Tvorba webových stránok – Manuál k redakčnému systému Rheia 1.0, Roman Horváth, © 2015, powered by Rheia

Obsah stránky sa číta, prosím čakajte…

 TWS – Manuál k RS Rheia 1.0 – Obsah | Výpočty a iné úpravy obsahu  « Modul jednoduchého tabuľkového kalkulátora  |  Jednoduché reťazcové operácie » 

zdrojovom texte môže byť umiestnený výpočet, ktorý bude vykonaný operatívne (počas zobrazovania) a ku ktorého výsledej číselnej hodnote môže byť pripojený jeden zo zadaných tvarov vyskloňovaného textu podľa vypočítanej hodnoty (vychádzajúc zo slovenského jazyka). Syntax vloženia operatívneho výpočtu je nasledujúca:

  $(=«výraz»,«nominatív singuláru»,«nominatív plurálu»,«genitív plurálu»)

V slovenskom jazyku sa k číslovke jeden pripája nominatív singuláru (príklad: jeden rok), nominatív plurálu sa pripája k číslovkám dva až štyri (príklad: tri roky) a genitív plurálu k ostatným číslovkám (príklad: päť rokov).

Výraz smie obsahovať len číslice, operátory zložiteľné zo znakov +, <, >, =, !, &, ­‑, *, / alebo | (pričom posledné štyri musia byť v súvislosti s pravidlami formátovania textu zdvojené) a medzeru. Rheia predtým než dôjde k spracovaniu tohto výrazu rozvinie všetky hodnoty vlastností rezervovaných alebo definovaných objektov, takže nasledujúce výrazy:

$(=$currentYear - 1005 ** 2, rok, roky, rokov)

$(=$currentMonth, mesiac, mesiace, mesiacov)

$(=$currentDay, deň, dni, dní)

$(=1 ** 1, kus, kusy, kusov)

$(=2 ** 2, kus, kusy, kusov)

$(=3 ** 3, kus, kusy, kusov)

budú v priebehu plynutia času poskytovať aktuálne výsledky:

10 rokov

8 mesiacov

5 dní

1 kus

4 kusy

9 kusov

V čase spracovania výrazu bude vyhodnotený aj prípadný výpočet z modulu jednoduchého kalkulátora.

(Táto stránka bola zobrazená 5. 8. 2020.)

 

Ak je niektorý z reťazcov skloňovaného textu prázdny alebo nesprávne zadaný, nebude operatívny výpočet správne vyhodnotený. Povolené je len vynechanie všetkých troch tvarov, vtedy bude zobrazený výsledok výpočtu bez pripojeného textu.

Príklad:

Rozdiel dňa a mesiaca: $(=$currentDay -- $currentMonth)

Výsledok:

Rozdiel dňa a mesiaca: -3

 

Posledným povoleným tvarom syntaxe operatívneho výpočtu je uvedenie dvoch alternatívnych hodnôt za samotným výpočtom (pričom tieto „hodnoty“ môžu byť aj relatívne komplexné výrazy). Pri použití tohto tvaru sa úplne zmení správanie operatívneho výpočtu – zadané hodnoty nebudú pripájané za výsledok výpočtu, ale ho budú nahrádzať a to tak, že ak je výsledkom výpočtu nenulová hodnota alebo hodnota pravdivostnej jednotky, tak bude zobrazený prvý argument a v opačnom prípade druhý.

Príklad:

#table:shaded left
*A → B → ||A and B*
F → F → ||$(=0&&0,T,F)
F → T → ||$(=0&&1,T,F)
T → F → ||$(=1&&0,T,F)
T → T → ||$(=1&&1,T,F)

$(=$currentMonth<7,/do júna kurzíva/,*od júla tučné*)

$(=$currentMonth>6,/od júla kurzíva/,*do júna tučné*)

Výsledok:

A B A and B
F F F
F T F
T F F
T T T

od júla tučné

od júla kurzíva

 


Otázky a úlohy:

  1. Uveďte príklad jednoduchého výpočtu realizovaného počas zobrazenia obsahu stránky spravovanej prostredníctvom RS Rheia.