Tvorba webových stránok – Manuál k redakčnému systému Rheia 1.0, Roman Horváth, © 2015, powered by Rheia

Obsah stránky sa číta, prosím čakajte…

 TWS – Manuál k RS Rheia 1.0 – Obsah  « Vloženie príkazu JavaScriptu  |  RSS kanál » 

RS Rheia má zabudované dostatočné množstvo funkcionalít na prevádzkovanie webových stránok, ale keď zabudované funkcionality nestačia, tak je možné použiť v zdrojovom texte výstup z účelovo naprogramovaného modulu.

Na naprogramovanie modulu je nevyhnutné mať aspoň základné poznatky z objektovo orientovaného programovania otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) v jazyku PHP otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz). Modul musí byť umiestnený v niektorom z priečinkov cesty určenej premennou include_path jazyka PHP otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz), napríklad v priečinku library RS Rheia. (Pozri Konfigurácia webového servera.) Názov súboru s modulom sa musí zhodovať s názvom PHP otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) triedy, ktorá určený modul implementuje. Trieda musí obsahovať definíciu metódy s názvom run, ktorá prijíma jeden argument (typu pole) a poskytuje návratovú hodnotu vo forme textu, ktorý bude vložený do obsahu stránky.

Z uvedeného vyplýva, že PHP otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) súbor modulu musí obsahovať nasledujúce povinné prvky:

<?php

class «názov modulu»
{
    function run($args)
    {
        return «návratová hodnota»;
    }
}

?>

Použitie modulu v ľubovoľnom zdrojovom texte sa realizuje prostredníctvom klauzuly #Modul(…), pričom do zátvorky sa vkladá názov modulu, za ktorý je možné vložiť ľubovoľný počet argumentov oddelených čiarkami. Príklady:

#Modul(«názov modulu»)
#Modul(«názov modulu», «argument»)
#Modul(«názov modulu», «argument 1», «argument 2»)
…

Rheia sprostredkuje komunikáciu s modulom spustením metódy run a posunutím prípadných argumentov zadaných v klauzule Modul do jediného parametra metódy run. Metóda prijme zoznam argumentov vo forme poľa. Na základe prijatých hodnôt môže upraviť svoje správanie. Výstup metódy run je vložený na miesto výskytu klauzuly Modul, pričom modul je spustený vždy v čase zobrazovania stránky návštevníkovi, čiže môže poskytovať aj údaje aktualizované podľa času a dátumu zobrazenia.

 

Príklad:

Nech súbor s názvom TestModule.php obsahuje nasledujúci kód modulu:

<?php

class TestModule
{
    function run($args)
    {
        $return = '';

        $return .= '<pre>test'."\r\n";
        foreach ($args as $key => $val)
        $return .= $key.' : '.$val."\r\n";
        $return .= '</pre>';

        return $return;
    }
}

?>

Jeho použitie v ľubovoľnom zdrojovom texte môže vyzerať napríklad takto:

#Modul(TestModule, A, B, C)

A výsledok uvedeného použitia bude takýto:

test
0 : A
1 : B
2 : C

 


Otázky a úlohy:

  1. Na čo slúžia moduly RS Rheia?
  2. Akým spôsobom sa dá modul RS Rheia použiť? 
    (T. j. akú má použitie modulu syntax v rámci zdrojového textu RS Rheia?)
  3. Akým pravidlom sa riadi pomenovanie modulov RS Rheia? 
    (T. j. ako súvisia názvy tried implementujúcich moduly s názvami súborov, v ktorých sú tieto implementácie uložené?)
  4. Aké povinné prvky musí obsahovať definícia modulu RS Rheia?