Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 17. 11. 2016, pred niekoľkými rokmi

1. V zmysle zásad volieb do Akademického senátu PdF TU v Trnave stretli sa 14. 11. 2016 členovia volebnej komisie pre voľby do AS TU v zložení MgA. Štefan Blažo, PhD. (predseda), PaedDr. Viera Lagerová, PhD., Mgr. MgA. Roman Gajdoš, PhD., Mgr. Adriána Laskovičová a Mgr. Michal Trnka na zasadnutí volebnej komisie, aby posúdili splnenie podmienok na to, aby mohli byť navrhovaní kandidáti uvedení na zoznamy kandidátov tak, ako to stanovujú prislúchajúce predpisy.

Počet odovzdaných a platných návrhových lístkov:

 1. zamestnanecká časť AS TU (14 odovzdaných, 14 platných, 0 neplatných),
 2. študentská časť AS TU (5 odovzdaných, 5 platných, 0 neplatných).

2. Na základe posúdenia hlasovacích lístkov komisia zostavila nasledujúce zoznamy kandidátov v doplňujúcich voľbách, ktoré neodkladne zverejnila spôsobom ustanoveným v zásadách volieb:

Zoznam kandidátov vo voľbách do zamestnaneckej časti Akademického senátu TU, konaných v dňoch 22. – 24. 11. 2016:

 1. Barbara Balážová, Mgr. et Mgr. Art., PhD., Katedra pedagogiky výtvarného umenia
 2. Martin Brestovanský, Mgr., PhD., Katedra pedagogických štúdií
 3. Zuzana Danišková, Mgr., PhD., Katedra školskej pedagogiky
 4. Tomáš Godiš, Mgr., PhD., Katedra nemeckého jazyka a literatúry
 5. Juraj Hladký, doc. PhDr., PhD., Katedra slovenského jazyka a literatúry
 6. Dušan Holý, doc. RNDr., CSc., Katedra matematiky a informatiky
 7. Katarína Kotuľáková, PaedDr., PhD., Katedra chémie
 8. Andrej Závodný, PaedDr., PhD., Katedra slovenského jazyka a literatúry
 9. Kristína Žoldošová, doc. PaedDr., PhD., Katedra školskej pedagogiky

Zoznam kandidátov vo voľbách do študentskej časti Akademického senátu TU, konaných v dňoch 22. – 24. 11. 2016:

 1. Dagmara Blažková, Bc., 2. stupeň štúdia, 1. ročník
 2. Martin Haščík, 1. stupeň štúdia, 1. ročník
 3. Matúš Chyba, 1. stupeň štúdia, 2. ročník
 4. Katarína Olejárová, Bc., 2. stupeň štúdia, 1. ročník
 5. Jozef Smolinský, Bc., 2. stupeň štúdia, 2. ročník

3. Volebná komisia zároveň schválila vzor hlasovacích lístkov:

Hlasovací lístok vo voľbách do zamestnaneckej časti Akademického senátu TU, konaných v dňoch v dňoch 22. – 24. 11. 2016.

Hlasovací lístok sa upravuje zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta/kandidátov.

Volí sa maximálne 5 kandidátov.

 1. Barbara Balážová, Mgr. et Mgr. Art., PhD., Katedra pedagogiky výtvarného umenia
 2. Martin Brestovanský, Mgr., PhD., Katedra pedagogických štúdií
 3. Zuzana Danišková, Mgr., PhD., Katedra školskej pedagogiky
 4. Tomáš Godiš, Mgr., PhD., Katedra nemeckého jazyka a literatúry
 5. Juraj Hladký, doc. PhDr., PhD., Katedra slovenského jazyka a literatúry
 6. Dušan Holý, doc. RNDr., CSc., Katedra matematiky a informatiky
 7. Katarína Kotuľáková, PaedDr., PhD., Katedra chémie
 8. Andrej Závodný, PaedDr., PhD., Katedra slovenského jazyka a literatúry
 9. Kristína Žoldošová, doc. PaedDr., PhD., Katedra školskej pedagogiky
  «pečiatka fakulty»

 

Hlasovací lístok vo voľbách do študentskej časti Akademického senátu TU, konaných v dňoch v dňoch 22. – 24. 11. 2016.

Hlasovací lístok sa upravuje zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta/kandidátov.

Volia sa maximálne 3 kandidáti.

 1. Dagmara Blažková, Bc., 2. stupeň štúdia, 1. ročník
 2. Martin Haščík, 1. stupeň štúdia, 1. ročník
 3. Matúš Chyba, 1. stupeň štúdia, 2. ročník
 4. Katarína Olejárová, Bc., 2. stupeň štúdia, 1. ročník
 5. Jozef Smolinský, Bc., 2. stupeň štúdia, 2. ročník
  «pečiatka fakulty»

 

4. Predseda volebnej komisie zabezpečí tlač hlasovacích lístkov. Členovia volebnej komisie sa stretnú v utorok 22. 11. 2016 o 10:45 h v zasadacej miestnosti dekana fakulty, aby pripravili volebnú miestnosť.

 

V Trnave 16. 11. 2016

MgA. Štefan Blažo, PhD. (predseda volebnej komisie)

PaedDr. Viera Lagerová, PhD.

Mgr. MgA. Roman Gajdoš, PhD.

Mgr. Adriána Laskovičová

Mgr. Michal Trnka