Tvorba webových stránok – Manuál k redakčnému systému Rheia 1.0, Roman Horváth, © 2015, powered by Rheia

Obsah stránky sa číta, prosím čakajte…

 TWS – Manuál k RS Rheia 1.0 – Obsah | Tvorba odkazov | Vkladanie položiek na prevzatie  « Vkladanie položiek na prevzatie  |  Vkladanie obrázkov » 

Niektoré informácie o súboroch na prevzatie je možné zobraziť individuálne. Principiálne to vyzerá ako keby ste vkladali odkaz, vo výsledku však získate iba zobrazenie požadovanej informácie. Ide o nasledujúce položky:

{size:«názov súboru»} zobrazí veľkosť odkazovaného súboru
{date:«názov súboru»} zobrazí dátum zmeny odkazovaného súboru
{when:«názov súboru»} zobrazí časový rámec poslednej zmeny odkazovaného súboru, t. j. slovnú frázu toho, kedy bol súbor zmenený; napríklad: včera, minulý týždeň, tento rok
{uniquedate:«názov súboru»} funguje podobne ako date, ibaže pri viacnásobnom výskyte tohto typu položky (napríklad vo viacriadkovom zozname) sú zobrazované len také časové údaje, ktoré sa neopakujú bezprostredne za sebou; platia nasledujúce pravidlá:
   
  • individuálny časový údaj je zobrazený len v prípade, že sa nezhoduje s naposledy zobrazeným údajom (je „jedinečný“, angl. „unique“);
   
  • ak ide o prvý výskyt položky, údaj je zobrazený vždy;
    týmto spôsobom môžete vyrobiť zoznam súborov s „dátumovými zarážkami“ (ak súbory v zozname zoradíme podľa dátumu zmeny, tak každý dátum odlišný od predchádzajúceho určí obdobie zverejnenia skupiny súborov)
{setdate:«dátum»} nastaví a zobrazí zadaný dátum pre klauzulu uniquedate

Ak namiesto názvu súboru uvediete premennú $last, bude použitý názov súboru poslednej vyhodnotenej položky.

Príklad:

{uniquedate:manual/studijny-poriadok.docx}

{Študijný poriadok|plaindown:$last} --
veľkosť súboru: {size:$last}

{uniquedate:manual/smernica.pdf}

{Smernica č. 1//0212 o štúdiu|plaindown:$last} --
veľkosť súboru: {size:$last}

{uniquedate:manual/vyhlaska-ministerstva.pdf}

{Vyhláška Ministerstva školstva SR…|plaindown:$last} --
veľkosť súboru: {size:$last}

{uniquedate:manual/zakon.pdf}

{Zákon § -22//0220 Bz. z. o…|plaindown:$last} --
veľkosť súboru: {size:$last}

{uniquedate:manual/zakon.pdf}

{Zákon § -02//0990 Bz. z. v znení…|plaindown:$last} --
veľkosť súboru: {size:$last}

Výsledok:

21. 1. 2014

ikonaŠtudijný poriadok – veľkosť súboru: 23,17 kB (22,63 KiB)

ikonaSmernica č. 1/0212 o štúdiu – veľkosť súboru: 27,34 kB (26,70 KiB)

27. 1. 2014

ikonaVyhláška Ministerstva školstva SR… – veľkosť súboru: 36,71 kB (35,85 KiB)

ikonaZákon § -22/0220 Bz. z. o… – veľkosť súboru: 26,00 kB (25,39 KiB)

ikonaZákon § -02/0990 Bz. z. v znení… – veľkosť súboru: 26,00 kB (25,39 KiB)

Vo výsledku nie je dátum zobrazený nad každou položkou. Odsek s dátumom vznikne len nad tou položkou na prevzatie, ktorej dátum poslednej úpravy je jedinečný v zmysle „neopakujúci sa“.

Rozšírme príklad o využitie tabuliek (pozri kapitolu Tabuľky) a formátovanie formátovacími znakmi (pozri kapitolu Základné formátovanie textu):

*Dátum Súbor Veľkosť*
|{uniquedate:manual/studijny-poriadok.docx}| → {Študijný poriadok|plaindown:
$last} → |{size:$last}|
|{uniquedate:manual/smernica.pdf}| → {Smernica č. 1//0212 o štúdiu|plaindown:
$last} → |{size:$last}|
|{uniquedate:manual/vyhlaska-ministerstva.pdf}| → {Vyhláška Ministerstva 
školstva SR…|plaindown:$last} → |{size:$last}|
|{uniquedate:manual/zakon.pdf}| → {Zákon § -22//0220 Bz. z. o…|plaindown:
$last} → |{size:$last}|
|{uniquedate:manual/zakon.pdf}| → {Zákon § -02//0990 Bz. z. v znení…|plaindown:
$last} → |{size:$last}|

Údaje umiestnené v tabuľke budú prehľadnejšie. Na naformátovanie dátumu a veľkosti súboru sme použili zvislú čiaru (|), ktorá znamená „špeciálne zvýraznenie (malé šedé písmo)“. Celkový výsledok je omnoho elegantnejší:

Dátum Súbor Veľkosť
21. 1. 2014 ikonaŠtudijný poriadok 23,17 kB (22,63 KiB)
ikonaSmernica č. 1/0212 o štúdiu 27,34 kB (26,70 KiB)
27. 1. 2014 ikonaVyhláška Ministerstva školstva SR… 36,71 kB (35,85 KiB)
ikonaZákon § -22/0220 Bz. z. o… 26,00 kB (25,39 KiB)
ikonaZákon § -02/0990 Bz. z. v znení… 26,00 kB (25,39 KiB)

 


Otázky a úlohy:

  1. Akú informaciu zobrazí položka {size:«názov súboru»}?
  2. Akú informaciu zobrazí položka {uniquedate:«názov súboru»}?
  3. Akú informaciu zobrazí položka {date:«názov súboru»}?
  4. Čo sa stane, ak namiesto názvu súboru uvediete premennú $last?