Odporúčaný študijný plán

 

Zoznam študijných jednotiek

 

Študijný program: teória jazykového a literárneho vzdelávania

Študijný odbor: 1.1.10 odborová didaktika

 

3. stupeň, PhD. (denná forma a externá forma)

 

 

Garanti:     prof. PaedDr. Eva Vitézová, PhD.
                    prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD.
                    doc. PhDr. Jana Bérešová, PhD.

 

 

 

 

 

 

Jednotky študijného programu (aktivity)

Typ predmetu (aktivity)

Kredity

Časti študijného programu

Skupina jednotiek študijného programu

metodológia pedagogického výskumu

P

7

študijná

1

teória jazykového a literárneho vzdelávania I

P

8

študijná

1

teória jazykového a literárneho vzdelávania II

P

8

študijná

1

diagnostika a evalvácia v jazykovom a literárnom vzdelávaní

P

7

študijná

1

Súčty

 

30

 

 

didaktika nemeckej literatúry

PV

8

študijná

2

intermediálne aspekty literárneho textu

PV

8

študijná

2

jazyk v kultúrnom a pragmatickom diskurze

PV

8

študijná

2

jazykovo-literárna interpretácia umeleckých textov

PV

8

študijná

2

knižná kultúra

PV

8

študijná

2

kognitívna lingvistika

PV

8

študijná

2

literatúra pre deti a mládež v literárnom systéme

PV

8

študijná

2

sociolingvistika

PV

8

študijná

2

textová lingvistika

PV

8

študijná

2

metodológia výskumu v lingvodidaktike

PV

8

študijná

2

súčasné trendy v didaktike anglického jazyka

PV

8

študijná

2

Súčty

 

min. 20

 

 

Komplementárne odbor. a osobn. rozvoj – predmety

V

 

študijná

3

Priama vyučovacia činnosť (len denní študenti)

V

á 2; max. 6/AR

pedagog. a odb.činnosti

4

Podporná pedagogická činnosť mimo priamej vyučovacej činnosti

V

max. 4/AR

pedagog. a odb.činnosti

4

Oponovanie záverečnej práce

V

á 2; max. 12/AR

pedagog. a odb.činnosti

4

Vedenie záverečnej práce

V

á 3; max. 15/AR

pedagog. a odb.činnosti

4

Súčty

 

min. 20

 

Publikácie zaradené v kategóriách
AAA, ABA, ACA

V

á 50

vedecká

5

Publikácie zaradené v kategóriách
AAB, ABB, ACB, ADC, ADD, BDC, BDD

V

á 30

vedecká

5

Publikácie zaradené v kategóriách
BAA,BAB, BCB, BCI, FAI

V

á 25

vedecká

5

Publikácie zaradené v kategóriách
ABC, ACC, ADE, AEC, AFA, AFC

V

á 15

vedecká

5

Publikácie zaradené v kategóriách
ABD, ACD, ADF, AED, AFB, AFD, EAI, EAJ

V

á 10

vedecká

5

Publikácie zaradené v kategóriách
AFE, AFG, AFI, BBA, BCK, BDE, BEC

V

á 5

vedecká

5

Publikácie zaradené v kategóriách
AFF, AFH, AFJ, BBB, BDF, BED, EDI, EDJ

V

á 3

vedecká

5

Súčty

 

min. 30

 

 

Členstvo v organizačných výboroch konferencií

V

á 2

vedecká

6

Citácie, ohlasy – domáce/zahraničné

V

á 3/5

vedecká

6

Redakčná a edičná činnosť

V

á 5

vedecká

6

Člen riešiteľského tímu vedeckého projektu

V

á 8

vedecká

6

Zodpovedný riešiteľ odborného grantového projektu

V

á 15

vedecká

6

Publikovanie správ a informácií

V

á 2

vedecká

6

Súčty

 

min. 10

 

 

