Skip to main content

Evidencia záverečných prác

Informačný systém Evidencia záverečných prác (EZP) umožňuje nahrávanie záverečných, rigoróznych a habilitačných prác a posudkov k týmto prácam. Komunikuje s Centrálnym registrom záverečných, rigoróznych a habilitačných prác (CRZP), ktorý je implementovaný v rámci platnej legislatívy.

Elektronickú verziu záverečnej, rigoróznej alebo habilitačnej práce do EZP a doplnenie ďalších požadovaných údajov k práci je povinný nahrať autor práce (študent alebo uchádzač v rigoróznom alebo habilitačnom konaní). Upozorňujeme, že kontrola originality práce môže trvať až tri dni, preto odporúčame nahratie práce do systému EZP v dostatočnom predstihu.

Ďalšie informácie o evidencii záverečných prác nájdete na univerzitných stránkach:

a informácie súvisiace aj s vypracovaním a formou záverečných prác nájdete v nasledujúcich informačných zdrojoch:


Informácia pre študentov Bc. a Mgr. štúdia: oponentské posudky by mali byť zverejnené v systéme EZP najneskôr týždeň pred konaním štátnych skúšok.