Skip to main content

Vypísanie výberového konania na miesta pomocných pedagogických síl na KAJL PdF TU

obrázok

Trnavská univerzita 
Pedagogická fakulta

obrázok

Dekanka Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave v nadväznosti na Smernicu rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 4/2019, ktorou sa určujú podmienky na organizovanie a vykonávanie študentskej vedeckej a odbornej činnosti na Trnavskej univerzite v Trnave vypisuje výberové konanie na miesta pomocných pedagogických síl na KAJL PdF TU.

 

Požiadavka: 3 miesta pomocných pedagogických síl

Študenti na pozícii pomocných pedagogických síl budú zapojení do riešenia vedeckých úloh a metodickej práce výchovno­‑vzdelávacieho procesu na KAJL. Na miesta pomocných pedagogických síl sa študenti prijímajú spravidla po absolvovaní prvého ročníka bakalárskeho štúdia na riešenie pomocných pedagogických a popularizačných aktivít. Po úspešnom absolvovaní konkurzu sú študenti prijímaní na pozíciu PPS na dobu najviac jedného roka (v rozsahu max. 200 hodín).

 

Téma činnosti PPS:

CALL a crowdsourcing v profesijnej príprave nenatívnych učiteľov anglického jazyka a literatúry

 

Opis činnosti:

Pomocné pedagogické sily pod vedením pridelených tútorov aktívne spolupracujú pri tvorbe, inovácii a vyhodnocovaní úspešnosti študijných materiálov využívaných na profesionálnu prípravu nenatívnych učiteľov anglického jazyka a literatúry v prostredí LMS Moodle na KAJL PdF TU v Trnave. Súčasťou pracovnej náplne PPS je účasť na vybraných výskumných aktivitách realizovaných v rámci projektov KEGA č. 001TTU­‑4/2019 Vysokoškolská príprava nenatívnych učiteľov cudzích jazykov v národnom a medzinárodnom kontexte a medzinárodného projektu COST – European Network for Combining Language Learning with Crowdsourcing Techniques (enetCollect).

 

Začiatok činnosti: február 2020 (LS AR 2019/2020)

 

Tútori:

Mgr. Petra Hitková, PhD. 
Mgr. Zuzana Jánošíková, PhD. 
Louise Kocianová 
Aaron McCauley 
Mgr. Xénia Liashuk, PhD. 
Mgr. Zuzana Sucháňová, PhD. 
doc. Mgr. Hana Vančová, PhD.

 

Koordinátor a vedecký konzultant: prof. PhDr. Anton Pokrivčák, PhD.

 
  

Katedra anglického jazyka a literatúry 
Pedagogickej fakulty 
Trnavskej univerzity v Trnave
IČO: 31825249 Tel.: 33/5939 540
Priemyselná ul. č. 4, 918 43  Trnava IČ DPH: SK 2021177202