Department of Art Education
Department of Biology (in Slovak)
Department of Educational Studies (in Slovak)
Department of English Lan­guage and Lit­er­a­ture
Department of German Lan­guage and Lit­er­a­ture (in Slovak)
Department of Chemistry (in Slovak)
Department of Mathematics and Computer Science
Department of School Education
Department of Slovak Lan­guage and Lit­er­a­ture (in Slovak)

The page is loading, please wait…

doc. PhDr. Jana Bérešová, PhD. et PhD.

blank space for profile photo

  Room: 526
  Extension: 547
  E‑mail: e-mail
  Research/art/teacher profile of a person: ikonaRATP

Education and Qualification Growth

Academic Degree: Faculty of Arts, Comenius University in Bratislava, Translation / Interpretation Studies (English – Arabic)
The PhDr. title awarded for excellent study and research achievements
Faculty of Arts, Comenius University in Bratislava – Teaching degrees in: Slovak Language and Literature / English Language and Literature
PhD degree at Trnava University in Trnava – The Communicative Approach in Foreign Language Teaching in Healthcare Disciplines
PhD degree at Faculty of Arts, Comenius University in Bratislava – Theory of Teaching, Foreign Language Teaching
The Scientific‑pedagogical Degree: Associate Professor (doc.) – Trnava University in Trnava – English for Specific Purposes in Healthcare Disciplines

Selected Publications

Monografie

 • Bérešová, J. Komunikatívne testovanie z anglického jazyka v súlade s požiadavkami Rady Európy. Trnava : Trnavská univerzita, 2004. 97 s. ISBN 80­‑89704­‑96­‑0.
 • Bérešová, J. Test vo výučbe anglického jazyka. Bratislava : Metodicko­‑pedagogické centrum, 2005. 112 s. ISBN 80­‑8052­‑220­‑0.
 • Bérešová, J. Angličtina pre špecifické účely v zdravotníckom manažmente. Trnava : Trnavská univerzita, 2005. 81 s. ISBN 80­‑8082­‑033­‑3.
 • Bérešová, J. Didaktika anglického jazyka. Bratislava : Metodicko­‑pedagogické centrum v Bratislave, 2009. 120 s. ISBN 978­‑80­‑8052­‑330­‑5.
 • Bérešová, J. Interkultúrna komunikácia – jej nezastupiteľné miesto vo výučbe anglického jazyka a v príprave učiteľova v pregraduálnom a postgraduálnom vzdelávaní. In Cudzie jazyky a medzikultúrna komunikácia – 1, Vzťahy, súvislosti a perspektívy. 2011. 64 – 82 s. (1. kapitola.) ISBN 978­‑80­‑89328­‑67­‑3.
 • Bérešová, J. Výučba anglického jazyka v primárnom vzdelávaní. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2012. 96 s, ISBN 978­‑80­‑8082­‑576­‑8.
 • Bérešová, J. Spoločný európsky referenčný rámec a jeho odraz vo výučbe mladších žiakov – anglický jazyk. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2012. 101 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑577­‑5.
 • Bérešová, J., Peterka, I., Peterková, V. 2013. Zavedenie systému riadenia kvality na Trnavskej univerzite v Trnave. ISBN 978­‑80­‑8082­‑763­‑2.
 • Bérešová, J. Autentické materiály a ich opodstatnenosť v cudzojazyčnom vzdelávaní. Trnava : Trnavská univerzita, 2014. 102 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑827.
 • Bérešová, J. The Impact of the CEFR on Testing. In Local Contexts. Peter Lang, 2016. 181 s.

Vysokoškolské učebnice a skriptá

 • Bérešová, J. What a good teacher should know. (Morphology and syntax.) Trnava : 2003. 114 s. ISBN 80­‑8052­‑192­‑1.
 • Bérešová, J. English for Health and Social Care Students. Bratislava : SAP, 2004. 123 s. ISBN 80­‑89104­‑33­‑9.
 • Bérešová, J. English Language teaching in Pre­‑service and In­‑service Teacher Training. 2013. 235 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑769­‑4.
 • Bérešová, J. English for Academic Purposes. Trnava : Trnavská univerzita, 2014. ISBN 978­‑80­‑8082­‑649­‑9.
 • Bérešová, J. Morphology – Fundamental Issues. Trnava : Trnavská univerzita, 2015. 108 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑945­‑2.
 • Bérešová, J. Teaching English to Young Learners. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis/VEDA, 2016. 128 s. ISBN 978­‑80­‑568­‑0007­‑2.

Stredoškolské učebnice

 • Bérešová, J., Macková, M. Nová maturita – Monitor – testy. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2004. 135 s. ISBN 80­‑10­‑00636­‑X.
 • Bérešová, J., Hosszúová, M., Macková, M. Nová maturita z angličtiny. Bratislava : Aktuell, 2004. 238 s. ISBN 80­‑88915­‑92­‑9.
 • Bérešová, J., Macková, M., Steyne, L. Nová maturita z angličtiny – základná úroveň. Bratislava : Aktuell, 2005. 280 s. ISBN 80­‑89153­‑14­‑3.
 • Bérešová, J. Nová maturita – anglický jazyk. Interná časť (ústna skúška). Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2005. 186 s. ISBN 80­‑10­‑00679­‑3.
 • Bérešová, J., Hosszúová, M. Nová maturita z angličtiny: úroveň C: príprava na maturitnú skúšku. (1. vydanie). Bratislava : Aktuell, 2008. 332 s. ISBN 978­‑80­‑89153­‑51­‑0.
 • Bérešová, J., Hosszúová, M., Bathgate, F. Nová maturita z angličtiny. Vyššia úroveň B2. Príprava na maturitnú skúšku. Bratislava : Aktuell, 2008. 343 s. ISBN 978­‑80­‑89153­‑52­‑7.
 • Tandlichová, E., Bérešová, J., Rovanová, Ľ., Straková, Z. Angličtina nielen pre samoukov. Praha : Ottovo nakladatelství, 2005, s. 464. ISBN 978­‑807­‑360­‑4363. Tandlichová a kolektiv. 2008. Angličtina nejen pro samouky – Teach yourself English. Praha : Otovo nakladatelství, 2008. 464 s. ISBN 978­‑80­‑7360­‑558. Česká verzia.

Pedagogické dokumenty pre MŠVVaŠ SR (predtým MŠ SR)

 • Bérešová, J., Hosszúová, M., Macková, M., Dorňáková, G., Medvecký, J. Vzdelávací štandard z anglického jazyka pre gymnázium – začiatočníci. Bratislava : 1997.
 • Homolová, E., Medvecký, J., Bérešová, J., Austin, L., Brendzová, D., Newby, D. Učebné osnovy gymnáziá, cudzí jazyk 1 – anglický jazyk. Schválilo Ministerstvo školstva SR 2. 4. 1997 pod číslom 1797/97­‑15 s platnosťou od 1. 9. 1997.
 • Bérešová, J., Hosszúová, M., Macková, M. Učebné osnovy gymnázia, štvorročné štúdium (anglický jazyk). Bratislava : 2002, 30 s. Schválilo MŠ SR dňa 15. januára 2002 pod číslom 16/2002­‑4 s platnosťou od 1. septembra 2002.

