Department of Art Education
Department of Biology (in Slovak)
Department of Educational Studies (in Slovak)
Department of English Lan­guage and Lit­er­a­ture
Department of German Lan­guage and Lit­er­a­ture (in Slovak)
Department of Chemistry (in Slovak)
Department of Mathematics and Computer Science
Department of School Education
Department of Slovak Lan­guage and Lit­er­a­ture (in Slovak)

The page is loading, please wait…

Study Consultant for study programmes in combination with English language and literature is $–en#titulyPred$–en$–en#titulyZa.

Related Information:

  • Information Sheets of the Subjects from current academic year are provided by the public part opened in a new window
(usually regards external link) of academic information system MAIS. opened in a new window
(usually regards external link)
Študijný odbor: 1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov
Predmetová špecializácia: anglický jazyk a literatúra v kombinácii, Mgr.
Garant: doc. PhDr. Daniela Breveníková, CSc.

Vysvetlivky:

Za Záväznosť Rk Ročník St Semester Kr Kredity Pr Prednášky
Se Semináre Cv Cvičenia Px Prax ΣKh Kontaktné hodiny spolu alebo 
semestrálna výmera hodín spolu
Zoznam študijných jednotiek Za Rk St Kr Pr Se Cv Px ΣKh Zabezpečuje
Lingvistická charakteristika angličtiny P 1 z 4 2       2  
Teória a prax vyučovania AJ a literatúry 1 P 1 z 5 2 1   1 4  
Súčasná anglická literatúra P 1 z 3 2       2  
Štylistika AJ P 1 l 4 2       2  
Súčasná americká literatúra P 1 l 3 2       2  
Teória a prax vyučovania AJ a literatúry 2 P 1 l 5 2 1   1 4  
Britské a americké kultúrne štúdie P 2 z 3 2       2  
Prehľad vývinu anglického jazyka P 2 z 3 2       2  
Vyučovanie angličtiny v predškolskom a mladšom školskom veku P 2 z 3 2       2  
Súčty       33         22  
Povinne voliteľné predmety
Interkultúrna komunikácia AJ PV     3 2 1     3  
Americká angličtina PV     2   2     2  
Angloamerická literatúra pre deti a mládež PV     3 2 1     3  
Multimédiá vo vyučovaní AJ a literatúry PV     2   2     2  
Sociolingvistika AJ PV     2 2       2  
Súčty       12         12  
Súčet kreditov za povinné predmety: 33
Súčet kreditov za povinne voliteľné predmety: 12
Minimálny počet kreditov z PV predmetov, ktoré študent musí získať: 9
Minimálny počet kreditov z predmetovej špecializácie, ktoré študent musí získať: 42