Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 29. 4. 2019, pred tromi rokmi

Predkolo volieb:

21. 5. 2019 v čase 12:00 – 14:00 na sekretariáte dekana.
22. 5. 2019 v čase 12:00 – 14:00 na sekretariáte dekana.

Zverejnenie zoznamu kandidátov:

Do 27. 5. 2019 do 16:00 (v prípade úplnosti návrhov ihneď po ukončení predkola).

Akademický senát PdF TU odporúča kandidátom bezprostredne po zverejnení zoznamu kandidátov (max. však do 28. 5. 2019) poslať v elektronickej podobe predsedovi AS PdF TU návrh koncepcie rozvoja fakulty (alebo jej tézy). Predseda AS PdF predložený návrh bezodkladne pošle členom AS PdF TU a nechá zverejniť na webovej stránke fakulty.

1. kolo volieb:

Stretnutie akademickej obce, na ktorom kandidáti na funkciu dekana vystúpia pred akademickou obcou s koncepciou rozvoja fakulty.

29. 5. 2019 o 10:00 v aule PdF TU
a bezprostredne po jej ukončení sa uskutoční mimoriadne zasadnutie AS PdF TU v zasadačke dekana, na ktorom prebehne 1. kolo volieb (predpokladaný začiatok o 11:00 h).

Prípadné 2. kolo volieb:

29. 5. 2019 o 11:30 v zasadačke dekana.

Prípadné 3. kolo volieb a ďalšie kolá:

29. 5. 2019 vždy 30 minút po predchádzajúcom kole.
V Trnave 29. 4. 2019 PaedDr. Viera Lagerová, PhD., v. r. 
predsedníčka volebnej komisie
  Mgr. et MgA. Roman Gajdoš, PhD.
  Lukáš Jánošík