Publikácie evidované v databáze Web of Science

Najvýznamnejšie vedecké články publikované v zahraničných publikáciách alebo časopisoch

 • Bérešová, J., Krčméry, V. , Šulcová, M. Some remarks on the comparison of accreditation process in the Slovak Republic and the United States. In Journal of Health Management and Public Health. Vol. 3, No 3–4/1998, pp. 85–87. ISSN 1335­‑1885. (33 %).
 • Bérešová, J. Education in foreign languages as part of education in medical research and science in Slovakia. In Journal of Health Management and Public Health. Vol. 3, no 5/1998, pp. 28–31. ISSN 1335­‑1885.
 • Bérešová, J. Students’ problems with English terminology in missionary and social work program. In Journal of Health Management and Public Health. Vol. 9, no 1–2/2005, pp. 42–46. ISSN 1335­‑1885.
 • Bérešová, J. Project­‑based teaching and learning. In Journal of Health Management and Public Health. Vol. 9, no 1­‑2/2005, pp. 53–56. ISSN 1335­‑1885.
 • Bérešová, J. Management – a Key Topic in Fields of Studies. In Journal of Health Management and Public Health. Vol. 9, No 1–2/2005, pp. 49–50. ISSN 1335­‑1885.
 • Bérešová, J. et al. Victims who are not always considered victims. In Brigitta Zierer (ed.): Social Work and Trafficking in Women. Vienna : FH Campus Wien, 2006. S. 163–174. ISBN 3­‑9502049­‑3­‑8.
 • Bérešová, J. et al. Homelessness should be solved by both local and national authorities. In Brigitta Zierer (ed.): Social Work and Homelessness. Wien : Fh Campus Wien, 2007. S. 118–127. ISBN 978­‑963­‑473­‑059­‑0.
 • Bérešová, J. et al. Let all children feel safe and respected. In Social work and street children. 1st publ. Vienna : FH Campus Wien, 2008. S. 138–147. ISBN 978­‑963­‑473­‑107­‑8.
 • Bérešová, J. The Impact of the CEFR on Testing Language Competence in Higher Education. In Languages for Specific Purposes – Searching for Common Solutions. Dita Gálová (ed.), Cambridge : Cambridge Scholars Publishing, 2007. Pp. 32–40. ISBN 1­‑84718­‑300­‑X.
 • Bérešová, J. The Impact of the CEFR on Teaching and Testing English in East­‑European Contexts. In Synergies Europe. 6/2011. ISSN 1951­‑6088.
 • Bérešová, J. Communicative Language Teaching: The Challenges of Its Implementation in Slovakia and a possible way forward. In International Scientific Publications: Language, Individual & Society. 2013. Vol. 7, Part 1. Pp. 170–180. ISSN 1313­‑2547.
 • Bérešová, J. Linking English Tests to the Common European Framework of Reference: Learning, Teaching and Assessment. In International Scientific Publications: Language, Individual & Society. Vol. 7, Part 1. 2013. Pp. 158–169. ISSN 1313­‑2547.
 • Bérešová, J. Ethical Awareness and Fairness in Language Testing. In European Scientific Journal. Special edition (May 2014). Pp. 571–581. ISSN 1857­‑7431.
 • Bérešová, J. Assessing Grammar and Vocabulary – Yes or No? In Language, Individual & Society. 2014. Vol. 8, pp. 158–166, ISSN 1313­‑2547.
 • Bérešová, J. Using E‑Learning in the English for Academic Purposes Course. In Educational Alternatives. 2014. Vol. 12. Pp. 828–835, ISSN 1313­‑2571.
 • Bérešová, J. Literary Texts as a Source of Cultural Awareness and Language Acquisition. In Language, Individual & Society. 2014. Vol. 8, pp. 167–174, ISSN 1313­‑2547.
 • Bérešová, J. Authentic materials – enhancing language acquisition and cultural awareness. In Procedia – social and behavioral sciences. 2015. Vol. 192, pp. 195–204. ISSN 1877­‑0428.
 • Bérešová, J. Linking language tests to the CEFR: an activity worth doing. In Language testing. 2015. Kent : IATEFL. Pp. 9–11. ISBN 978­‑1­‑901095­‑79­‑1.
 • Bérešová, J. a kol. The impact of blended learning on learning efficiency. In Advances in education research. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) Newark : Information engineering research institute, 2015. ISBN 978­‑1­‑61275­‑118­‑4. ISSN 2160­‑1070. S. 12–17.
 • Bérešová, J. Improving vocabulary through reading contemporary literature. In Language, Individual & Society. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) ISSN 1313­‑2547. Vol. 9(2015), p. 25–30.
 • Bérešová, J. Gaps between learners’ performances and teachers’ expectations. In Educational Alternatives. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) ISSN 1314­‑7277. Vol. 13(2015), pp. 161–167.
 • Bérešová, J. Using English as a gateway to Romance language acquisition. In Global Journal of Foreign Language Teaching. 2016. 6(1), 28–35.
 • Bérešová, J. Contemporary English – a challenge for non­‑native speakers. In Global Journal of Foreing Language Teaching. 2016. 6(2), 85–92.
 • Bérešová, J. 2016. Nominal Tendencies in English and Their Slovak Equivalents in Contemporary Literature. In Journal in Scientific Publications. Vol. 10, 37 – 44. ISSN 1314­‑7250.
 • Bérešová, J. Contemporary Literary Prose and Its Impact on Target Culture Acquisition. In Journal in Scientific Publications. 2016. Vol 14, 49 – 55. ISSN 1314­‑7277.

