Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 10. 11. 2014, pred niekoľkými rokmi

V zmysle zásad volieb do AS PdF TU vyhlasujem voľby do AS PdF TU, ktorého funkčné obdobie sa končí dňom 20. 12. 2014.

Voľby sa uskutočnia v zasadacej miestnosti dekana Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity na 2. poschodí na Priemyselnej ulici v Trnave

v termíne 8. – 10. 12. 2014 v čase od 11:00 do 13:00.

V Trnave dňa 7. 11. 2014 prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc. 
predseda AS PdF TU

Poznámka: V zmysle § 8 zásad volieb do Akademického senátu:

  1. Do senátu fakulty môže kandidovať len ten zamestnanec alebo študent, ktorý je zapísaný v zozname voličov.
  2. Kandidátov na členov senátu fakulty (ďalej len „kandidát“) môže navrhnúť každý člen prislúchajúcej časti akademickej obce fakulty zapísaný v zozname voličov.
  3. Návrh kandidáta za zamestnaneckú časť obsahuje meno, priezvisko, akademický titul kandidáta, katedru alebo pracovisko súčasti univerzity, na ktorej kandidát pracuje. Návrh kandidáta za študentskú časť obsahuje meno, priezvisko študenta a údaj o tom, či má na prislúchajúcej fakulte zapísaný študijný program prvého, druhého alebo tretieho stupňa v dennej forme štúdia a ročník štúdia.
  4. Návrhy na kandidátov sa predkladajú predsedovi volebnej komisie najneskôr sedem dní pred dňom konania volieb; po tejto lehote nemožno kandidáta zaradiť do zoznamu kandidátov.
  5. Návrh na kandidáta musí obsahovať aj jeho písomný súhlas s kandidatúrou. Bez tohto súhlasu nemožno kandidáta zaradiť do zoznamu kandidátov.