Department of Art Education
Department of Biology (in Slovak)
Department of Educational Studies (in Slovak)
Department of English Lan­guage and Lit­er­a­ture
Department of German Lan­guage and Lit­er­a­ture (in Slovak)
Department of Chemistry (in Slovak)
Department of Mathematics and Computer Science
Department of School Education
Department of Slovak Lan­guage and Lit­er­a­ture (in Slovak)

The page is loading, please wait…

Study Consultant for study programmes in combination with English language and literature is $–en#titulyPred$–en$–en#titulyZa.

Related Information:

  • Information Sheets of the Subjects from current academic year are provided by the public part opened in a new window
(usually regards external link) of academic information system MAIS. opened in a new window
(usually regards external link)
Študijný odbor: 1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov
Predmetová špecializácia: anglický jazyk a literatúra v kombinácii, Bc.
Garant: doc. PhDr. Daniela Breveníková, CSc.

Vysvetlivky:

Za Záväznosť Rk Ročník St Semester Kr Kredity Pr Prednášky
Se Semináre Cv Cvičenia Px Prax ΣKh Kontaktné hodiny spolu alebo 
semestrálna výmera hodín spolu
Zoznam študijných jednotiek Za Rk St Kr Pr Se Cv Px ΣKh Zabezpečuje
úvod do štúdia anglického jazyka P 1 z 3 2       2  
fonetika a fonológia AJ P 1 z 4 2 2     4  
komunikácia v anglickom jazyku 1 P 1 z 3     2   2  
úvod do štúdia britskej a americkej civilizácie P 1 l 3 2          
úvod do štúdia literatúry AJ P 1 l 3 2       2  
komunikácia v anglickom jazyku 2 P 1 l 3     2   2  
staršia anglická literatúra P 2 z 3 2       2  
morfológia AJ P 2 z 4 2 1     3  
anglická literatúra 19. stor. P 2 z 4 2 1     3  
komunikácia v anglickom jazyku 3 P 2 l 3     2   2  
syntax AJ P 2 l 4 2 2     4  
anglická literatúra 20. stor. P 2 l 3 1 1     2  
dynamika slovnej zásoby AJ P 3 z 3 2       2  
americká literatúra 19. stor. P 3 z 4 2 1     3  
lexikológia AJ P 3 l 4 2 1     3  
americká literatúra 20. stor. P 3 l 4 2 1     3  
Súčty       55         41  
povinne voliteľné predmety
základy lexikografie AJ PV     2 2       2  
britská dráma AJ PV     3 2       2  
angličtina pre používateľov internetu PV     3     2   2  
komunikácia v anglickom jazyku 4 PV     3     2   2  
všeobecná jazykoveda PV     3 2       2  
Súčty       14         10  
Súčet kreditov za povinné predmety: 55
Súčet kreditov za povinne voliteľné predmety: 14
Minimálny počet kreditov z PV predmetov, ktoré študent musí získať: 10
Minimálny počet kreditov z predmetovej špecializácie, ktoré študent musí získať: 65