Konferenčné príspevky publikované v zahraničí

 • Bérešová, J. Communicative Language Competence of ESP Students and the Common European Framework. In Odborný jazyk na vysokých školách II: Sborník prací z medzinárodní konference. Praha, 16. únor 2006. 1. vyd. Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2006. ISBN 80­‑213­‑1468­‑0. S. 18–20.
 • Bérešová, J. The Impact of the CEFR on Testing Language Competence in Higher Education. In LSP in Higher Education. Brno : 2006. S. 325–357. ISBN 80­‑214­‑3213­‑6.
 • Bérešová, J. Spoločný európsky referenčný rámec a jeho dopad na inováciu sylabov, učebných materiálov a testovanie a skúšanie cudzích jazykov. In Cizí jazyky pro účely studia a profese v podmínkách EU. Ústí nad Labem? UJEP, 2006. S. 16–20. ISBN 80­‑7044­‑818­‑0.
 • Bérešová, J. Relating the Slovak School­‑leaving Examination in English to the Common European Framework of Reference. In Ways to Teaching and Learning. Hradec Králové . 2007, pp. 13–17. ISBN 978­‑80­‑7041­‑321­‑0.
 • Bérešová, J. Communicative Language Competence – the Challenges Implementing Autonomy. In Kompetence v cizích jazycích jako dúležitá součást profilu absolventa vysoké školy = Foreign language competence as an integral component of a university graduate profile : sborník příspěvků z medzinárodní konference konané 13. – 14. září 2007 v Brně. Brno : Univerzita obrany v Brně, 2007. ISBN 978­‑80­‑7231­‑261­‑0. S. 20–26.
 • Bérešová, J. Relating University language examination to the Common European Framework of Reference. In Odborný jazyk na vysokých školách IV: Sborník prací z medzinárodní konference. Praha, 11. února 2008. 1. vyd. Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2008. ISBN 978­‑80­‑213­‑1750­‑5. S. 25–27.
 • Bérešová, J. Výučba a testovanie produktívnych zručností. In Cizí jazyk v kontextu multikulturní Evropy. Ústí nad Labem : UJEP, 2008. S. 21–26. ISBN 978­‑80­‑7414­‑075­‑4.
 • Bérešová, J. Productive Skills and the Common European Framework of Reference. In Odborný jazyk na vysokých školách V. Praha : ČZU, 2009. 26 – 29 s. ISBN 978­‑80­‑213­‑1901­‑1.
 • Bérešová, J. First Steps Towards Relating the Slovak maturita Examination in English to the CEFR. In Moderní přístupy k výuce jazyků na vysoké škole III. Ústí nad Labem : UPJŠ, 2009. 7 – 13 s. ISBN 978­‑80­‑7414­‑178­‑2.
 • Bérešová, J. Project Work in Teaching ESP. In Kompetence v cizích jazycích jako dúležitá součast profilu absolventa vysoké školy II. Brno : University of Defence, 2009. ISBN 978­‑80­‑7231­‑664­‑9.
 • Bérešová, J. Enhancing Critical Thinking and Autonomy: Practical Insights for Slovak University Students. In The importance of learning professional foreign languages for communication between cultures. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) – Maribor : University of Maribor, Faculty of Logistics, 2013. ISBN 978­‑961­‑6562­‑84­‑3. S. 310–315.
 • Bérešová, J. An E‑learning Course in EAP – Enhancing academic study skills, language and culture. In INTE 2014. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) Sakarya : Sakarya University, 2014. ISSN 2146­‑7358. S. 384–390.
 • Bérešová, J. Standard Setting Procedures in Testing the Receptive Skill of Reading. In Foreign language competence as an integral component of the university graduate profile. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) Brno : Univerzita obrany Brno, 2014. ISBN 978­‑80­‑7231­‑989­‑3. S. 24–30.

Odborné práce a príspevky publikované v domácich publikáciách

 • Bérešová, J., Macková, M. Nový model maturitnej skúšky. Cizí jazyky, roč. 42, č. 5 – 6, 1999, s. 94–95.
 • Levická, J., Mrázová, A., Pírková, M., Šramatá, M., Bérešová, J., Keketiová, J. Krátky terminologický slovník sociálnej práce slovensko­‑nemecko­‑anglický. 2001. S. 73–80.
 • Bérešová, J. Is an Obligatory Examination in a Foreign Language a Guarantee of a Quality Increase in Foreign Language teaching and Learning? In Quality Education in European Context and the Dakar Follow­‑up. Nitra : UKF, 2003. S. 46–49. ISBN 80­‑8050­‑636­‑1.
 • Bérešová, J.Reforma maturitnej skúšky z anglického jazyka a Spoločný európsky referenčný rámec. In Pedagogické rozhľady, č. 3, 2004. 3 – 5 s. ISSN 1335­‑0404.
 • Bérešová, J. Učiteľ anglického jazyka a jeho nové roly. In Pedagogické rozhľady, č. 4, 2004. 11 – 13 s. ISSN 1335­‑0404.
 • Bérešová, J. Súčasná maturitná skúška z angličtiny – nevyhnutnosť jej reformy. In Pedagogická revue, máj – jún 2004, č. 3, ročník 56, 206 – 302 s. ISSN 1335­‑1982.
 • Bérešová, J. The Traditional School­‑leaving Examination in English – The Need for Reform. In Pedagogická revue. Special English Number for the year 2006. Pp. 35–50. ISSN 1335­‑1982.

