Skip to main content

Rozširujúce štúdium UAP anglický jazyk a literatúra – výstupová prax

Výstupová prax v rozširujúcom štúdiu

  • Cieľom praxe je rozvinúť zručnosti potrebné na vedenie vyučovacieho procesu, jeho reflexiu a plánovanie vyučovacích jednotiek na predmete anglický jazyk.
  • Počas realizácie výstupovej praxe frekventanti vyučujú predmet anglický jazyk na vybranej vzdelávacej inštitúcii (spravidla zaradenej do siete škôl) minimálne v rozsahu 10 vyučovacích hodín.
  • Účasť na praktických aktivitách v škole spolu s písomným výstupom je podmienkou udelenia záverečného hodnotenia študenta. Písomné výstupy sú súčasťou portfólia pedagogických výkonov ako súčasti štátnej záverečnej skúšky.
  • Výstupovú prax frekventanta koordinuje prislúchajúci metodik praxe.
  • Výstupovú prax môže frekventant realizovať počas celého trvania rozširujúceho štúdia.
  • Cvičných učiteľov na školách si frekventanti zabezpečujú sami.
  • Vyhodnotenie výstupovej praxe realizuje prislúchajúci katedrový metodik praxe na základe zhodnotenia písomnej dokumentácie a hodnotenia cvičných učiteľov.

 

Uznanie praxe

  1. Časť pedagogickej praxe môže byť uznaná tým študentom v dennej a externej forme štúdia, ktorí preukážu, že v období posledných päť rokov vykonávali alebo vykonávajú pedagogickú činnosť na ZŠ a SŠ zaradenej v sieti škôl alebo na vysokej škole (napr. pomocné pedagogické sily). Uznanie praxe sa posudzuje individuálne a záverečné hodnotenie udelí prislúchajúci metodik praxe.
  2. Pedagogická prax môže byť úplne uznaná tým externým študentom a frekventantom rozširujúceho štúdia, ktorí učili alebo učia anglický jazyk najmenej tri roky na základnej alebo strednej škole, v počte najmenej šesť hodín týždenne. Potvrdenie musí vystaviť a podpísať riaditeľ školy, na ktorej prislúchajúci študent pracuje. Uznanie praxe sa posudzuje individuálne a záverečné hodnotenie udelí prislúchajúci metodik praxe.