Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 29. 5. 2019, pred tromi rokmi

 

Akademický senát Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave vyjadruje nesúhlas s novelou zákona o vysokých školách (https://www.​nrsr.​sk/​web/​Dynamic/​DocumentPreview.​aspx?​DocID=​466656 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)) a najmä s postupom prijatia zmien, ktoré neboli predmetom adekvátnej diskusie odbornej verejnosti, a subjekty, ktorých sa táto zmena bezprostredne dotýka, nemali možnosť sa k tejto zmene adekvátne a v primeranom čase vyjadriť. Táto novela na základe zmien vychádzajúcich z poslaneckých návrhov zrušila časové obmedzenie trvania mandátov rektorov, prorektorov, dekanov a prodekanov, čo je zásadná zmena oproti aktuálnemu stavu, keď bol mandát časovo obmedzený na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.

Zásadne odmietame, že sa tieto zmeny do zákona implementovali bez odbornej diskusie v akademickej sfére. Vyjadrujeme nesúhlas s postupom prezidenta Slovenskej republiky, ktorý túto novelu podpísal bez toho, aby reflektoval skutočnosť, že sa k tejto významnej zmene neuskutočnilo žiadne pripomienkové konanie. Ak za touto iniciatívou stoja najmä aktuálne činní rektori niektorých vysokých škôl, potom je takáto iniciatíva cestou poslaneckého návrhu fackou budovaniu slobody a demokracie, ktorého 30. výročie si v tomto roku pripomíname. V princípe „doživotné“ zotrvanie vo funkcii nie je zárukou demokratického fungovania vysokých škôl a odzrkadľuje najmä túžbu po moci, ktorá sa spája s časmi totalitných režimov, ktoré sú spojené s budovaním kultu osobnosti, čo sa môže stať aj na vysokých školách.

Žiadame prislúchajúce inštitúcie, aby iniciovali zmenu prijatej novely a časové obmedzenie dvoch po sebe nasledujúcich funkčných období vo vzťahu k rektorom, prorektorom, dekanom a prodekanom vrátili späť do zákona.

Vyzývame akademické senáty vysokých škôl v Slovenskej republike, aby sa pripojili k nášmu apelu.

V Trnave 29. 5. 2019