Príspevky v domácich konferenčných zborníkoch

 • Noijons, J. – Berešová, J. – Breton, G. – Szabó, G. Relating language examinations to the Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment (CEFR) Highlights from the Manual. 2011. Pp. 92. ISBN 978­‑92­‑871­‑7169­‑6.
 • Noijons, J., Breton, G., Bérešová, J., Szabo, G. The Highlights from a Manual. Graz : ECML, 2011. Chapter 2 and Chapter 3.
 • Bérešová, J. MC West Slovakia. In Na Slovensku po slovensky. National seminar, 1995. ISBN 80­‑967456­‑5­‑4.
 • Bérešová, J. Je známka na maturitnom vysvedčení objektívnym hodnotením jazykovej kompetencie žiaka? Systém kvality vzdelávania – zborník z vedeckej konferencie Cesty k zabezpečeniu systému kvality vzdelávania, Budmerice, 3. – 4. máj 1999, s. 125–127. ISBN 80­‑8052­‑064­‑X.
 • Bérešová, J. Experimentálne overovanie písomnej časti maturitnej skúšky z anglického jazyka. Zborník z celoslovenského seminára Maturita po novom. Bratislava : 2000. S. 22–27.
 • Bérešová, J. Does the test fit into the current system in terms of curriculum objectives and classroom practices? In Are there still new ways in the art of ELT? Proceedings of the 5th national conference. Bratislava 2001 s. 104–109. ISBN 80­‑88901­‑46­‑4.
 • Bérešová, J. The school­‑leaving examination in English compatible with European standards and internationally accredited exams. In CO­‑MAT­‑TECH. Trnava : 2001, s. 465–468. ISBN 80­‑227­‑1591­‑3.
 • Bérešová, J. Učebné osnovy, vzdelávacie štandardy a katalóg cieľových požiadaviek – pomoc, alebo nočná mora pre učiteľa? In Konferencia o školskom kurikule. Bratislava : 2002. 79 – 83 s. ISBN 80­‑8052­‑186­‑7.
 • Bérešová, J. Oral Testing. In Is the creativity the key to success in an EFL classroom? Banská Bystrica : 2004. S. 21–24. ISBN 80­‑88901­‑98­‑7.
 • Bérešová, J. Reforma maturitnej skúšky z anglického jazyka a postoj učiteľov a žiakov. 2004. In Pedagogický výskum na Slovensku v európskom kontexte. Zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej dňa 6. februára 2004. 2004, 108 – 116. ISBN 80­‑89034­‑77­‑2.
 • Bérešová, J. Všeobecný európsky referenčný rámec a jeho vplyv na výučbu anglického jazyka. In Úloha vysokých škôl v cudzojazyčnom vzdelávaní študentov po celoplošnom absolvovaní novej maturity i v súvislosti s požiadavkami EÚ na cudzie jazyky v rámci európskeho referenčného rámca. Trnava : Filozofická fakulta TU, 2004, s. 11–17. ISBN 80­‑8082­‑004­‑X.
 • Bérešová, J. Vplyv všeobecného európskeho referenčného rámca na odbornú jazykovú prípravu. In Úloha vysokých škôl v cudzojazyčnom vzdelávaní študentov po celoplošnom absolvovaní novej maturity i v súvislosti s požiadavkami EÚ na cudzie jazyky v rámci európskeho referenčného rámca. Trnava : Filozofická fakulta TU, 2004, s. 29–35. ISBN 80­‑8082­‑004­‑X.
 • Bérešová, J. English for specific purposes – oral production. In Conference Proceedings – CO­‑MAT­‑TECH. Trnava : STU, 2004. S. 96–103.
 • Bérešová, J. Project based teaching and learning. In Conference Proceedings – Insights into the Dynamics of the English Language and Culture. Prešov : UPJŠ, 2005, s. 9–19. ISBN 80­‑8068­‑377­‑8.
 • Bérešová, J. The significance of English for health and social care students. In Conference Proceedings – CO­‑MAT­‑TECH. Trnava : STU, 2005.
 • Bérešová, J. Autonómnosť učiacich sa. In Najnovšie metodické postupy. Bratislava : MPC, 2005.
 • Bérešová, J. Kvalita výučby anglického jazyka a ďalšie vzdelávanie ako nevyhnutná súčasť učiteľskej profesie. In Zborník z vedeckej konferencii v medzinárodnou účasťou k problematike vzdelávanie učiteľov cudzích jazykov. Bratislava : 2006.
 • Bérešová, J. Tvorivé písanie a jeho miesto v učebných osnovách, vzdelávacích štandardoch a cieľových požiadavkách pre anglický jazyk. In Zborník zo Sympózia o tvorivom písaní. Bratislava : 2006. 61 – 67 s. ISBN 80­‑7164­‑409­‑9.
 • Bérešová, J. Testing ESP in Real Life Situations. In Conference Proceedings – CO­‑MAT­‑TECH. Trnava : 2006. 86 – 91 s. ISBN 80­‑227­‑2474­‑6.
 • Bérešová, J. Pregraduálne a postgraduálne vzdelávanie učiteľov AJ v zahraničí a na Slovensku. In Zborník z vedeckého seminára s medzinárodnou účasťou. Trnava : 2006. 150 – 158 s. ISBN 80­‑89220­‑37­‑1.
 • Bérešová, J. 2006. Relating Slovak matricular examinations in English to the Common European Framework of Reference. In Zborník z vedeckej konferencie SAUA/SATE 2006. Rakovice. S. 19–25. ISBN 80­‑89197­‑59­‑0.
 • Bérešová, J. Vzájomné pôsobenie a komunikácia učiteľa a študenta v jazykovej príprave na vysokej škole. In Zborník z vedeckej konferencie FiF UCM, Katedra pedagogiky. 7. 12. 2006.
 • Bérešová, J. From Teaching to Learning. In Lingvistické aspekty anglického odborného jazyka. Zborník príspevkov z medzinárodného seminára. Košice : UPJŠ, 2007, s. 5–12, ISBN 978­‑80­‑7097­‑692­‑0.
 • Bérešová, J. Vzájomné pôsobenie a komunikácia učiteľa a študenta v jazykovej príprave na vysokej škole. In Interakcia učiteľa a študenta vo vysokoškolskej výučbe. Zborník z vedeckej konferencii v medzinárodnou účasťou UCM Trnava, 2007.
 • Bérešová, J. Translation – A source for the promotion of language learning. In Terminológia v odbornom preklade. Košice : FF UPJŠ, 2008. S. 1–7. ISBN 978­‑80­‑88876­‑18­‑2.
 • Bérešová, J. Spôsobilosti získané štúdiom jazykov a ich rozvoj ako súčasť celoživotného vzdelávania. In Súčasné trendy vo vzdelávaní odbornej a laickej verejnosti v zdravotníckych disciplínach = Modern Trends in Education of Professionals and Laymen in Health Disciplines. Zborník príspevkov, 1. medzinárodná konferencia o problematike výučby odborných predmetov, informačno – komunikačných technológií a cudzích jazykov, Trnava : 9. – 10. september 2008. Proceedings of the 1st International Scientific Comference, 9 – 10 september 2008, Trnava, Slovak Republic / editors: Jana Bérešová, Jana Boroňová. (1.vyd). – Trnava : Trnavská Univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 2008. CD­‑ROM, 208 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑214­‑9. S. 106–110.
 • Bérešová, J. Jazyková a komunikatívna kompetencia študentov verejného zdravotníctva a sociálnej práce v súlade so Spoločným európskym referenčným rámcom. In Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe II. Bratislava : Ekonóm, 2008. S. 7–12. ISBN 978­‑80­‑225­‑2647­‑0.
 • Bérešová, J: Využitie multimédií vo výučbe anglického jazyka. In Multimédia vo vyučovaní cudzích jazykov IV. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2008. ISBN 978­‑80­‑552­‑0001­‑9. S. 1–5.
 • Bérešová, J. Projektová metóda v univerzitnom vzdelávaní. In Súčasné trendy vo vzdelávaní odbornej a laickej verejnosti v zdravotníckych disciplínach II. Trnava : Trnavská univerzita, 2009. 68 – 73 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑295­‑8.
 • Bérešová, J. Neopodstatnené pochybnosti o pripravenosti na nový model maturitnej skúšky z anglického jazyka. In Ohlasy na maturitnú skúšku v anglickom jazyku. Trnava : Trnavská univerzita, 2009. 6 – 21 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑299­‑6.
 • Bérešová, J. Relating ESP Tests to the CEFR at the Terciary Level. In Lingua Summit 2009. Trenčín : Trenčianska univerzita, 2009. S. 25–27. ISBN 978­‑80­‑8075­‑438­‑9.
 • Bérešová, J. Nastavenie testov a skúšok na Spoločný európsky referenčný rámec. In Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe III. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 2010. S. 14–21. ISBN 978­‑80­‑225­‑2993­‑8.
 • Bérešová, J. Competences Required Through Language Learning. In Jazyková kompetencia ako súčasť celoživotného vzdelávania. Trnava : TU, 2010. 75 – 79 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑339­‑9.
 • Bérešová, J. Pohľad na reformu maturitnej skúšky z cudzích jazykov z hľadiska teoretického vstupu a praktického výstupu. In Aktuálne problémy vo vyučovaní cudzieho jazyka u študentov trnavských vysokých škôl nefilologického zamerania. Trnava : FF TU, 2010. S. 9–23. ISBN 978­‑80­‑8082­‑322­‑1.
 • Bérešová, J. Relating Maturita Tests to the CEFR. In Zborník príspevkov Barrier is broken, when English is spoken. Trnava : Trnavská univerzita, 2010. S. 17–22. ISBN 978­‑80­‑8082­‑382­‑5.
 • Bérešová, J. Funkčnosť vo vyjadrovaní sa v anglickom jazyku. In Súčasné trendy vo vzdelávaní odbornej a laickej verejnosti v zdravotníckych disciplínach. 3. Medzinárodná konferencia o problematike výučby odborných predmetov, informačno­‑komunikačných technológií a cudzích jazykov. Trnava : TU, 2010. S. 93–98. ISBN 978­‑80­‑8082­‑400­‑6.
 • Bérešová, J. Maturita in English 2010. In Zborník príspevkov Across Curriculum. Trnava : TU, 2010. S. 6–14. ISBN 978­‑80­‑8082­‑383­‑2.
 • Bérešová, J. Produktívne zručnosti. In Univeritas Comeniana. Philologica LXV. Bratislava : FF UK, 2010. S. 13–20. ISBN 978­‑80­‑223­‑2894­‑4.

