy: angličtina : Hitková Petra / Bodláková Eva. 1. vyd. Bratislava : ŠEVT, 2014. 51 s.

Selection of Participating in the Project

Vedecké projekty

 • V rámci dizertačnej práce s názvom „Rozširovanie jazykových zručností pomocou naratívnych techník v primárnom vzdelávaní“, v školskom roku 2010/2011 uskutočnila strednodobý experiment na piatich základných školách v Bratislave a v Senci.
 • V rámci rigoróznej práce s názvom „Efektívne spôsoby ako vyučovať systém anglických časov na Slovensku“ uskutočnila výskumný projekt, ktorého výsledky boli publikované ako súčasť vedeckej monografie.

Domáce projekty

 • Spoluriešiteľka v projekte KEGA č. 060UK­‑4/2017 „Podpora naratívnej kompetencie v slovenskom jazyku u detí z marginalizovaného jazykového prostredia – súbor metodických materiálov“. Vedúca projektu: Mgr. Zlatica Jursová Zacharová, PhD. (2017 – 2019).
 • Spoluriešiteľka v projekte VEGA č. 1/0716/13 nazvanom „Kontinuálne rozvíjanie deklaratívnych a procedurálnych vedomostí pri vyučovaní gramatiky angličtiny v primárnom, sekundárnom a celoživotnom vzdelávaní na Slovensku“, v ktorom je hlavným riešiteľom doc. PhDr. Gabriela Lojová, PhD. (2013 – 2015).
 • Spoluriešiteľka v projekte VEGA č. 1/0354/14 nazvanom „Vplyv ekonomizačných faktorov reči na štruktúru a používanie jazykových jednotiek“, v ktorom je hlavným riešiteľom doc. PhDr. Daniel Lančarič, PhD. (2014 – 2016).
 • Spoluriešiteľka v projekte VEGA č. 1/1030/11 nazvanom „Abreviačné tendencie v anglicko­‑slovenskej terminológii a lexikológii“, v ktorom je hlavným riešiteľom doc. PhDr. Daniel Lančarič, PhD. (2011 – 2013).

Please, select one of informational tabs.