Tvorba webových stránok – Manuál k redakčnému systému Rheia 1.0, Roman Horváth, © 2015, powered by Rheia

Obsah stránky sa číta, prosím čakajte…

 TWS – Manuál k RS Rheia 1.0 – Obsah | Tvorba odkazov | Vkladanie obrázkov  « HTML titulok obrázka  |  Odkazy na karty » 

Okrem profilovej fotografie Rheia vkladané obrázky žiadnym spôsobom automaticky neupravuje (nemení ich veľkosť, neorezáva ich), takže ak je rozloženie stránky nastavené tak, aby malo určitý rozmer (napríklad pevnú šírku – tak ako v predvolenom rozložení webovej stránky Pedagogickej fakulty otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)), tak príliš veľký vložený obrázok bude presahovať cez okraje priestoru vymedzeného na obsah článku na stránke.

Je niekoľko spôsobov, ako sa tomu dá zabrániť. (Napríklad úpravou štýlu obrázka, čo v tejto súvislosti nie je príliš efektívne riešenie.) Rheia poskytuje možnosť obmedzenia veľkosti obrázka určením maximálnych rozmerov. Vnútorný mechanizmus systému zariadi pri prvom prístupe vytvorenie kópie súboru obrázka s upravenými rozmermi podľa požiadaviek. Táto kópia bude v rámci výpočtovej optimalizácie poskytnutá návštevníkovi stránky pri každom ďalšom prístupe k obrázku s rovnakými parametrami. Syntax v zdrojovom texte RS Rheia je takáto:

    {img:«adresa obrázka»&w=«maximálna šírka»|h=«maximálna výška»}

Ak je pôvodný obrázok širší než je zadaná maximálna šírka alebo vyšší než maximálna výška, bude veľkosť vyrobenej kópia stanovená tak, aby ani jeden z rozmerov nepresahoval zadané hranice, pričom pomer veľkostí strán bude zachovaný podľa originálu. Oba argumenty sú voliteľné.

 

Príklad:

{img:manual/fotografia.jpeg}
{img:manual/fotografia.jpeg&w=100|h=100}
{img:manual/fotografia.jpeg&h=100}

Výsledok – pôvodný obrázok má veľkosť 271 × 200 pixelov; rozmer prvej kópie bude upravený podľa toho rozmeru, ktorý zaručí, že veľkosť obrázka nepresiahne požadované rozmery, čo je v tomto prípade šírka; výsledný rozmer prvej kópie bude 100 × 73 pixelov (čiže stranový pomer zostane zachovaný); rozmer druhej kópie bude upravený tak, aby výška nepresahovala 100 pixelov, čiže na 135 × 100 pixelov:

obrázok obrázok obrázok

Na vykonanie tejto akcie musí mať Rheia povolený zápis do priečinka, v ktorom je obrázok umiestnený (napr. downloads), inak bude táto akcia je vykonaná v reálnom čase (počas každého zobrazenia obrázka), čo je menej efektívne. Orezanie v reálnom čase je indikované malou ikonou (obrázok) umiestnenou do pravého dolného rohu obrázka.

 

Grafická knižnica jazyka PHP otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) (GD otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)), ktorá bola na implementovanie tejto funkcionality použitá, chybne pracuje s transparentnosťou obrázkov počas úpravy veľkosti obrázka, preto je pri transparentných obrázkoch nevyhnutné použiť na zmenu veľkosti obrázka externý grafický editor (t. j. obrázok upraviť zvonka systému Rheia) a cez systém publikovať len obrázky s ich originálnou veľkosťou. Inak by získaný výsledok nebol prijateľný.

Príklad:

{img:manual/obrazok.png}
{img:manual/obrazok.png&w=100|h=100}
{img:manual/obrazok.png&h=100}

Výsledok – grafická knižnica pri zmene veľkosti zničí priehľadnosť pozadia, čím sa stanú všetky priehľadné body čiernymi:

obrázok obrázok obrázok

 


Otázky a úlohy:

  1. Akým spôsobom dokáže Rheia automaticky upraviť rozmery vkladaných obrázkov?
  2. Je zmena rozmerov obrázkov s použitím nasledujúcej syntaxe RS Rheia: {img:manual/fotografia.jpeg&w=100|h=100} len logická (t. j. iba vizuálna, čiže obrázok je zo servera poslaný v pôvodnom rozlíšení a je iba nakreslený v požadovanej mierke) alebo fyzická (t. j. Rheia vytvorí nový súbor s upravenými rozmermi obrázka, ktorý je zo servera poslaný namiesto pôvodného súboru a návštevníkovi zobrazený v mierke 1:1)?
  3. Čo to znamená transparentnosť pri obrázkoch?
  4. Ak neviete odpovedať na predchádzajúcu otázku, pokúste sa nájsť na webe čo najpresnejšiu odpoveď.
  5. Čo bude výsledkom zobrazenia v takej situácii, keď do stránky s rozložením s pevnou šírkou (stanovenou na určitý rozmer) vložíme príliž veľký obrázok?
  6. Ako sa dá zabrániť presahovaniu príliš veľkého obrázka cez okraje stránky v systéme Rheia?