Články publikované na zahraničných konferenciách

Články publikované na domácich konferenciách

 • Bérešová, J. Komunikatívne jazykové vyučovanie – teoretické východiská a ich aplikácia v praxi = Communicative language teaching theory and its practical application. In Integrating language, literature and culture in ELT. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, Katedra anglického jazyka a literatúry, 2012. ISBN 978­‑80­‑8082­‑575­‑1. CD­‑ROM, s. 4–10.
 • Bérešová, J. Niekoľko poznámok o súčasných trendoch v anglickej gramatike = Some remarks on current trends in english grammar. In Lingua Tyrnaviensis 2011. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2011. ISBN 978­‑80­‑8082­‑495­‑2. S. 6–18.
 • Bérešová, J. Situating language tests in relation to the CEFR. In Language, literature and culture in education 2015. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) Nitra : SlovakEdu, 2015. ISBN 978­‑80­‑971580­‑6­‑4. CD­‑ROM. S. 25–35.
 • Bérešová, J. Osvojovanie si románskych jazykov prostredníctvom angličtiny. In /Pluralistic approaches to languages and cultures in education. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2015. ISBN 978­‑80­‑8082­‑852­‑3. S. 16–26.
 • Bérešová, J. Hodiny zamerané na autentické materiály – bohaté skúsenosti s osvojovaním si jazyka. In LLCE – International Journal on Language, Literature and Culture in Education. Vol. 3. (2016). Special Edition. ISSN 2458­‑7101. S. 192–198.

Edičná a zostavovateľská činnosť

 • Olympiáda v anglickom jazyku. Zbierka zadaní pre testovanie jazykových vedomostí a komunikatívnych zručností. Bratislava : Iuventa, 2005. Zostavovateľ: doc. PhDr. Jana Bérešová, PhD. ISBN 80­‑8072­‑040­‑1.
 • Súčasné trendy vo vzdelávaní odbornej a laickej verejnosti v zdravotníckych disciplínach I. (Modern trends in education of professionals and laymen in health disciplines). 1. medzinárodná konferencia o problematike výučby odborných predmetov, informačno­‑komunikačných technológií a cudzích jazykov (1st international conference on education of specific subjects, information­‑communication technologies and foreign languages). Zborník príspevkov (Proceedings of the Conference). Trnava : Trnavská univerzita, 2008. Zostavovateľ: doc. PhDr. Jana Bérešová, PhD., doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD. Recenzent: prof. MUDr. František Mateička. ISBN 978­‑80­‑8082­‑214­‑9.
 • Ohlasy na maturitnú skúšku v anglickom jazyku. (Your Reflections on Matricular Examinations in English). Zborník príspevkov z národnej konferencie učiteľov anglického jazyka (Proceedings of the National Conference of Teachers of English). Trnava : Trnavská univerzita, 2009. Zostavovateľ: doc. PhDr. Jana Bérešová, PhD., Recenzent: doc. PhDr. Hana Borsuková, CSc., PhDr. Mária Raisová, PhD. ISBN 978­‑80­‑8082­‑299­‑6.
 • Súčasné trendy vo vzdelávaní odbornej a laickej verejnosti v zdravotníckych disciplínach II. (Modern trends in education of professionals and laymen in health disciplines.) 2. medzinárodná konferencia o problematike výučby odborných predmetov, informačno­‑komunikačných technológií a cudzích jazykov (2nd international conference on education of specific subjects, information­‑communication technologies and foreign languages). Zborník príspevkov (Proceedings of the Conference), Trnava : Trnavská univerzita, 2009. Zostavovateľ: doc. PhDr. Jana Bérešová, PhD., doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD. Recenzenti:doc. RNDr. Martina Horváthová, PhD., doc. PhDr. Hana Borsuková, PhD. ISBN 978­‑80­‑8082­‑295­‑8.
 • When English is Spoken, The Barrier is Broken. Zborník príspevkov z 9. národnej konferencie Slovenskej asociácie učiteľov angličtiny (Proceedings of the 10th National Conference of the Slovak Association of Teachers of English). Editor: doc. PhDr. Jana Bérešová, PhD., Reviewers: prof. PhDr. Eva Tandlichová, CSc., PhDr. Mária Raisová, PhD., Publisher: Trnavská univerzita v Trnave, Trnava 2010. ISBN 978­‑80­‑8082­‑382­‑5.
 • Across Curriculum. Zborník príspevkov z 10. národnej konferencie Slovenskej asociácie učiteľov anglického jazyka (Proceedings of the 10th National Conference of the Slovak Association of Teachers of English). Zostavovateľ: doc. PhDr. Jana Bérešová, PhD. Recenzent: prof. PhDr. Eva Tandlichová, CSc., PhDr. Mária Raisová, PhD., Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2010. ISBN 978­‑80­‑8082­‑383­‑2.
 • Súčasné trendy vo vzdelávaní odbornej a laickej verejnosti v zdravotníckych disciplínach III. (Modern trends in education of professionals and laymen in health disciplines.) 3. medzinárodná konferencia o problematike výučby odborných predmetov, informačno­‑komunikačných technológií a cudzích jazykov (3rd international conference on education of specific subjects, information­‑communication technologies and foreign languages). Zborník príspevkov (Proceedings of the Conference). Trnava : Trnavská univerzita, 2010. Zostavovateľ: doc. PhDr. Jana Bérešová, PhD., doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD. Recenzenti: doc. RNDr. Martina Horváthová, PhD., doc. PhDr. Hana Borsuková, CSc. ISBN 978­‑80­‑8082­‑400­‑6.
 • Relating language examinations to the Common European Framework of Reference for language learning, teaching, assessment (CEFR) : highlights from the manual / edited by: José Noijons, Jana Bérešová, Gilles Breton et al. 1. vyd. Graz : European Centre for Modern Languages/Council of Europe, 2011. 92 s. ISBN 978­‑92­‑871­‑7169­‑6.
 • Pluralistic approaches to languages and cultures in education : conference proceedings : 26th – 27th November 2014, Smolenice, Slovakia / [edited by: Jana Bérešová, Zuzana Sucháňová]; [reviewed by: Jana Bérešová, Maria­‑Ionela Neagu et al.]. 1. vyd. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2015. 240 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑852­‑3.
 • Integrating language, literature and culture in ELT. Zostavovateľ vedeckého zborníka: Jana Bérešová; recenzenti: Anna Hlavňová, Ľudmila Jančovičová, Jana Bérešová. 1. vyd. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, Katedra anglického jazyka a literatúry, 2012. CD­‑ROM, 79 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑575­‑1.

