Tvorba webových stránok – Manuál k redakčnému systému Rheia 1.0, Roman Horváth, © 2015, powered by Rheia

Obsah stránky sa číta, prosím čakajte…

 TWS – Manuál k RS Rheia 1.0 – Obsah | Formátovanie toku textu | Karty  « Pridanie obsahu pod kartami  |  Predvolená karta » 

V niektorých prípadoch je v rámci jednej hlavnej karty vhodné vložiť spoločný obsah pod všetky karty druhej úrovne, ktoré sú v nej umiestnené. (Napríklad zoznam odkazov na kapitoly s informáciami, ktoré súvisia so všetkými kartami druhej úrovne uloženými pod jednou hlavnou kartou.) Na vloženie takéhoto obsahu slúži direktíva:

#Pod podkartami

Direktíva ukončí definíciu obsahu aktuálnej karty druhej úrovne a vytvorí priestor pre spoločný webový obsah umiestnený pod všetkými kartami druhej úrovne v rámci obsahu jednej hlavnej karty. Platia všetky odporúčania, ktoré sú uvedené v kapitole Pridanie obsahu pod kartami (čiže situácia je podobná ako pri definovaní spoločného obsahu vloženého pod celou sústavou kariet).

Príklad:

#Karta: Bakalárske štúdium
#Alias karty: Bakalárske

#Podkarta: 1. ročník
#Alias podkarty: Bakalárske – 1. ročník
Informácie pre 1. ročník bakalárskeho štúdia…

#Podkarta: 2. ročník
#Alias podkarty: Bakalárske – 2. ročník
Informácie pre 2. ročník bakalárskeho štúdia…

#Podkarta: 3. ročník
#Alias podkarty: Bakalárske – 3. ročník
Informácie pre 3. ročník bakalárskeho štúdia…

#Pod podkartami

___

Spoločné informácie pre všetky ročníky bakalárskeho štúdia…

#Karta: Magisterské štúdium
#Alias karty: Magisterské

#Podkarta: 1. ročník
#Alias podkarty: Magisterské – 1. ročník
Informácie pre 1. ročník magisterského štúdia…

#Podkarta: 2. ročník
#Alias podkarty: Magisterské – 2. ročník
Informácie pre 2. ročník magisterského štúdia…

#Pod podkartami

___

Spoločné informácie pre všetky ročníky magisterského štúdia…

Výsledok:

Informácie pre 1. ročník bakalárskeho štúdia…

Informácie pre 2. ročník bakalárskeho štúdia…

Informácie pre 3. ročník bakalárskeho štúdia…


Spoločné informácie pre všetky ročníky bakalárskeho štúdia…

Informácie pre 1. ročník magisterského štúdia…

Informácie pre 2. ročník magisterského štúdia…


Spoločné informácie pre všetky ročníky magisterského štúdia…

Spoločný obsah je vizuálne oddelený šedou vodorovnou čiarou, ktorú vytvoríte samostatným riadkom s troma znakmi podčiarkovníka (___ – pozri Oddeľovacie čiary). Táto čiara nie je pod obsah kariet druhej úrovne pridaná automaticky. To sa môže zdať byť nevýhodné, no poskytuje to voľnosť pri voľbe spôsobu oddelenia obsahu kariet od spoločného obsahu.

Rovnako ako v kapitole Pridanie obsahu pod kartami, aj tu opäť zdôrazňujeme, že je dôležité dbať na to, aby bol spoločný obsah pod kartami druhej úrovne vždy vizuálne oddelený od obsahu jednotlivých kariet, pretože inak by stránka svojou organizáciou návštevníka webu určite zmiatla!

V kapitole Oddeľovacie čiary sú uvedené príklady rôznych druhov čiar, ktoré sú na tento účel vhodné (odporúčame použiť šedú – je to v súlade s grafikou sústavy kariet).

 


Otázky a úlohy:

  1. Upravte príklad v tejto kapitole tak, aby sa v prípade nezvolenia žiadnej karty druhej úrovne zobrazoval pod uškami kariet text: Prosím, zvoľte ročník. 
    (Tip: Pozri kapitolu Prázdna sekcia kariet druhej úrovne.)
  2. Upravte príklad v tejto kapitole tak, aby sa predvolene nezobrazoval obsah žiadnej hlavnej karty, ale aby bola namiesto toho návštevníkovi zobrazená výzva: Prosím, zvoľte stupeň štúdia. 
    (Tip: Pozri kapitolu Zrušenie predvolenej karty.)
  3. Ako je možné vytvoriť sekciu so spoločným obsahom umiestneným pod kartami druhej úrovne v rámci jednej hlavnej karty?