Tvorba webových stránok – Manuál k redakčnému systému Rheia 1.0, Roman Horváth, © 2015, powered by Rheia

Obsah stránky sa číta, prosím čakajte…

 TWS – Manuál k RS Rheia 1.0 – Obsah | Tvorba odkazov | Vkladanie obrázkov  « Vkladanie obrázkov  |  Štýly obrázkov » 

Syntax vkladania obrázkov sa zhoduje so syntaxou vkladania odkazov s jedným rozdielom – obrázok nevyžaduje text odkazu. V skutočnosti je (pri súčasnej funkcionalite portálu) text obrázkov bezpredmetný.

Namiesto textu odkazu môžu byť definované viaceré vlastnosti obrázka. Tieto vlastnosti zväčšia súvisia so spôsobom zobrazenia obrázka. Niektoré z nich môžu byť vzájomne skombinované (oddelením čiarkami). Všetky sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke:

Vlastnosť Opis Kmb.
left zarovnanie odseku s obrázkom doľava áno
center zarovnanie odseku s obrázkom na stred áno
right zarovnanie odseku s obrázkom doprava áno
float spôsobí, že obrázok bude plávajúci – táto vlastnosť by mala byť skombinovaná s hodnotou left alebo right áno
class:«trieda» zmena zoznamu tried štýlov obrázka čiastočne
title:"«text titulku»" pridanie HTML titulku obrázka áno
Kmb. – určuje, či je vlastnosť kombinovateľná

Zoznam tried štýlov môže byť skombinovaný len s HTML titulkom obrázka. Oboje sú podrobnejšie opísané v samostatných kapitolách: Štýly obrázkovHTML titulok obrázka.

Zoznam tried štýlov obrázkov nie je v RS Rheia skombinovateľný s vlastnosťou plávania (float). Dôvodom je, že vlastnosť plávania je implementovaná definovaním vlastných zoznamov tried štýlov: floatLeft alebo floatRight. Ak by boli tieto vlastnosti kombinovateľné, mohol by nastať konflikt.

Vlastnosť zarovnania neplávajúcich obrázkov nie je so zoznamom tried štýlov kombinovateľná z optimalizačných dôvodov. Myslíme si, že implementáciou tejto možnosti sa nebolo potrebné zaoberať. Zarovnanie neplávajúcich obrázkov je tak či tak implementované zarovnaním odseku, v ktorom sa obrázok nachádza a v prípade potreby je vždy možné zarovnať celý odsek s obrázkom (pozri kapitolu Zarovnanie odsekov), pre ktorý chceme definovať vlastný zoznam tried štýlov.

 

Príklad:

{center|img:manual/obrazok.png}
{float,left|img:manual/obrazok.png}
{float,right|img:manual/obrazok.png}

Súbor obrazok.png obsahuje rámček s textom „Obrázok“. Výsledok vyzerá takto:

obrázok obrázok obrázok

Plávajúce obrázky majú význam v článkoch s obrázkami, ktoré vďaka tomu môžu byť obtekané textom. V kapitole Štýly obrázkov je uvedený príklad, ktorý ukazuje ako vyzerá plávajúci obrázok pri texte. Uvedený príklad upravuje predvolené správanie vlastnosti plávania RS Rheia pomocou úpravy štýlov obrázkov.

 

Ak je v jednom odseku vložených viacero obrázkov s rôznym neplávajúcim zarovnaním, prioritu má najskôr zarovnanie vľavo, potom vpravo a naposledy na stred. Určenie zarovnania obrázka tiež prekryje zarovnanie odseku (pozri kapitolu Zarovnanie odsekov).

Príklad:

{center|img:manual/obrazok.png}
text
{left|img:manual/obrazok.png}
medzi
{right|img:manual/obrazok.png}

{center|img:manual/obrazok.png}
text medzi
{right|img:manual/obrazok.png}

{center|img:manual/obrazok.png}
text medzi
{img:manual/obrazok.png}

{right|img:manual/obrazok.png}
text medzi
{center|img:manual/obrazok.png}

Výsledok:

obrázok text obrázok medzi obrázok

obrázok text medzi obrázok

obrázok text medzi obrázok

obrázok text medzi obrázok

 


Otázky a úlohy:

  1. Aký je rozdiel medzi syntaxou vkladania obrázkov a syntaxou vkladania odkazov?
  2. Čo znamená to, že niektoré vlastnosti môžu byť navzájom skombinované?
  3. Ktorá vlastnosť je iba čiastočne kombinovateľná?