Citácie

 • 6.1 
  Citovaný dokument: 
  Bérešová, J. 1999. Je známka na maturitnom vysvedčení objektívnym hodnotením jazykových kompetencií žiaka? In Systém kvality vzdelávania. Zborník z vedeckej konferencie Cesty k zabezpečeniu systému kvality vzdelávania. MC Bratislava, 1999. S. 125.
 • Citujúci dokument: 
  Raisová, M. 2003. Problémy študentov Trnavskej univerzity pri štúdiu anglického jazyka. Trnava 2003, s. 22.
 • 6.2 – 4 
  Citovaný dokument: 
  Bérešová, J., Hosszúová, M., Macková, M. 2002. Učebné osnovy gymnáziá štvorročné štúdium Anglický jazyk. Schválilo MŠ SR dňa 15. 1. 2002 pod číslom 16/2002­‑4 s platnosťou od 1. septembra 2002.
 • Citujúci dokument: 
  Straková, Z. 2002. EFLT – Neither teacher, nor learner but learning centred! In EFLT – Teacher or learner centred? Proceedings. Prešov : 2002. S. 129.
 • Straková, Z. Vedieme žiakov k samostatnosti. Metodicko­‑pedagogické centrum v Prešove, 2003, s 7. ISBN 80­‑8045­‑321­‑7.
 • Straková, Z. Nad novými učebnými osnovami anglického jazyka… In Pedagogické rozľady 4/2003. S. 13.
 • 6.5 
  Citovaný dokument: 
  Bérešová, J. 2002. Communicative Language Competence. In Zborník CO­‑MAT­‑TECH. 2002, s. 473.
 • Citujúci dokument: 
  Hanesová, D. 2003. Odborná angličtina na pedagogických fakultách. Banská Bystrica : Trian 2003. 248 s. ISBN 80­‑88945­‑67­‑4.
 • 6.6 – 6.7 
  Citovaný dokument: 
  Bérešová, J. Komunikatívne testovanie cudzích jazykoch v súlade s požiadavkami Rady Európy. Trnava : Trnavská univerzita, 2004. 97 s. ISBN 80­‑89074­‑96­‑0.
 • Citujúci dokument: 
  Raisová, M. Ciele výučby cudzích jazykov na vysokých školách v nadväznosti na novú maturitu. In Úloha vysokých škôl v cudzojazyčnom vzdelávaní študentov po celoplošnom absolvovaní novej maturity i v súvislosti s požiadavkami EÚ na cudzie jazyky v rámci európskeho referenčného rámca. Trnava : Filozofická fakulta TU, 2004, s. 15. ISBN 80­‑8082­‑004­‑X.
 • Zelenská, Z. Nový pohľad na výučbu anglického jazyka na vysokých školách. In Úloha vysokých škôl v cudzojazyčnom vzdelávaní študentov po celoplošnom absolvovaní novej maturity i v súvislosti s požiadavkami EÚ na cudzie jazyky v rámci európskeho referenčného rámca. Trnava : Filozofická fakulta TU, 2004, s. 14. ISBN 80­‑8082­‑004­‑X.
 • 6.8 
  Citovaný dokument: 
  Bérešová, J. The School­‑Leaving Examination in English Compatible with European Standards. In CO­‑MAT­‑TECH. S. 465–468. Trnava : MTF STU, 2001.
 • Citujúci dokument: 
  Hanesová, D. Applying the CEF to Slovak university courses. In Proceedings of the University of London Conference, Navigating the new landscape for languages. 2005. www.​llas.​ac.​uk/​navlang/​papers.​html otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz).
 • 6.9 
  Citovaný dokument: 
  Bérešová, J. English for Health and Social Care Students. Bratislava : SAP, 2004. 123 s. ISBN 80­‑89104­‑33­‑9.
 • Citujúci dokument: 
  Laloli, M. The Course mateials should influence the student’s performance. In Journal of Health Management and Public Health. 2005, Vol. 9, No 1–2/2005, p. 47. ISSN 1335­‑1885.
 • Laloli, M. The Course mateials should influence the student’s performance. In Journal of Health Management and Public Health. 2005, Vol. 9, No 1–2/2005, p. 48. ISSN 1335­‑1885.
 • 6.10 – 11 
  Citovaný dokument: 
  Bérešová, J. Translation as a source for the promotion of language learning. In CO­‑MAT­‑TECH proceedings. Trnava : 2003. Pp. 53–59.
 • Citujúci dokument: 
  Morrison, S. a Raisová, M. 2005. Translation and its role in ESP. In Journal of Health Management and Public Health. 2005, Vol. 9, No 1–2/2005, p. 57. ISSN 1335­‑1885.
 • Morrison, S. a Raisová, M. 2005. Translation and its role in ESP. In Journal of Health Management and Public Health. 2005, Vol. 9, No 1–2/2005, p. 58. ISSN 1335­‑1885.
 • 6.12 
  Citovaný dokument: 
  Bérešová, J. and Steyne, L. 2004. Success in writing for matricular examinations. Bratislava : Štátny pedagogický ústav. S. 10. ISBN 80­‑85756­‑78­‑1.
 • Citujúci dokument: 
  Bathgate, F. 2006. Developing Students’ Writing Skills for the Maturita Examination. MPC Banská Bystrica, 2006, s. 44. ISBN 80­‑8041­‑508­‑0.
 • 6.13 
  Citovaný dokument: 
  Bérešová, J. and Steyne, L. 2004. Success in writing for matricular examinations. Bratislava : Štátny pedagogický ústav. ISBN 80­‑85756­‑78­‑1.
 • Citujúci dokument: 
  Bathgate, F. 2006. Developing Students’ Writing Skills for the Maturita Examination. MPC Banská Bystrica, 2006, s. 44. ISBN 80­‑8041­‑508­‑0.
 • 6.14 
  Citovaný dokument: 
  Bérešová, J. and Steyne, L. 2004. Success in writing for matricular examinations. Bratislava : Štátny pedagogický ústav. ISBN 80­‑85756­‑78­‑1.
 • Citujúci dokument: 
  Bathgate, F. 2006. Developing Students’ Writing Skills for the Maturita Examination. MPC Banská Bystrica, 2006, s. 45. ISBN 80­‑8041­‑508­‑0.
 • 6.15 
  Citovaný dokument: 
  Bérešová, J. and Steyne, L. 2004. Success in writing for matricular examinations. Bratislava : Štátny pedagogický ústav. ISBN 80­‑85756­‑78­‑1.
 • Citujúci dokument: 
  Bathgate, F. 2006. Developing Students’ Writing Skills for the Maturita Examination. MPC Banská Bystrica, 2006, s. 49. ISBN 80­‑8041­‑508­‑0.
 • 6.16 
  Citovaný dokument: 
  Bérešová, J. Autonómnosť učiacich sa cudzí jazyk. In Veda, škola, život. Bratislava : Metodicko­‑pedagogické centrum, 2005. S. 29–32.
 • Citujúci dokument: 
  Zelenská, Z. Autonómia učiteľa a autonómia žiaka. In Conference Proceedings: Cizí jazyky pro účely studia a profese v podmínkách EU. PdF UJRP v Ústí nad Labem, 2006. ISBN 80­‑7044­‑818­‑0.
 • 6.17 
  Citovaný dokument: 
  Bérešová, J. 2005. Angličtina pre špecifické účely v zdravotníckom manažmente. Trnava : Trnavská univerzita. 83 s. ISBN 80­‑8082­‑033­‑3.
 • Citujúci dokument: 
  Zelenská, Z. Autonómia učiteľa a autonómia žiaka. In Conference Proceedings: Cizí jazyky pro účely studia a profese v podmínkách EU. PdF UJRP v Ústí nad Labem, 2006. ISBN 80­‑7044­‑818­‑0.
 • 6.18 
  Citovaný dokument: 