Projekt dizertačnej práce s obhajobou

ŠS

10

vedecká

7

Teória jazykového a literárneho vzdelávania

ŠS

2

študijná

7

Voliteľný predmet z jazykového a literárneho vzdelávania súvzťažný s dizertačnou prácou

ŠS

2

študijná

7

Dizertačná práca s obhajobou

ŠS

40

vedecká

7

Súčet kreditov za povinné predmety (1. skupina)

30

 

 

 

Minimálny počet kreditov z PV predmetov, ktoré študent musí získať (2. skupina):

20

 

 

 

Minimálny počet kreditov za pedagogické činnosti, ktoré študent musí získať (4. skupina):

20

 

 

 

Minimálny počet kreditov za 1. blok vedeckej časti, ktoré študent musí získať (5. skupina):

30

 

 

 

Minimálny počet kreditov za 2. blok vedeckej časti, ktoré študent musí získať (6. skupina):

10

 

 

 

Súčet kreditov za výstupy dizertácie (7. skupina):

56

 

 

 

Minimálny počet kreditov z vedeckej, študijnej a pedagogickej časti programu, ktoré študent musí získať:

180*

 

 

 

 

*

V 2., 4., 5. a 6. skupine jednotiek študijného programu sa uvádza požadovaný minimálny počet kreditov. Súčet minimálneho počtu kreditov za všetkých 6 skupín je 166, z čoho vyplýva, že študent môže zvyšné kredity (min. 14) získať priebežne v 2., 4., 5., 6. skupine jednotiek študijného programu podľa vlastného výberu.


 

ODPORÚČANÝ ŠTUDIJNÝ PLÁN

 

Študijný program: teória jazykového a literárneho vzdelávania

Študijný odbor: 1.1.10 odborová didaktika

3. stupeň, PhD. (denná forma a externá forma)

Garanti:     prof. PaedDr. Eva Vitézová, PhD.
                    prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD.
                    doc. PhDr. Jana Bérešová, PhD.

 

Povinné predmety

ECTS

kredit

Rozsah

Forma

ukončenia

Odporučený

Meno vyučujúceho

rok

semester

metodológia pedagogického výskumu

7

3 hod./P 

S

1 – 2

Z/L

prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc

teória jazykového a literárneho vzdelávania I

8

3 hod./P

S

1 – 2

Z/L

prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD.

teória jazykového a literárneho vzdelávania II

8

3 hod./P

S

1 – 2

Z/L

prof. PaedDr. Eva Vitézová, PhD.

diagnostika a evalvácia v jazykovom a literárnom vzdelávaní

7

3 hod./P

S

1 – 2

Z/L

doc. PhDr. Jana Bérešová, PhD. et PhD.

Počet kreditov spolu

30

 

 

 

 

 

 

Povinne voliteľné predmety

ECTS

kredit

Rozsah

Forma

ukončenia

Odporučený

Meno vyučujúceho

rok

semester

Predmety študijnej časti

 

 

 

 

 

 

didaktika nemeckej literatúry

10

2 hod./P

A

1 – 3

Z/L

doc. Mgr. Róbert Gáfrik, PhD.

 

intermediálne aspekty literárneho textu

10

2 hod./P

A

1 – 3

Z/L

prof. PaedDr. René Bílik, CSc.

jazyk v kultúrnom a pragmatickom diskurze

10

2 hod./P

A

1 – 3

Z/L

doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD.,

doc. PaedDr. Jozef Pavlovič, CSc.

jazykovo-literárna interpretácia umeleckých textov

10

2 hod./P

A

1 – 3

Z/L

doc. PhDr. Gabriela Magalová, PhD.

knižná kultúra

10

2 hod./P

A

1 – 3

Z/L

prof. PaedDr. Eva Vitézová, PhD.

doc. PhDr. G. Magalová, PhD.

kognitívna lingvistika

10

2 hod./P

A

1 – 3

Z/L

doc. Mgr. Róbert Gáfrik, PhD.

literatúra pre deti a mládež v literárnom systéme

10

2 hod./P

A

1 – 3

Z/L

doc. PhDr. Gabriela Magalová, PhD.

