Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 5. 5. 2016, pred niekoľkými rokmi

Na zasadnutí akademického senátu Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity (ďalej AS PdF TU) dňa 3. marca 2016 bola vyhlásená voľba kandidáta na dekana PdF TU a schválený harmonogram volieb kandidáta na dekana PdF TU. Podľa tohto harmonogramu sa zasadnutie akademickej obce, na ktorom kandidáti na funkciu dekana fakulty vystúpia pred akademickou obcou s koncepciou rozvoja fakulty, uskutočnilo 5. mája 2016 o 14:00 v aule na prízemí a následne sa o 15:00 uskutočnilo v zasadacej miestnosti dekana fakulty 1. kolo volieb.

Dňa 3. marca 2016 zvolili členovia akademického senátu PdF TU volebnú komisiu (uznesenie č. 5/16/3/2), ktorá pripravila a vyhodnotila priebeh volieb.

 

Zloženie volebnej komisie:

predseda: PaedDr. Milan Pokorný, PhD.
členovia: Bc. Monika Weissová
  MgA. Štefan Blažo, PhD.

 

V dňoch 26. apríla 2016 a 27. apríla 2016 sa uskutočnilo predkolo volieb, na ktorom sa zúčastnilo osem členov akademickej obce. Spolu bolo odovzdaných osem platných návrhov, ktoré podali:

  • doc. Mgr. Róbert Gáfrik, PhD.
  • Mgr. Tomáš Godiš, PhD.
  • prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc.
  • doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD.
  • prof. PhDr. Ing. Blanka Kudláčová, PhD.
  • PaedDr. Viera Lagerová, PhD.
  • PaedDr. Milan Pokorný, PhD.
  • PaedDr. Andrej Závodný, PhD.

 

Vo všetkých návrhoch bol navrhnutý za kandidáta prof. PaedDr. René Bílik, CSc.

Volebná komisia ihneď oslovila navrhnutého kandidáta a oboznámila ho s výsledkami predkola volieb. Zoznam kandidátov bol zverejnený na úradnej výveske AS PdF TU dňa 28. apríla 2016.

Dňa 5. mája 2016 sa o 14:00 na zhromaždení akademickej obce PdF TU v aule uskutočnilo predstavovanie kandidáta na funkciu dekana fakulty, na ktorom navrhnutý kandidát prof. PaedDr. René Bílik, CSc., vystúpil so svojím programom rozvoja fakulty a prebehla diskusia o tomto programe.

Následne sa na mimoriadnom zasadnutí AS PdF TU uskutočnilo 1. kolo voľby kandidáta na dekana PdF TU. Na 1. kole sa zúčastnilo 9 členov AS PdF TU. V prvom kole bolo vydaných 9 hlasovacích lístkov, odovzdaných 9 hlasovacích lístkov a neodovzdaných 0 hlasovacích lístkov. Kandidát prof. PaedDr. René Bílik, CSc., získal 9 hlasov, proti bolo 0 hlasov, 0 členov senátu sa zdržalo a 0 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo neplatných. Na základe výsledkov hlasovania v 1. kole volieb bol prof. PaedDr. René Bílik, CSc. zvolený na funkciu dekana PdF TU pre nastávajúce funkčné obdobie.

S výsledkom boli ihneď po ukončení volieb oboznámení členovia AS PdF TU i akademická obec.

V Trnave dňa 5. mája 2016 ………………………………
  PaedDr. Milan Pokorný, PhD.
  predseda volebnej komisie
  ………………………………
  MgA. Štefan Blažo, PhD.
  člen volebnej komisie
  ………………………………
  Bc. Monika Weissová
  člen volebnej komisie

 

Prílohy:

  • Zalepená obálka s návrhovými lístkami odovzdanými v predkole volieb vrátane písomného vyjadrenie súhlasu kandidáta so svojou kandidatúrou.
  • Zalepená obálka s volebnými lístkami z prvého kola volieb.