  Bérešová, J. Nová maturita z angličtiny B1. 2005. ISBN 80­‑89153­‑14­‑3.
 • Citujúci dokument: 
  Birová, J. Practising and Producing Literature when Preparing for the Final Foreign Language Examination. In Národné literatúry v epochy globalizácie. PF UKF Nitra, 2006.
 • 6.19 
  Citovaný dokument: 
  Bérešová, J. Komunikatívne testovanie cudzích jazykov v súlade s požiadavkami Rady Európy. Trnava : TU, 2004. ISBN 80­‑89074­‑96­‑0, s. 142.
 • Citujúci dokument: 
  Hanesová Dana. Implementing a User­‑Friendly Approach in LSP Courses. In Languages for Specific Purposes. 2007, Cambridge Scholars Publishing, 135 – 145, ISBN 1­‑84718­‑300­‑X.
 • 6.20 
  Citovaný dokument: 
  Bérešová, J. 2004. Komunikatívne testovanie cudzích jazykov v súlade s požiadavkami Rady Európy. Trnava : TU, 2004. ISBN 80­‑89074­‑96­‑0, s. 142.
 • Citujúci dokument: 
  Hanesová, Dana. Štandardizácia v jazykovej príprave budúcich učiteľov. In Moderní přístupy k výuce cizích jazykú na vysoké škole II. 2007. ISBN 978­‑80­‑7004­‑923­‑3.
 • 6.21 – 23 
  Citovaný dokument: 
  Bérešová, J. 2004. Komunikatívne testovanie cudzích jazykov v súlade s požiadavkami Rady Európy. Trnava : Trnavská univerzita, 2004. 97 s. ISBN 80­‑89074­‑96­‑0.
 • Citujúci dokument: 
  Martina Laloli: Komunikatívny prístup k testovaniu a hodnoteniu písomného prejavu. In Ohlasy na maturitnú skúšku v anglickom jazyku. Trnava : Trnavská univerzita, 2009, s. 38.
 • Citujúci dokument: 
  Macková Marta: Niekoľko dôležitých aspektov písomného prejavu. In Ohlasy na maturitnú skúšku v anglickom jazyku. Trnava : Trnavská univerzita, 2009, s. 41.
 • Citujúci dokument: 
  Hosszúová Marta: Je maturitná skúška objektívna alebo subjektívna? In Ohlasy na maturitnú skúšku v anglickom jazyku. Trnava : Trnavská univerzita, 2009, s. 29.
 • 6.24 
  Citovaný dokument: 
  Bérešová, J., Steyne, L. 2004. Success in Writing for Matricular Examinations in English. Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2004. 25 s. ISBN 80­‑85756­‑78­‑1.
 • Citujúci dokument: 
  Martina Laloli: Komunikatívny prístup k testovaniu a hodnoteniu písomného prejavu. In Ohlasy na maturitnú skúšku v anglickom jazyku. Trnava : Trnavská univerzita, 2009, s. 39.
 • 6.25 – 26 
  Citovaný dokument: 
  Bérešová, J. 2005. Test vo výučbe anglického jazyka. Bratislava : Metodicko­‑pedagogické centrum, Tomášikova 4. 2005. 111 s. ISBN 80­‑8052­‑220­‑0.
 • Citujúci dokument: 
  Martina Laloli: Komunikatívny prístup k testovaniu a hodnoteniu písomného prejavu. In Ohlasy na maturitnú skúšku v anglickom jazyku. Trnava : Trnavská univerzita, 2009, s. 39.
 • Citujúci dokument: 
  Mareková Edita: Niekoľko poznámok k štatistickým analýzam. In Ohlasy na maturitnú skúšku v anglickom jazyku. Trnava : Trnavská univerzita, 2009, s. 44.
 • 6.27 
  Citovaný dokument: 
  Bérešová, J., Macková, M. 2004. Nová maturita. Anglický jazyk. Externá časť. Testy. Bratislava : SPN, 2004. 136 s. ISBN 978­‑80­‑10­‑01554­‑2.
 • Citujúci dokument: 
  Macková Marta: Niekoľko dôležitých aspektov písomného prejavu. In Ohlasy na maturitnú skúšku v anglickom jazyku. Trnava : Trnavská univerzita, 2009, s. 41.
 • Citovaný dokument: 
  Relating language examinations to the Common European Framework of Reference for language learning, teaching, assessment (CEFR) : highlights from the manual / edited by: José Noijons, Jana Bérešová, Gilles Breton et al. 1. vyd. Graz : European Centre for Modern Languages/Council of Europe, 2011. 92 s. ISBN 978­‑92­‑871­‑7169­‑6.
 • Citujúci dokument: 
  Heyworth, F. – Applications of quality management in language education. In Language teaching, vol. 46, no. 3, 2013, p. 281–315. ISSN 0261­‑4448. (Citácia na WOS.)
 • Glabionat, M. – Perlmann­‑Balme, M. – Studer, T. Zertifikat B1 Deutschprüfung für Jugendliche und Erwachsene : Standard Setting. Ein Arbeitsbericht. In Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht = ZiF : Didaktik und Methodik im Bereich Deutsch als Fremdsprache, roč. 18, č. 1, 2013, s. 72–75. ISSN 1205­‑6545.
 • Luka, I. – ESP competence assessment in tertiary education. In Veisbergs, A. (eds.) Language for international communication: linking interdisciplinary perspectives. 1. vyd. Riga : University of Latvia, 2014. ISBN 978­‑9984­‑45­‑798­‑7. Pp. 101–115.
 • Calibration of National Center Test Items against the Common European Framework of Reference for Languages N Sugino, M Nakano, Y Shimizu, K Shojima… – rd.​dnc.​ac.​jp otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz).
 • Citovaný dokument: 
  The impact of the Common European Framework of Reference on teaching and testing in Central… otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) – ikona jalt­‑publications.org. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 249,00 B (249,00 B), 14. 8. 2013
 • Citujúci dokument: 
  ikonaStudent ability, self­‑assessment, and teacher assessment on the CEFR­‑J’s can­‑do statements… otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 249,00 B (249,00 B), 14. 8. 2013 J Runnels – The Language Teacher, 2013 – jalt­‑publications.​org otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz).
 • The Impact of the Common European Framework of Reference on Foreign Language Instruction: The Case of Sociolinguistic and Pragmatic Competence… otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) E Maldina – 2015 – tspace.​library.​utoronto.​ca otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz).
 • Accuracy in Speaking Self­‑Assessment among Japanese­‑speaking English Learners and Its Implications… otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) S Smith – 2015 – r­‑cube.​ritsumei.​ac.​jp otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz).
 • The development of English (inter­‑) cultural competence within a systemic functional linguistics framework and its application in a blended learning environment… otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) PR Arancón – 2015 – dialnet.​unirioja.​es otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz).