 

metodológia výskumu v lingvodidaktike

10

2 hod./P

A

1 – 3

Z/L

prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD.

 

sociolingvistika

10

2 hod./P

A

1 – 3

Z/L

doc. PhDr. Ľudmila Jančovičová, CSc.

 

súčasné trendy v didaktike anglického jazyka

10

2 hod./P

A

1 – 3

Z/L

doc. PhDr. Jana Bérešová, PhD. et PhD.

textová lingvistika

10

2 hod./P

A

1 – 3

Z/L

doc. PhDr. Ľudmila Jančovičová, CSc.

 

Min. počet kreditov spolu

20

 

 

 

 

 

 

Voliteľné predmety

ECTS

kredit

Rozsah

Forma

ukončenia

Odporučený

Meno vyučujúceho

rok

semester

Komplementárne odbor. a osobn. rozvoj – predmety

 

 

 

 

 

 

Priama vyučovacia činnosť (len denní študenti)

 

á 2; max. 6/AR

A

1 – 3

Z/L

školiteľ

Podporná pedagogická činnosť mimo priamej vyučovacej činnosti

 

max. 4/AR

A

1 – 3

Z/L

školiteľ

Oponovanie záverečnej práce

 

á 2; max. 12/AR

A

1 – 3

Z/L

školiteľ

Vedenie záverečnej práce

 

á 3; max. 15/AR

A

1 – 3

Z/L

školiteľ

 

 

 

 

 

 

 

Publikácie zaradené v kategóriách
AAA, ABA, ACA

 

 

A

1 – 3

Z/L

školiteľ

Publikácie zaradené v kategóriách
AAB, ABB, ACB, ADC, ADD, BDC, BDD

 

 

A

1 – 3

Z/L

školiteľ

Publikácie zaradené v kategóriách
BAA,BAB, BCB, BCI, FAI

 

 

A

1 – 3

Z/L

školiteľ

Publikácie zaradené v kategóriách
ABC, ACC, ADE, AEC, AFA, AFC

 

 

A

1 – 3

Z/L

školiteľ

Publikácie zaradené v kategóriách
ABD, ACD, ADF, AED, AFB, AFD, EAI, EAJ

 

 

A

1 – 3

Z/L

školiteľ

Publikácie zaradené v kategóriách
AFE, AFG, AFI, BBA, BCK, BDE, BEC

 

 

A

1 – 3

Z/L

školiteľ

Publikácie zaradené v kategóriách
AFF, AFH, AFJ, BBB, BDF, BED, EDI, EDJ

 

 

A

1 – 3

Z/L

školiteľ

Súčty

30

 

 

 

 

 

Členstvo v organizačných výboroch konferencií

 

á 2

A

1 – 3

Z/L

školiteľ

Citácie, ohlasy – domáce/zahraničné

 

á 3/5

A

1 – 3

Z/L

školiteľ

Redakčná a edičná činnosť

 

á 5

A

1 – 3

Z/L

školiteľ

Člen riešiteľského tímu vedeckého projektu

 

á 8

A

1 – 3

Z/L

školiteľ

Zodpovedný riešiteľ odborného grantového projektu

 

á 15

A

1 – 3

Z/L

školiteľ

Publikovanie správ a informácií

 

á 2

A

1 – 3

Z/L

školiteľ

Súčty

10

 

 

 

 

 

 

Predmety štátnej skúšky:

 

Predmety

ECTS

kredit

Rozsah

Forma

ukončenia

Odporučený

Meno vyučujúceho

rok

semester

Projekt dizertačnej práce s obhajobou

10

 

ŠS

 

 

 

Teória jazykového a literárneho vzdelávania

2

 

ŠS

 

 

 

Voliteľný predmet z jazykového a literárneho vzdelávania súvzťažný s dizertačnou prácou

2

 

ŠS

 

 

 

Dizertačná práca s obhajobou

40

 

ŠS

 

 

 

Súčty

54