Tvorba webových stránok – Manuál k redakčnému systému Rheia 1.0, Roman Horváth, © 2015, powered by Rheia

Obsah stránky sa číta, prosím čakajte…

 TWS – Manuál k RS Rheia 1.0 – Obsah | Formátovanie toku textu | Zoznamy  « Zoznam s odrážkami  |  Číslovaný zoznam » 

Zoznam s odrážkami má jednu alternatívu. Je ňou zoznam položiek na prevzatie. Rheia sa pri každej položke zoznamu pokúša detegovať, či ide o položku na prevzatie. Ak zistí, že daná položka je tvorená odkazom na prevzatie, použije pre ňu iný formát – kruhovú odrážku nahradí ikonou súboru (ikony súborov sú predvolené, ale je možná individuálna úprava grafiky ikony spôsobom opísaným v kapitole Súbory so zvláštnym významom). Dôležité je, aby klauzula down: bola uvedená na prvom riadku položky zoznamu, inak ju Rheia nie je schopná včas detegovať a vytvorí obyčajnú položku zoznamu. Ďalšie dôvody tohto správania sú uvedené na konci tejto kapitoly.

Ukazuje to nasledujúci príklad:

-Obyčajná položka {s odkazom|fakulta}.
-{Ako odovzdať záverečnú prácu|down:manual/smernica.docx}
-{Témy dizertačných prác pre doktorandské
 študijné programy pre akademický rok
 2012//2013|down:manual/dolezity-dokument.docx}
-{Mapa s umiestnením učební v rámci Trnavy|down:manual/mapa.pdf}
-{Zoznam študentov na mobilitách za roky 2008 --
 2011|down:manual/excel.xlsx}
-Obyčajná položka na záver.

Výsledok:

Tretia a piata položka neobsahujú klauzulu down: na prvom riadku položky zoznamu, preto z nich Rheia vytvorila obyčajné položky s kruhovými odrážkami a ikony súborov na prevzatie sú uvedené až za touto odrážkou ako súčasť textu položky.


Toto správanie RS Rheia bolo ponechané z dvoch dôvodov:

  1. oprava by vyžadovala zníženie efektívnosti činnosti RS Rheia,
  2. niekedy je nevyhnutné vložiť do odseku jednej odrážky viac položiek, pričom nemusí byť žiadané, aby bola výsledná položka zoznamu zobrazená vo forme bez kruhovej odrážky. Vložením nového riadka je to možné docieliť.

Posúďte nasledujúci príklad:

-Zoznam – položka s textom.
-{Témy|plaindown:manual/dolezity-dokument.docx} ||
{Mapa|plaindown:manual/mapa.pdf} ||
{Zoznam|plaindown:manual/excel.xlsx}
-Položka s textom…
-{Témy
|plaindown:manual/dolezity-dokument.docx} ||
{Mapa|plaindown:manual/mapa.pdf} ||
{Zoznam|plaindown:manual/excel.xlsx}
-Koniec zoznamu.

Výsledok:

  • Zoznam – položka s textom.

 


Otázky a úlohy:

  1. Čo Rheia vykoná, ak zistí, že niektorá položka je tvorená odkazom na prevzatie?
  2. Akú úlohu plní pri tvorbe zoznamu položiek na prevzatie umiestnenie klauzuly down: v rámci definície jednej položky? 
    (Tip: Viete čo sa stane, keď nie je uvedená klauzula umiestnená v zdrojovom texte na tom istom riadku, na ktorom sa definícia položky začína?)