Selection of Participating in the Project

 • Phare Programme – Test ako maturitná skúška z anglického jazyka 1996 – 1997 – riešiteľka.
 • Monitor 1999 – grant udelený MC Exnárova, Bratislava – spoluriešiteľka s firmou Exam 1998 – 1999.
 • Štandard – anglický jazyk, experimentálne overovanie vzdelávacieho štandardu z AJ pre ŠPÚ – spoluriešiteľka, koordinátorka: Katarína Bockaničová 1998 – 1999.
 • Monitor 2000 –grantu Open Society Foundation 1999 – 2000 – riešiteľka.
 • Pedagogická fakulta 2007 – 2008 – koordinátorka pre pracovnú skupinu Cudzie jazyky, spoluautorka dokumentov – Výkonový a obsahový štandard: 
  a) Rámcový program vzdelávania v oblasti cudzie jazyky pre 8­‑ročné gymnáziá pre úroveň A1 
  b) Rámcový program vzdelávania v oblasti cudzie jazyky pre 8­‑ročné gymnáziá pre úroveň A2 
  c) Rámcový program vzdelávania v oblasti cudzie jazyky pre 8­‑ročné gymnáziá pre úroveň B1 
  d) Rámcový program vzdelávania v oblasti cudzie jazyky pre 8­‑ročné gymnáziá pre úroveň B2 
  e) Návrh na učebnicu anglického jazyka pre A1 – Welcome to Slovakia (Bérešová, Hosszúová, Alec Carter).
 • Premena tradičnej školy na modernú v rámci projektu ESF. 
  a) Inovácia foriem a metód vyučovania anglického jazyka – expert pre inováciu vyučovania a tvorbu metodiky pre AJ. 
  b) Inovácia didaktických pomôcok – expert pre tvorbu pracovných zošitov. 
  c) Vyškolenie pedagogických pracovníkov – lektor metodiky.
 • Metodicko­‑pedagogické centrum Bratislava – projekt v programe kontinuálneho vzdelávania Teória a prax vo vyučovaní anglického jazyka na 2. stupni základných a stredných škôl – garantka, prednášajúca.
 • Training in relating language examinations to the Common European Framework of Reference for Languages (RELEX) – 2009 – expert v rámci grantu udeleného Radou Európy projektu Európskeho centra pre moderné jazyka.
 • Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách, projekt Štátneho pedagogického ústavu – koordinátorka projektu za Trnavskú univerzitu, prednášajúca: didaktiku AJ, morfológiu a syntax.
 • Classroom Assessment related to the Common European Framework of Reference for Languages (ClassRelEx) – 2010/2011 – expert v rámci grantu udeleného Radou Európy projektu Európskeho centra pre moderné jazyky.
 • Rozvoj virtuálnej univerzity Tvorba a inovácia študijných programov s využitím moderných foriem vzdelávania – koordinátorka celouniverzitného projektu, riešiteľka – autor obsahu predmetu Angličtina pre špecifické účely.
 • Zefektívnenie správy a riadenia univerzity s využitím moderných technológií – koordinátorka jednej aktivity, riešiteľka.
 • Hodnotenie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ v SR v kontexte prebiehajúcej obsahovej reformy vzdelávania – Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania – odborník v oblasti testovania v rámci aktivity Inovovanie testovacích nástrojov zo skupiny predmetov cudzie jazyky podľa Spoločného európskeho referenčného rámca Rady Európy pre hodnotenie úrovne vzdelávania na stupňoch vzdelávania ISCED 2 a ISCED 3.
 • Program kontinuálneho vzdelávania – MPC od 2013 do 2016 – garant vzdelávacieho programu – Anglický jazyk pre učiteľov druhého stupňa základných a stredných škôl.
 • Medzinárodný projekt Rady Európy – Jazykovej Divízie – koordinátorka slovenskej pracovnej skupiny – od 2015 do 2016 – Kalibrácia deskriptorov pre Spoločný európsky referenčný rámec.
 • Národný projekt English One – Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách – garant vzdelávacej aktivity Párovanie učebníc s digitálnym kurzom Core Curriculum.
 • VEGA projekt – hlavná riešiteľka od 2015 do 2017 – Teoretické skúmanie a empirické overenie konceptu interkultúrnej komunikatívnej kompetencie ako súčasti aktuálne koncepcie výučby cieľových jazykov v súčinnosti so Spoločným európskym referenčným rámcom pre jazyky: učenie, vyučovanie, hodnotenie.
 • APVV Slovensko – Portugalsko – hlavná riešiteľka od 2015 do 2016. Samohodnotenie relevantné pre základné a stredné školy ako proces k zlepšovaniu sa a zabezpečovaniu kvality.
 • Expertná činnosť v rámci grantu Európskej komisie a ECML v ostatných rokoch 2015 – 2016.
 • Training and consultancy for ECML and European Union member states, EAC­‑2014­‑0262, within the framework of the partnership agreement between the DG Education and Culture of the European Commission and the European Centre for Modern Languages (ECML), “Relating language examinations to the common European reference levels of language proficiency: promoting quality assurance in education and facilitating mobility” (RELANG) training activity, Brussels, Belgium, 28–30 January 2015.
 • Training and consultancy for ECML and European Union member states, EAC­‑2014­‑0262, within the framework of the partnership agreement between the DG Education and Culture of the European Commission and the European Centre for Modern Languages (ECML), “Relating language examinations to the common European reference levels of language proficiency: promoting quality assurance in education and facilitating mobility” (RELANG) training activity, National Examinations Centre, Skopje, former Yugoslav Republic of Macedonia, 4–6 March 2015.
 • Training and consultancy for ECML and European Union member states, EAC­‑2014­‑0262, within the framework of the partnership agreement between the DG Education and Culture of the European Commission and the European Centre for Modern Languages (ECML), “Relating language examinations to the common European reference levels of language proficiency: promoting quality assurance in education and facilitating mobility” (RELANG) training activity, Marino Institute of Education, Dublin, Ireland, 28 – 30 April 2015.
 • Training and consultancy for ECML and European Union member states, EAC­‑2015­‑0335, within the framework of the partnership agreement between the DG Education and Culture of the European Commission and the European Centre for Modern Languages (ECML), “Relating language examinations to the common European reference levels of language proficiency: promoting quality assurance in education and facilitating mobility” (RELANG) training activity, Floriana, Malta, 15 – 17 February 2016.
 • Training and consultancy for ECML and European Union member states, EAC­‑2015­‑0335, within the framework of the partnership agreement between the DG Education and Culture of the European Commission and the European Centre for Modern Languages (ECML), “Relating language examinations to the common European reference levels of language proficiency: promoting quality assurance in education and facilitating mobility” (RELANG) training activity, Rome, Italy, 8 – 10 March 2016.
 • Training and consultancy for ECML and European Union member states, EAC­‑2015­‑0335, within the framework of the partnership agreement between the DG Education and Culture of the European Commission and the European Centre for Modern Languages (ECML), “Relating language examinations to the common European reference levels of language proficiency: promoting quality assurance in education and facilitating mobility” (RELANG) training activity, Zagreb, Croatia 21 – 23 March 2016.
 • Training and consultancy for ECML and European Union member states, EAC­‑2015­‑0335, within the framework of the partnership agreement between the DG Education and Culture of the European Commission and the European Centre for Modern Languages (ECML), “Relating language examinations to the common European reference levels of language proficiency: promoting quality assurance in education and facilitating mobility” (RELANG) training activity, Lisbon, Portugal 06 – 08 April 2016.

Please, select one of informational tabs.