Skip to main content

Študenti pedagogickej fakulty už druhý rok spolupracujú s CVČ Kalokagatia v Trnave

Študenti Pedagogickej fakulty pod vedením doc. PaedDr. Jany Fančovičovej PhD. dňa 4. 10. 2019 participovali ako lektori na podujatí organizovaného Centrom voľného času (CVČ) Kalokagatia v Trnave pri príležitosti Svetového dňa zvierat. Študenti v zložení Mgr. Žaneta Dodeková, Mgr. Dominika Koperová, Mgr. Natália Priškinová, Bc. Daniela Kontríková, Bc. Emma Tkáčiková a Mgr. Mário Szikhart prezentovali deťom materských škôl a prvého stupňa základných škôl najmä živočíšne druhy, ktoré sú vo všeobecnosti považované za neobľúbené. Medzi hlavné poslanie Svetového dňa zvierat patrí uvedomenie si významu živočíchov v prírode a dôležitosť ich ochrany, čo bolo aj zámerom každoročne organizovaného podujatia, ktorého sa zúčastňujú aj naši študenti.

.......

 

Študentom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu Katedry biológie.