Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 14. 11. 2016, pred niekoľkými rokmi

V zmysle zásad volieb do Akademického senátu PdF TU v Trnave sa 7. 11. 2016 stretli členovia volebnej komisie pre voľby do AS TU v zložení doc. MgA. Štefan Blažo, PhD (predseda), PaedDr. Viera Lagerová, PhD., Mgr. art et Mgr. Roman Gajdoš, PhD a Mgr. Adriana Laskovičová. (Ospravedlnený: Mgr. Michal Trnka.)

 

1. Volebná komisia určila termín návrhového kola na 14. 11. 2016 od 12:00 h do 16. 11. 2016 do 14:00 h. a schválila oznam o konaní návrhového kola v tomto znení:

Harmonogram volieb do Akademického senátu PdF TU a Akademického senátu TU.

Návrhové kolo kandidátov do volieb sa uskutoční v dňoch 14. 11. 2016 od 12:00 h do 16. 11. 2016 do 14:00 h.

Členovia akademickej obce za zamestnaneckú časť môžu návrhy podať vložením návrhového lístka do urny na sekretariáte dekana fakulty, členovia akademickej obce za študentskú časť vo vestibule fakulty.

Návrhový lístok musí byť podpísaný navrhovaným kandidátom.

Zverejnenie mien kandidátov súhlasiacich s kandidatúrou: 16. 11. 2016

Termíny konania volieb podľa jednotlivých dní:

  • 22. 11. 2016; 11:00 – 14:00 h zasadacia miestnosť dekana fakulty
  • 23. 11. 2016; 11:00 – 14:00 h zasadacia miestnosť dekana fakulty
  • 24. 11. 2016; 11:00 – 14:00 h zasadacia miestnosť dekana fakulty

 

2. Volebná komisia na rokovaní schválila vzor návrhových lístkov:

Návrh kandidáta za zamestnaneckú časť (AS TU)

Meno, priezvisko, akademické tituly kandidáta: ……………………………………………………
Katedra kandidáta: ………………………………………………………
Súhlasím s tým, aby som bol zaradený do zoznamu kandidátov do Akademického senátu TU, konaných v dňoch 22. – 24. 11. 2016.
  Podpis kandidáta: ……………………

 

Návrh kandidáta za študentskú časť (AS TU)

Meno, priezvisko kandidáta: ……………………………………………………
Kandidát je študentom …………… (prvého, druhého alebo tretieho) stupňa štúdia na PdF TU v dennej forme štúdia. Je študentom ……… ročníka.
Súhlasím s tým, aby som bol zaradený do zoznamu kandidátov do volieb do Akademického senátu TU, konaných v dňoch 22. – 24. 11. 2016.
  Podpis kandidáta: ………………………

 

3. Volebná komisia ďalej schválila vzor hlasovacích lístkov:

Hlasovací lístok vo voľbách do zamestnaneckej časti Akademického senátu TU, konaných v dňoch 22. – 24. 11. 2016.

Volí sa 5 kandidátov.

Hlasovací lístok sa upravuje zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta/kandidátov.

1. Meno, priezvisko, akademické tituly, názov katedry, na ktorej kandidát pracuje
2. Meno, priezvisko, akademické tituly, názov katedry, na ktorej kandidát pracuje
3. Meno, priezvisko, akademické tituly, názov katedry, na ktorej kandidát pracuje
  atď.
  «pečiatka fakulty»

 

Hlasovací lístok vo voľbách do študentskej časti Akademického senátu TU, konaných v dňoch 22. – 24. 11. 2016.

Volia sa 3 kandidáti.

Hlasovací lístok sa upravuje zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta/kandidátov.

1. Meno, priezvisko študenta fakulty, stupeň študijného programu v dennej forme štúdia, ročník štúdia
2. Meno, priezvisko študenta fakulty, stupeň študijného programu v dennej forme štúdia, ročník štúdia
3. Meno, priezvisko študenta fakulty, stupeň študijného programu v dennej forme štúdia, ročník štúdia atď.
  atď.
  «pečiatka fakulty»

 

V Trnave 11. 11. 2016

 

MgA. Štefan Blažo, PhD. (predseda volebnej komisie)

PaedDr. Viera Lagerová, PhD.

Mgr.art et Mgr. Roman Gajdoš, PhD

Mgr. Adriana Laskovičová