Tvorba webových stránok – Manuál k redakčnému systému Rheia 1.0, Roman Horváth, © 2015, powered by Rheia

Obsah stránky sa číta, prosím čakajte…

 TWS – Manuál k RS Rheia 1.0 – Obsah | Definovanie článkov  « Definovanie článkov  |  Opis údajových polí článkov » 

Ak zdrojový súbor článkov neobsahuje ani jednu definíciu článku, ktorý by mohol byť zobrazený (to znamená ani jeden taký článok, ktorý by bol buď v medziach svojej časovej platnosti, alebo by mal prostredníctvom prislúchajúcich nastavení upravenú svoju zobraziteľnosť aj mimo medzí platnosti), tak sa namiesto zoznamu článkov zobrazí správa oznamujúca, že zoznam článkov je prázdny. Znenie správy prázdneho zoznamu je možné upraviť direktívou:

#správaPrázdnehoZoznamu:«správa»

Táto správa je zobrazená len v prípade, že je počet zobrazených článkov rovný nule a zároveň nebol zobrazený žiadny obsah vymedzený direktívami #akJeZoznamPrázdny#akNieJeZoznamPrázdny (s alternatívou #akJeZoznamNeprázdny). Uvedené direktívy slúžia na podobný účel ako direktíva #správaPrázdnehoZoznamu, hlavný rozdiel je v tom, že ony pracujú so statickými blokmi zachyteného obsahu. Každá stránka s definíciami článkov môže obsahovať niekoľko takýchto blokov. Môžu sa nachádzať medzi jednotlivými definíciami článkov alebo za nimi a sú ovplyvňované počtom článkov zobrazených pred ich výskytom.

Počas zobrazovania zoznamu vo webovom dokumente s definíciami článkov prebieha počítanie zobrazených ukážok článkov s odkazmi na ich otvorenie. Počítadlo je zresetované po každom zobrazení bloku vymedzeného direktívami #akJeZoznamPrázdny#akNieJeZoznamPrázdny/​#akJeZoznamNeprázdny. Aktuálna hodnota počítadla ovplyvňuje správanie sa blokov, ktoré sú vymedzené týmito direktívami. Direktívy musia byť uvedené v pároch. Prvý výskyt direktívy začne definíciu bloku, ktorý bude citlivý na hodnotu počítadla (počet nad ním zobrazených článkov) a druhý výskyt direktívy blok ukončí.

Pre direktívu #akJeZoznamPrázdny platí, že ňou vymedzený statický blok je zobrazený len ak má počítadlo hodnotu nula. Pre direktívu #akNieJeZoznamPrázdny/​#akJeZoznamNeprázdny platí opak. V prípade, že dôjde k zobrazeniu prislúchajúceho statického bloku, dôjde zároveň aj k zresetovaniu počítadla zobrazených ukážok článkov, preto je nevyhnutné umiestňovať vzájomne sa doplňujúce bloky v poradí: najprv blok #akJeZoznamPrázdny a potom blok #akNieJeZoznamPrázdny/​#akJeZoznamNeprázdny.

Nasledujúci príklad zobrazí pod článkami rôzne informácie podľa toho, či boli alebo neboli predtým zobrazené články:

Platnosť: 1. 9. 2013
Nadpis: Podklad
Obsah: Podklad

#akJeZoznamPrázdny

|/Nie sú k dispozícii žiadne informácie./|

|/Prejdite {na stránku univerzity|http:www.truni.sk}./|

#akJeZoznamPrázdny

#akNieJeZoznamPrázdny

\

___

|/Ďalšie informácie sú k dispozícii {na stránke univerzity|http:www.truni.sk}./|

#akNieJeZoznamPrázdny

V príklade je definovaný len jeden článok s obmedzenou platnosťou, to znamená, že po zaniknutí jeho platnosti bude zobrazená informácia z prvého bloku (pričom ukážka článku nebude zobrazená):

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

Prejdite na stránku univerzity otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz).

A naopak, dovtedy bude (pod ukážkou článku) zobrazená informácia z druhého bloku:

 


Ďalšie informácie sú k dispozícii na stránke univerzity otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz).

 

 


Otázky a úlohy:

  1. Čo upravuje direktíva #správaPrázdnehoZoznamu?
  2. Za akých okolností je zobrazená správa, ktorú je možné upraviť direktívou #správaPrázdnehoZoznamu?
  3. Na čo slúži direktíva #akJeZoznamPrázdny?
  4. Na čo slúži direktíva #akNieJeZoznamPrázdny?
  5. Na čo slúži direktíva #akJeZoznamNeprázdny?
  6. Za akých okolností je zobrazený obsah vymedzený direktívami #akJeZoznamPrázdny#akNieJeZoznamPrázdny (s alternatívou #akJeZoznamNeprázdny)?
  7. Čo by sa stalo, ak by sme bloky vymedzené direktívami #akJeZoznamPrázdny#akNieJeZoznamPrázdny/​#akJeZoznamNeprázdny idúce za sebou s úmyslom zobrazenia vzájomne alternatívnych informácí uviedli v zdrojovom texte v obrátenom poradí (čiže najprv blok #akNieJeZoznamPrázdny/​#akJeZoznamNeprázdny a hneď za ním blok #akJeZoznamPrázdny)? 
    makro(odpoveď,7,V takom prípade by bol obsah druhého bloku v poradí (#akJeZoznamPrázdny) zobrazený v každom prípade, pretože ak by aj počítadlo zobrazených ukážok článkov bolo nenulové, tak zobrazenie prvého bloku (#akNieJeZoznamPrázdny/​#akJeZoznamNeprázdny) by malo za následok vynulovanie počítadla zobrazených ukážok článkov, čo by pre druhý blok signalizovalo, že má byť zobrazený aj v prípade, že v skutočnosti neboli zobrazené žiadne ukážky článkov.)