Tvorba webových stránok – Manuál k redakčnému systému Rheia 1.0, Roman Horváth, © 2015, powered by Rheia

Obsah stránky sa číta, prosím čakajte…

 TWS – Manuál k RS Rheia 1.0 – Obsah | Formátovanie toku textu | Karty  « Aliasy kariet  |  Presmerovanie kariet » 

Každej karte (prvej alebo druhej úrovne) je možné definovať odkaz. Tak je možné kartu presmerovať na externý zdroj informácií (externú webovú stránku). Tento druh presmerovania bude otvorený v novom okne prehliadača (na novej karte prehliadača). Text odkazu na karte zmení svoj vzhľad podobným spôsobom ako iné externé odkazy RS Rheia.

Ak je potrebné vytvoriť takú sústavu kariet, ktorá obsahuje len karty tohto typu (karty typu „externý odkaz“), tak je potrebné na záver definície sústavy kariet uviesť direktívu #Žiadna karta (pozri kapitolu Zrušenie predvolenej karty), inak by skript obsluhujúci sústavu kariet vyhlásil chybu: „Požadovaná karta nejestvuje. Prosím, zvoľte inú.“, pretože by nebol schopný nájsť žiadnu kartu, ktorú by mohol zvoliť za predvolenú (pozri aj kapitolu Karty – informáciu o predvolenom zobrazení prvej karty).

Príklad:

#Karta: Webová stránka univerzity
#Odkaz karty: http://www.truni.sk/
#Žiadna karta

Výsledok:

Poznámka: Z pochopiteľných dôvodov nemôže mať karta s odkazom žiadny obsah. Akýkoľvek obsah, ktorý sa nachádza v definičnom priestore karty s odkazom, bude systémom Rheia ignorovaný.
Poznámka: Na zachovanie symetrie syntaxe kariet prvej a druhej úrovne je k direktíve #Odkaz karty do páru definovaná aj direktíva #Odkaz podkarty. Obe direktívy sú však z pohľadu systému Rheia rovnocenné.

 


Otázky a úlohy:

  1. Ako je možné zabezpečiť to, aby ľubovoľná karta RS Rheia smerovala na externý zdroj informácií?
  2. Čo sa stane s obsahom takej karty, ktorá bola presmerovaná na externý zdroj informácií?