Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 29. 5. 2019, pred tromi rokmi

o priebehu a výsledku volieb kandidáta na dekana Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity

obrázok

Akademický senát 
Pedagogickej fakulty 
Trnavskej univerzity v Trnave

 

Na zasadnutí akademického senátu Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity (ďalej AS PdF TU) dňa 29. apríla 2019 bola vyhlásená voľba kandidáta na dekana PdF TU a schválený harmonogram volieb kandidáta na dekana PdF TU. Podľa tohto harmonogramu sa zasadnutie akademickej obce, na ktorom kandidáti na funkciu dekana vystúpia pred akademickou obcou s koncepciou rozvoja fakulty, uskutočnilo 29. mája 2019 o 10.00 hod. v aule na prízemí a následne sa o 11.00 hod. uskutočnilo v zasadačke dekana 1. kolo volieb.

Dňa 29. apríla 2019 zvolili členovia akademického senátu PdF TU volebnú komisiu (uznesenie č. 2/4/3), ktorá pripravila a vyhodnotila priebeh volieb.

 

Zloženie volebnej komisie:

predseda: PaedDr. Viera Lagerová, PhD.
členovia: Mgr. et MgA. Roman Gajdoš, PhD.
  Lukáš Jánošík

 

V dňoch 21. mája 2019 a 22. mája 2019 sa uskutočnilo predkolo volieb, na ktorom sa zúčastnilo 8 členov akademickej obce. Spolu bolo odovzdaných 8 platných návrhov.

Vo všetkých návrhoch bola navrhnutá za kandidáta doc. Ing. Viera Peterková, PhD.

Volebná komisia ihneď oslovila navrhnutého kandidáta a oboznámila ho s výsledkami predkola volieb. Zoznam kandidátov bol zverejnený na úradnej výveske AS PdF TU dňa 22. mája 2019.

Dňa 29. mája 2019 sa o 10.00 hod. na zhromaždení akademickej obce PdF TU v aule uskutočnilo predstavovanie kandidáta na funkciu dekana, na ktorom navrhnutá kandidátka doc. Ing. Viera Peterková, PhD., vystúpila so svojím programom rozvoja fakulty a prebehla diskusia o tomto programe.

Následne sa na mimoriadnom zasadnutí AS PdF TU uskutočnilo 1. kolo voľby kandidáta na dekana PdF TU. V 1. kole sa zúčastnilo 11 členov AS PdF TU. V prvom kole bolo vydaných 11 hlasovacích lístkov, odovzdaných 11 hlasovacích lístkov a neodovzdaných 0 hlasovacích lístkov. Kandidátka doc. Ing. Viera Peterková, PhD., získala za 11 hlasov, proti bolo 0 hlasov, 0 členov senátu sa zdržalo a 0 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo neplatných. Na základe výsledkov hlasovania v 1. kole volieb bola doc. Ing. Viera Peterková, PhD. zvolená na funkciu dekana PdF TU pre nastávajúce funkčné obdobie.

S výsledkom boli ihneď po ukončení volieb oboznámení členovia AS PdF TU i akademická obec.

 

V Trnave dňa 29. mája 2019 ……………………………… 
PaedDr. Viera Lagerová, PhD. 
predsedníčka volebnej komisie
  ……………………………… 
Mgr. et MgA. Roman Gajdoš, PhD. 
člen volebnej komisie
  ……………………………… 
Lukáš Jánošík 
člen volebnej komisie

 

Prílohy

Zalepená obálka s návrhovými lístkami odovzdanými v predkole volieb vrátane písomného vyjadrenie súhlasu kandidáta so svojou kandidatúrou.

Zalepená obálka s volebnými lístkami z prvého kola volieb.